Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 30 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2007 NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ PHÂN CẤP CHO UBND HUYỆN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu kế hoạch các công trình chuẩn bị đầu tư năm 2007;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 128/TT-KHĐT ngày 27 tháng 08 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý như sau:

Tổng số

:

51.087 triệu đồng

Bao gồm:

 

 

1/ Công trình chuyển tiếp (25 công trình)

:

31.622 triệu đồng

2/ Công trình khởi công mới (31 công trình)

:

15.754 triệu đồng

3/ Thanh toán khối lượng đọng (7 công trình)

:

482 triệu đồng

4/ Công trình chuẩn bị đầu tư (37 công trình)

:

3.229 triệu đồng

(Có bảng chi tiết đính kèm)

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch giao, các phòng ban, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và chủ đầu tư các dự án tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng. Trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch UBND các xã - thị trấn, Trưởng phòng Tài chánh Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nưc Nhà Bè, các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP
-
Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Trọng Triều

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2007

Nguồn vốn Thành phố phân cấp cho Huyện quản lý

(Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2007 của UBND huyện Nhà Bè)

đvt: triệu đồng

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN KHỞI CÔNG HOÀN THÀNH

NĂNG LỰC THIẾT KẾ

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

KẾ HOẠCH ĐÃ GIAO ĐU NĂM 2007

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH

GIÁ TRỊ TĂNG, GIẢM

GHI CHÚ

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

88.508

25.254

51.087

25.833

 

 

I- Công trình chuyển tiếp

 

 

 

 

57.475

18.898

31.622

12.724

 

1

Trụ sở UBND xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

xã Hiệp Phước

2006-2007

Xây mới khối nhà làm việc

2.974

1.731

2.002

271

 

2

Trụ sở UBND Thị trấn

UBND Thị Trấn

Thị Trấn

2006-2007

Xây mới khối phụ: hàng rào, sân, hội trường

1.712

781

786

5

 

3

Trụ sở UBND xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

xã Phú xuân

2006-2007

Xây mới khối nhà làm việc

2.971

1.000

2.330

1.330

 

4

Trụ sở UBND xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Phước Lộc

2006-2007

Xây mới trụ sở

2.943

1.000

2.260

1.260

 

5

Trụ sở UBND xã Nhơn đức

UBND xã Nhơn Đức

Nhơn Đức

2007

Xây mới trụ sở

2.995

1.000

2.995

1.995

 

6

Mở rộng cơ sở vật chất Trung tâm dạy nghề Nhà Bè

Trung tâm dạy nghề

xã Long Thới

2006-2007

Khối nhà xưởng, 01 trệt 02 lu, diện tích sàn xây dựng 2,080m2

4.825

1.500

3.465

1.965

 

7

Trạm y tế xã Nhơn Đức

Trung tâm Y tế dự phòng

Nhơn Đức

2006-2007

Xây tường rào, sân, lắp bồn nước

380

172

172

0

 

8

Nâng cấp sửa chữa đường, hệ thng thoát nước đường Dương Cát Lợi

Ban QLDA

Thị Trấn

2006-2007

492,25mx10,5m bê tông nhựa, cống thoát nước D1.000-D800-D600

4.910

1.500

1.300

-200

 

9

Nâng cấp sửa chữa đường, hệ thống thoát nước đường Đặng Nhữ Lâm

Ban QLDA

Thị Trấn

2006-2007

285,5mx10,5m bê tông nhựa cống thoát nước D1.000-D800-D600

2.653

500

760

260

 

10

Nâng cấp sửa chữa đường, hệ thống thoát nước đường Đào Tông Nguyên

Ban QLDA

Thị Trấn

2006-2007

dài 651,9x(7,5+1,5x2), bê tông nhựa cống thoát nước

9.821

2.500

2.500

0

 

11

Đường phía sau Trung tâm hành chánh Huyn

Ban QLDA

xã Phú xuân

2006-2007

160m x 12m bê tông nhựa nóng, cống thoát nước D600

3.619

1.000

2.920

1.920

 

12

Đường nhánh khu dân cư Rạch Nò

Ban QLDA

Phú xuân

2006-2007

dài 286,51x(6+0,35x2), bê tông nhựa cống thoát nước D200-D400

785

743

743

0

 

13

Đường Bờ tây kênh Cây Khô

Ban QLDA

Phước Lc

2005-2006

Nâng cấp sỏi đỏ

1.158

368

151

-217

 

14

Cống thoát nước hẻm 13 đường Lê Văn Lương - ấp 2 xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

Phước Kiển

2006-2007

639md, cống BTCT D600

801

608

608

0

 

15

Cống thoát nước hm 15 đường Lê Văn Lương - ấp 1 xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

Phước Kiển

2006-2007

830md, cống BTCT D600

843

648

648

0

 

16

Hệ thống thoát nước khu vực Trạm y tế Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

Phú xuân

2006-2007

cống BTCT D600

148

22

0

-22

 

17

Trường Mẫu giáo Sơn Ca điểm chính

Ban QLDA

ThTrấn

2006-2007

Xây khối chính, nhà xe giáo viên

4.825

1.000

2.500

1.500

 

18

Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Tạ uyên

Ban QLDA

Phước Kiển

2005-2006

Xây mới tường rào, san lấp, sơn nước, sơn dầu chống dột, thay trần máy (một phn)

957

120

132

12

 

19

Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Lê văn Lương

Ban QLDA

Nhơn Đức

2005-2006

Cải tạo nền, tường rào, cổng, hệ thống thoát nước xây nhà xe

552

210

150

-60

 

20

Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Lê quang Đnh

Ban QLDA

Phước Kin

2005-2006

Chống dột, nâng nền, hệ thống đin nước, sơn nước

1.138

87

0

-87

 

21

Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Trực

Ban QLDA

Phú xuân

2005-2006

Sơn nước, chống thấm sửa cửa, thoát nước

1.357

174

0

-174

 

22

Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Trần thị Ngọc Hân (CS1)

Ban QLDA

Thị Trấn

2005-2006

Sơn nước, cải tạo nhà vệ sinh, thay cửa

1.230

500

1.205

705

 

23

Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Trần thị Ngọc Hân (CS2)

Ban QLDA

Thị Trấn

2005-2006

Sơn nước, cải tạo nhà vệ sinh, thay cửa

758

734

973

239

 

24

Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Vành khuyên

Ban QLDA

Phước Lộc

2007

Sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh, sơn nước, sơn dầu, mua sắm trang thiết bị

1.858

500

1.800

1.300

 

25

Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Bùi thanh Khiết

Ban QLDA

Phước Lộc

2007

Sa chữa, chống dột, lát nền, sơn nước

1.262

500

1.222

722

 

 

II- Công trình khởi công mới

 

 

 

 

28.447

4.256

15.754

11.498

 

1

Trang thiết bị Nhà văn hóa - Thể thao Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Phước Lộc

2007

Trang thiết bị

402

402

402

0

 

2

Trang thiết bị Nhà văn hóa - Thể thao Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Hiệp Phước

2007

Trang thiết bị

394

394

394

0

 

3

Trang thiết bị Liên đoàn lao động Huyện

Liên đoàn lao động H.Nhà Bè

Xã Phú Xuân

2007

Bàn, ghế, tủ

230

0

230

230

 

4

Trang thiết bị trụ sở Tòa án

Tòa án nhân dân H. Nhà Bè

Xã Phú Xuân

2007

Bàn, ghế, tủ

340

0

340

340

 

5

Trang thiết bị trụ sUBND xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

xã Nhơn Đức

2007

Bàn, ghế, tủ, bàn họp

403

50

403

353

 

6

Trang thiết bị trụ sở UBND xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2007

Bàn, ghế, tủ, bàn họp

500

50

500

450

 

7

Trang thiết bị cho trụ sở UBND xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

xã Phước Lộc

2007

Bàn, ghế, tủ, bàn họp

401

50

401

351

 

8

Trang thiết bị trụ sở UBND xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

xã Phú Xuân

2007

Bàn, ghế, tủ, bàn họp

401

50

401

351

 

9

Trang thiết bị Trung tâm dạy nghề

Trung tâm dạy nghề

Xã Long Thới

2007

Thiết bị cơ, điện tử

700

0

700

700

Vốn từ chương trình mục tiêu là 700 triệu đồng

10

Sửa chữa cải tạo trường Mu giáo Đồng Xanh

Trường MG Đồng Xanh

xã Long Thới

2007

Sơn nước; cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, nhà bếp; thay mái tôn, xây mới 02 nhà chòi, trang thiết bị chơi của trẻ.

2.384

50

450

400

 

11

Trường THCS Nguyn Văn Quỳ

Trường Nguyễn Văn Quỳ

Phước Kiển

2007

Nâng nền phòng học, nâng nền sân trường; cải tạo nhà ngh giáo viên, nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước, điện; sơn nước khối A,B,

2.479

50

500

450

 

12

Sửa chữa trưng Nguyn Văn To

Trường Nguyễn Văn Tạo

xã Hiệp Phước

 

Chống dột, sửa chữa nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước mặt

150

50

150

100

 

13

Trụ sở UBND xã Long Thới

Ban QLDA

Long Thới

2007 - 2008

Xây mới khối nhà làm việc

2.942

1.000

500

-500

 

14

Sửa chữa Trụ sở UBND xã Phước Kin

UBND xã Phước Kiển

Phước Kin

2007

Sửa chữa chống dột, chống thấm

330

330

330

0

 

15

Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

xã Phú Xuân

2007 - 2008

Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 463m2

2.068

50

500

450

 

16

Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

xã Phước Lộc

2007 - 2008

Khi nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 463m2

 

50

500

450

 

17

Xây dựng khối phTrụ sở UBND xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

xã Nhơn Đức

2007 - 2008

Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 463m2

 

50

500

450

 

18

Xây dựng khối phụ Trụ sở UBND xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2007 - 2008

Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 463m2

 

50

500

450

 

19

Xây dựng khối phu Trụ sở UBND xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

xã Phước Kiển

2007 - 2008

Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 463m2

2.389

50

500

450

 

20

Xây dựng Trụ sở công an Thị trn Nhà Bè

UBND Thị Trấn

Thị trấn Nhà Bè

2007 - 2008

Quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng 280m2

 

50

300

250

 

21

Nhà Văn hóa Hiệp Phước - giai đoạn 2

UBND xã Hiệp Phước

xã Hiệp Phước

2007

Nâng nền, lát đan sân

1.337

50

1.337

1.287

 

22

Di dời trụ điện trên địa bàn Huyện

BQLDA

Nhà Bè

2005-2007

 

380

380

543

163

 

23

Trồng cây xanh - giai đoạn 2 trong khuôn viên trụ sở Hành chánh Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

Xã Phú Xuân

2007

 

400

0

400

400

 

24

Trang trí bồn hoa, cây xanh chào mừng lễ 2-9 và 10 năm tách Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

Huyện Nhà Bè

2007

Trồng cây xanh, hoa cảnh tại đầu cầu Rach Đĩa, đầu cầu Phú Xuân, ngã 3 Bờ Băng, vòng xoay ngã 03 Long Thới

500

0

500

500

 

25

Đường vào trường THCS Lê Lợi

Ban QLDA

Nhơn Đức

2006-2007

517mx(7.5+3.7x2) bê tông nhựa cng thoát nước D600

3.678

1.000

2.000

1.000

 

26

Xây dựng mở rộng hẻm 07 ấp 3 - xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

xã Nhơn Đức

2007

chiều dài tuyến 650m, mrộng 6m, kết cấu đường bê tông có đặt cống thoát nước

1.173

50

1.173

1.123

Mrộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

27

Nâng cấp mở rộng hẻm 21 ấp 3, xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

Xã Phước Kiển

2007

chiều dài tuyến 700m, mrộng 6m, mặt đường bê tông nhựa nóng hạt mịn, có đặt cống thoát nước

1.435

0

300

300

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

28

Nâng cấp mở rộng hẻm 63 - ấp 4 xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

Xã Phú Xuân

2007

Mở rộng 6m, mặt đường bê tông nhựa nóng, có đặt cống thoát nước

737

0

200

200

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

29

Nâng cấp mở rộng hm 495/36 - Thị trấn Nhà Bè

UBND Thị trấn

Thị trn

2007

Mở rộng 4m, mặt đường bê tông nhựa nóng, có đặt cống thoát nước

663

0

200

200

Mrộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

30

Nâng cấp mở rộng hẻm 13 - ấp 3 xã Phước Lộc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2007

Mở rộng 6m, đài 231m, mt đường bê tông nhựa nóng, có đặt cống thoát nước

1.281

0

250

250

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

31

Nâng cấp mở rộng đường vào trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân (cơ sở 2)

Ban QLDA

Thị trấn

2007

 

350

0

350

350

 

 

III - Công trình thanh toán vn đọng

 

 

 

1286

0

482

482

 

1

Nâng cấp cải tạo đường liên ấp 2 - 3 Hiệp Phước - giai đoạn 2

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2006

 

 

0

21

21

 

2

Nâng cấp gia cố tuyến bbao xung yếu từ bến đò Rạch Giồng - cầu Mương Đình đến cầu Rạch Chiêm Bà Liên (đoạn từ bến đò Rạch Giồng đến cầu Mương Đình)

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2006

 

 

0

38

38

 

3

Nâng cấp gia cố tuyến bờ bao xung yếu từ bến đò Rạch Giồng - cầu Mương Đình đến cu Rạch Chiêm Bà Liên (đoạn từ cầu Mương Đình đến cầu Rạch Chiêm Bà Liên)

UBND xã Hiệp Phước

Xã Hiệp Phước

2006

 

 

0

106

106

 

4

Sửa chữa trụ sở Nhà thiếu nhi

Nhà Thiếu nhi

Xã Phú Xuân

2006

 

673

0

123

123

 

5

Xây dựng hạng mục phụ Trung tâm y tế Huyện

Trung tâm Y tế huyện

Xã Phước Kiển

2006

 

 

0

137

137

 

6

Nhà Bia ghi danh liệt sĩ xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

2004

 

 

0

12

12

Chi trả tiền đn bù

7

Hệ thống mạng vi tính trụ sở UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

Xã Phú Xuân

2006

 

613

0

45

45

 

 

IV- Công trình chuẩn bị đầu tư

 

 

 

1300

2100

3229

1129

 

1

Khối nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp: Ban QLDA, Ban Bồi thường - GPMB, Đội Quản lý TTĐT, Phòng Thống kê

Ban QLDA

xã Phú Xuân

2007 - 2008

Xây dựng khối nhà 01 trệt, 01 lầu

 

100

500

400

 

2

Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế dự phòng

Thị trn

2007 - 2008

Trang thiết bị phục vụ cho việc tách Trung tâm Y tế dự phòng

 

50

50

0

 

3

Đu tư trang thiết bị cho Bệnh viện Huyện Nhà Bè

Bệnh viện huyện Nhà Bè

Phước Kiển

2007 - 2008

Trang thiết bị để nâng cấp thành Bệnh viện Đa khoa khu vực

 

0

50

50

 

4

Đu tư trang thiết bị Hội trường Huyện ủy

Văn phòng Huyện ủy

Xã Phú Xuân

2008

 

 

50

50

0

 

5

Trang thiết bị cho UBND xã Long Thới

UBND xã Long Thới

xã Long Thới

2008

Bàn, ghế, tủ, bàn họp

 

50

50

0

 

6

Xây dựng khối phTrụ sở UBND xã Long Thới

Ban QLDA

xã Long Thới

2008

Khối nhà làm việc của công an + quân sự, quy mô 01 trệt, 01 lầu; tổng diện tích sử dụng của 02 đơn vị 463m2

 

50

50

0

 

7

Sửa chữa, cải tạo Khu cách ly cộng đồng Nhà Bè

Trung tâm Y tế dự phòng

Trung tâm Y tế

 

Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế Nhơn Đức cũ

 

50

50

0

 

8

Xây dựng tường rào, trồng cây xanh Nhà Bia liệt sĩ xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kin

Phước Kiển

2007

Xây dựng tường rào, trồng cây xanh

 

50

50

0

 

9

Cải tạo trường tiểu học Nguyễn Trc

Trường Nguyễn Trc

Phú Xuân

 

Xây dựng mới nhà ăn 300 chỗ

 

50

50

0

 

10

Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường Thanh niên xung phong - Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

xã Hiệp Phước

2007

Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1364m

 

50

50

0

Phòng chống lụt bão

11

Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường nhánh phải cầu Bàu Le - xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

xã Hiệp Phước

2007

Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1300m

 

50

50

0

Phòng chống lụt bão

12

Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường số 24 - xã Hip Phước

UBND xã Hiệp Phước

xã Hiệp Phước

2007

Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1345m

 

50

50

0

Phòng chống lụt bão

13

Nâng cấp cải tạo sửa chữa đường số 22- xã Hiệp Phước

UBND xã Hiệp Phước

xã Hiệp Phước

2007

Nâng nền hạ, mặt đường đá 4x6 chèn 0x4; rộng 6m, dài 1196m

 

50

50

0

 

14

Xây dựng mrộng hẻm 01 ấp 3 - xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

xã Nhơn Đức

2007 - 2008

chiều dài tuyến 650m, mở rộng 6m, kết cấu đường bê tông có đặt cng thoát nước

 

50

50

0

 

15

Nâng cấp mở rộng hẻm 606 ấp 3 xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

Xã Phú Xuân

2007 - 2008

Mở rộng 6m, mặt đường bê tông nhựa nóng hạt mịn, có đặt cống thoát nước

 

0

50

50

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

16

Nâng cấp mở rộng hẻm 12 ấp 3 xã Phước Kiển

UBND xã Phước Kiển

Xã Phước Kiển

2007 - 2008

Mở rộng 6m, mặt đường bê tông nhựa nóng hạt mịn, có đặt cống thoát nước

 

0

50

50

Mở rộng hẻm theo Nghị quyết của Huyện Đảng bộ

17

Sửa chữa, nâng cấp đường Sáu Lung - ấp 3 xã Phước Lc

UBND xã Phước Lộc

Xã Phước Lộc

2007 - 2008

Sửa chữa đường dài 240 m

300

0

50

50

 

18

Đường vào Trung tâm văn hóa Huyện Nhà Bè

Ban QLDA

Phú Xuân

 

Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước dài khoảng 370m, rộng 16m mặt đường bê tông nhựa nóng

 

100

100

0

 

19

Xây dựng đoạn đường nằm giữa trụ sở Hành chánh Huyện và Tòa án nhân dân Huyện

Ban QLDA

Phú Xuân

 

San phng, lu lèn lớp đá 4x6, mặt đường tri đá dăm

 

0

50

50

 

20

Đường nối từ đường Trung tâm Huyện đến rạch Mương Ngang

Ban QLDA Nhà

Phú Xuân

 

Xây dựng đường giao thông và hệ thống thoát nước dài khoảng 160m, rộng 25m mặt đường bê tông nhựa nóng

 

100

100

0

 

21

Xây dựng cầu 5 Kiến - xã Nhơn Đức

UBND xã Nhơn Đức

xã Nhơn Đức

 

Cầu dàn thép dài 25m, rộng 3m

 

50

50

0

 

22

Lập Quy hoạch kinh tế - xã hội huyện Nhà Bè

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

huyện Nhà Bè

 

 

 

100

100

0

 

23

Xây dựng mở rộng Nhà xe 02 bánh UBND Huyện

Văn phòng HĐND - UBND Huyện

Xã Phú Xuân

2007

 

 

0

50

50

 

24

Nhà Văn hóa, khu TDTT Thị trấn Nhà Bè

Ban QLDA

Thị trấn

 

Sửa chữa, cải tạo trụ sở cũ của Công an Thị trấn

 

100

50

-50

 

25

Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Long Thới

Ban QLDA

xã Long Thới

 

Bồi thường, san lấp diện tích 10.000m2

 

100

100

0

 

26

Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Nhơn Đức

Ban QLDA

xã Nhơn Đức

 

Bồi thường, san lấp 11.607m2

 

100

100

0

 

27

Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Phú Xuân

Ban QLDA

Phú Xuân

 

Bồi thường, san lấp 1000m2

 

100

100

0

 

28

Nhà Văn hóa, khu TDTT xã Phước Kiển

Ban QLDA

Xã Phước Kiển

 

Bồi thường, san lấp 17.850m2

 

100

100

0

 

29

Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Kin

UBND xã Phước Kiển

xã Phước Kiển

 

Quy mô 01 tầng trệt

 

50

50

0

 

30

Xây dựng khu TDTT trường Lâm Văn Bền (PX5)

Ban QLDA

Thị trn Nhà Bè

 

Bồi thường san lấp, mở rộng khuôn viên trưng hiện hữu thêm diện tích 1.300m2

 

50

50

0

 

31

Xây dựng trsở Ngân hàng Chính sách Huyện

Ban QLDA

Phú Xuân

 

 

 

50

50

0

 

32

Xây dựng bờ kè chng sạt lỡ, ấp 6 xã Phú Xuân

UBND xã Phú Xuân

Phú Xuân

2007

Chiều dài 111,5m; rộng 4m

1.000

0

50

50

Phòng chống lụt bão

33

Xây dựng Khu tái định cư tại Thị trn

Công ty Dịch vụ công ích Nhà Bè

Thị trấn

 

Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500 quy mô 6,5ha

 

100

100

0

 

34

Xây dựng Khu tái định cư tại Phước Kiển

Công ty Dịch vụ công ích Nhà Bè

Xã Phước Kiển

 

Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500

 

100

100

0

 

35

Xây dựng Khu tái định cư tại xã Hiệp Phước

Ban Bồi thường - GPMB

Xã Hiệp Phước

 

Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500

 

100

100

0

 

36

Xây dựng Khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường Kho C

Ban QLDA

Xã Phú Xuân

 

Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500

 

100

100

0

 

37

Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và tái định cư xã Nhơn Đức, huyện Nhà

Công ty DVCI Nhà Bè

Xã Nhơn Đức

2007

Bồi thường, san lấp, lập quy hoạch 1/500

 

0

429

429