Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3880/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐỂ HỖ TRỢ BỔ SUNG CHO NGƯỜI DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DO LŨ LỤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Công văn số 1692/TCDT-QLHDT ngày 29/11/2016 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1547/SLĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 2.459,565 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt cho các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

- Huyện Lệ Thủy: 203,300 tấn

- Huyện Quảng Ninh: 149,840 tấn

- Thành phố Đồng Hới: 127,880 tấn

- Huyện Bố Trạch: 465,145 tấn

- Huyện Quảng Trạch: 398,740 tấn

- Thị xã Ba Đồn: 422,635 tấn

- Huyện Tuyên Hoá: 427,985 tấn

- Huyện Minh Hoá: 264,040 tấn

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giao, nhận và hướng dẫn các địa phương cấp phát khẩn trương, đúng đối tượng, chế độ quy định và phù hợp với tình hình khó khăn thực tế tại các địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục
Dự trữ Nhà nước KV Thanh Hoá;
- Đài PTTH, Báo QB, Cổng TTĐT;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT,
KTN, KTTH, VX;

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng