Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2097/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-TCDT ngày 23/8/2016 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 2 tháng học kỳ I năm học 2016-2017;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2003/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2016 về việc phân bổ gạo học kỳ 1 năm học 2016-2017 cho học sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 8.610 kg gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 287 học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ I năm học 2016 - 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng số gạo phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo: 8.610 kg gạo để hỗ trợ cho 287 học sinh.

Thời gian hỗ trợ: 2 tháng của học kỳ I năm học 2016 - 2017;

Định mức hỗ trợ: 15 kg gạo/tháng/học sinh.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

2. Đơn vị giao gạo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên.

3. Địa điểm giao, nhận gạo:

Tại trung tâm huyện lỵ các huyện thuộc địa bàn có trụ sở các trường.

4. Kinh phí vận chuyển, giao nhận gạo:

- Kinh phí vận chuyển, giao nhận gạo đến trung tâm huyện lỵ do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên đảm bảo.

- Kinh phí vận chuyển, giao nhận gạo từ trung tâm huyện để cấp phát cho các đối tượng (nếu có) do đơn vị tiếp nhận gạo (Sở Giáo dục và Đào tạo) đảm bảo.

5. Thời gian giao, nhận gạo: Tháng 9/2016.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ gạo.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên tổ chức việc tiếp nhận, phân phối gạo hỗ trợ cho các học sinh kịp thời.

2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có đối tượng được hỗ trợ tổ chức tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng đối tượng được hưởng theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục Dự trữ NN KV Bình Trị Thiên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ GẠO TẠM ỨNG CHO HỌC SINH THEO NGHỊ ĐỊNH 116/216/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị

Số lượng học sinh thuộc diện được hỗ trợ

Số kg gạo/ học sinh/ tháng

Số tháng hỗ trợ

Sổ gạo hỗ trợ tạm ứng HK 1 năm học 2016- 2017 (kg)

Địa điểm giao nhận gạo

A

B

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)*(2)*(3)

(7)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

287

 

 

8.610

 

1

Trường THPT Thừa Lưu

2

15

2

60

Trung tâm huyện Phú Lộc

2

Trường THPT Nam Đông

4

15

2

120

Trung tâm huyện Nam Đông

3

Trường THPT A Lưới

90

15

2

2700

Trung tâm huyện A Lưới

4

Trường THPT Hương Lâm

125

15

2

3750

5

Trường THCS và THPT Hồng Vân

50

15

2

1500

6

Trường THPT Bình Điền

16

15

2

480

Trung tâm thị xã Hương Trà