Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3841/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Quy hoạch;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 7287/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Phòng Quản lý và Giám sát các dự án quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 118/TTr-BQLDADD&CN ngày 14/7/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2224/TTr-SNV ngày 07/8/2020 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội như sau:

1. Chức năng:

Làm chủ đầu tư các dự án, đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trong việc lập nhiệm vụ quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án, đồ án quy hoạch theo nhiệm vụ được giao từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc hợp đồng, bàn giao Hồ sơ quy hoạch được duyệt cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, đồ án quy hoạch: Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án, đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến dự án, đồ án quy hoạch khi được Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP UBND TP; các Phó CVP; Phòng: TK-BT, NC, ĐT, KT, TH;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng