Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 317/TTr-SNN ngày 12 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch các Hội: Nông dân, Liên hiệp phụ nữ; Bí thư tỉnh Đoàn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HB, TLe.
NN-2.17

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hoàng

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 19 tng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động về bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đúng nội dung và đúng theo Kế hoạch.

- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định về quản lý nhà nước trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

- Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị ngành hàng từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

- Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) (đạt loại A, B) tăng 10% so với năm 2019.

- Tỷ lệ số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đạt từ 70% trở lên.

- Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có mức độ rủi ro cao, đang có nhiều bức xúc về an toàn thực phẩm được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi đạt 50%.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2019.

- Hoàn thành mô hình chuỗi theo Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng, phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục hỗ trợ hoạt động lấy mẫu giám sát mô hình chuỗi sản xuất sản phẩm an toàn theo VietGAP trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho các tổ chức đã được chứng nhận VietGAP trên địa bàn tỉnh.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm ở địa phương được tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của Trung ương và của tỉnh như: Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới”; Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 19/4/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

- Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng và mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực tỉnh; nhân rộng mô hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Trên cơ sở các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách tạo động lực khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng đề án chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Để trên cơ sở đó hình thành ngày càng nhiều các sản phẩm thực phẩm nông thủy sản được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi.

2. Công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai công tác thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức đa dạng và phong phú như tổ chức lớp tập huấn, treo băng rôn, tờ phướn; thông qua các cuộc kiểm tra, thanh tra trực tiếp tại cơ sở,...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến các hộ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sơ chế, chế biến nông, thủy sản các quy định của các thị trường, trong đó đặc biệt là thị trường Trung Quốc để các cơ sở, doanh nghiệp chủ động đáp ứng.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh như Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa,... cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.

- Cập nhật công khai kết quả phân loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản theo mức xếp loại A, B, C; các điểm kinh doanh thực phẩm nông thủy sản an toàn được xác nhận; các cơ sở vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền, giám sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt, hiệu quả Kế hoạch phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 3961/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. Trong năm 2020, tập trung triển khai xây dựng mô hình chuỗi cung cấp thủy sản nuôi an toàn theo VietGAP.

- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm; hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP, VietGAP, VietGAHP, Global GAP,..); thực hành sản xuất tốt (GMP, HACCP,..) trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt là các điểm kinh doanh sản phẩm nông thủy sản an toàn được xác nhận trong việc áp dụng hệ thống truy suất nguồn gốc điện tử.

- Hỗ trợ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất nông sản an toàn trên địa bàn trong việc duy trì chứng nhận VietGAP; ghi chép quá trình sản xuất để chứng minh nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và ứng dụng tem truy suất nguồn gốc điện tử.

- Phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tốt các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể:

- Tiếp tục tổ chức triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh theo Quy định phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát vệ sinh, ATTP, tập trung vào thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy suất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không đảm bảo an toàn.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Công an trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan phát hiện, điều tra, thanh tra đột xuất, triệt phá dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở sản xuất và các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

- Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp lễ, tết, tháng hành động vì an toàn thực phẩm theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản về nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương, đặc biệt là công chức cấp xã được giao theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho các hộ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; nghiệp vụ, kỹ năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp.

- Đầu tư trang thiết bị cho phòng kiểm nghiệm, các trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tự nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị ưu tiên sử dụng các nguồn kinh phí đã được cấp năm 2020 để triển khai các nhiệm vụ được phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung được phân công đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng thời gian quy định.

2. Các sở, ban, ngành

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

3. Các tổ chức chính trị, xã hội (Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh)

Đề nghị các tổ chức chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm; vận động người dân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật cấm, giả, ngoài danh mục để xử lý kịp thời.

4. UBND huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định./.