Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 392/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 33/TTr-SNN&PTNT ngày 05/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Công Thương, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cục QLCL NLS và TS;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Các thành viên BCĐ VSATTP tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTN.
E:\Dropbox\minh tam b\Nam 2020\Quyet dinh\02 12 Ban hanh ke hoach hanh dong bao dam an toan thuc pham trong nong nghiep nam 2020.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 392/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2020, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bằng nhiều hình thức để thay đổi hành vi sản xuất thực phẩm không an toàn.

- Tổ chức các hoạt động như hội thảo, tham vấn, tham quan học tập để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh liên kết tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP.

- Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ kinh phí phân tích mẫu ban đầu để cơ sở tự nguyện đăng ký xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Đẩy mạnh hỗ trợ cho cơ sở tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP) trong chế biến nông, thủy sản.

- Phấn đấu 100% các vùng sản xuất rau, dưa hấu tập trung trên địa bàn tỉnh được giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và được kiểm tra mẫu đất, nước theo quy định.

- 100% cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế cấp huyện được tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Phấn đấu 100% người lao động và chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh được tập huấn và cập nhật các văn bản liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.

- Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được thẩm định để xếp loại và đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNN&PTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phấn đấu 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được UBND cấp xã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình của địa phương.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị của UBND tỉnh: Số 03/CT- UBND ngày 21/01/2016 về đẩy mạnh công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; số 07/CT-UBND ngày 28/3/2016 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; số 16/CT-UBND ngày 17/5/2016 về việc tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 3046/QĐ- UBND ngày 29/8/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho phù hợp với thực tế và các văn bản hiện hành.

2. Công tác thông tin, truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh.

- Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kịp thời các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm; in và cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

- Công khai kết quả thẩm định xếp loại và định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm và không đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nhập khẩu

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham vấn, tham quan học tập… để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh liên kết tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn và sản phẩm OCOP.

- Thông tin về các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn cho Sở Công Thương để thiết lập liên kết các cơ sở này với các kênh phân phối sản phẩm.

- Tiếp tục duy trì, mở rộng, nhân rộng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn kết hợp với kiểm tra, lấy mẫu giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn cho các sản phẩm theo chuỗi và sản phẩm OCOP.

- Nhân rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP); thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Khảo sát, lựa chọn để hỗ trợ xây dựng từ 01 đến 02 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

4. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra

- Tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ và rủi ro cao, nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm không đảm bảo an toàn.

- Tổ chức thống kê, thẩm định xếp loại và định kỳ 100% cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; tái kiểm tra 100% cơ sở loại C và xử lý dứt điểm cơ sở tái kiểm tra vẫn loại C theo Thông tư số 38/2018/TT-BNN&PTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định có liên quan về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Thông tư số 38/2018/TT- BNN&PTNT ngày 25/12/2018, Thông tư 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại địa phương theo nội dung đã phân cấp.

- Tổ chức các Đoàn thanh tra liên ngành nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2020 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.

- Chủ động tổ chức thanh tra đột xuất và theo kế hoạch các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, lò giết mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, các cơ sở xếp loại C nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm; truy xuất và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đưa sản phẩm vi phạm chất lượng ra lưu thông trên thị trường.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng: Công an tỉnh và các Sở, ngành có liên quan để phát hiện, điều tra và xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất, buôn bán chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi ngoài danh mục cho phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là cán bộ quản lý tại tuyến huyện, xã.

- Đầu tư các thiết bị kiểm tra nhanh phục vụ kiểm tra sàng lọc về an toàn thực phẩm tại hiện trường cho cấp huyện, xã.

- Cân đối, bố trí cán bộ chuyên trách, theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp huyện.

III. KINH PHÍ

- Ngân sách Nhà nước cấp cho quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm;

- Ngân sách Nhà nước thông qua các đề tài;

- Kinh phí hỗ trợ của các Dự án, Tổ chức Quốc tế;

- Kinh phí huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp;

- Kinh phí khác có liên quan đến công tác quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2020 tại địa phương để triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và PTNT trong thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế thực hiện thống kê, kiểm tra, thẩm định, xếp loại định kỳ các cơ sở theo phân cấp tại Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh và cập nhật kết quả kiểm tra vào phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch này tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và ký Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT được phân cấp tại Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh. Đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020 và các xã sau 5 năm được công nhận phải thực hiện ký bản cam kết 100%.

- Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng hoặc đột xuất báo cáo về UBND tỉnh (qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) kết quả thực hiện kế hoạch này, trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phân công nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại các địa phương.

- Xây dựng phương án, dự toán kinh phí triển khai kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp và định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này trên địa bàn tỉnh về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) và UBND tỉnh theo quy định.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo các bếp ăn tập thể sử dụng nguyên liệu chế biến thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm nông sản thực phẩm sạch và sản xuất theo tiêu chuẩn.

- Theo dõi, chỉ đạo, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 2402/QĐ- UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan để xử lý sự cố an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cấp huyện.

4. Sở Công Thương

- Theo dõi, chỉ đạo, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1208/QĐ- UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cấp huyện.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, thực phẩm lưu thông trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt tập trung các sản phẩm thịt có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng hóa chất, phụ gia không rõ nguồn gốc để chế biến và bảo quản thực phẩm.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam

Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

7. Sở Tài chính

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này theo quy định.

- Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng, thanh quyết toán kinh phí ngân sách chi cho công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định hiện hành.

8. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên hướng dẫn các tổ chức chính tri - xã hội cấp huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn; vận động nhân dân và các hội viên tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phong trào thi đua, hưởng ứng và tham gia xây dựng các mô hình điểm về an toàn thực phẩm tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị, địa phương chủ động báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, quyết định./.