Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 51/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07- NQ/TW NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CHỦ TRƯƠNG, GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NỢ CÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO NỀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA AN TOÀN, BỀN VỮNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

n cứ Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

(Chi tiết nhiệm vụ của từng đơn vị theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đính kèm)

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 51/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các bộ, ngành, địa phương.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết 51/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì

a) Đối với các Đề án/Báo cáo/Dự án Luật trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm bám sát chương trình họp của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội để trình Bộ trình Chính phủ báo cáo đúng thời hạn.

b) Đối với các Đề án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng các Đề án/Báo cáo gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 18 hàng tháng để Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trước ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng dự họp Chính phủ.

c) Các nhiệm vụ không phải là Đề án/Báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện.

d) Quý IV hàng năm:

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi báo cáo kết quả thực hiện trong năm đến Vụ Ngân sách nhà nước trước ngày 10 tháng 12 để xây dựng báo cáo chung trình Bộ báo cáo Chính phủ;

Vụ Ngân sách nhà nước trình Bộ ban hành văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền.

2. Các nhiệm vụ do các bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp

Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước để báo cáo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐTBTC;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 51/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ (CÁC NHIỆM VỤ DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN)
(Kèm theo Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính)

TT

Tên đề án/nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Thời gian trình

Cấp trình

Bộ Tài chính triển khai thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

I

PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, TẠO NGUỒN THU VỮNG CHẮC CHO NSNN

1

Phát triển thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại

 

 

 

 

 

a

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh và các văn bản hướng dẫn

Các bộ, ngành

2017-2018

Các cấp

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Luật sửa đổi/Văn bản sửa đổi

b

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả các loại thị trường

 

 

 

 

 

 

b1

Thị trường tài chính

 

 

 

 

 

 

 

Luật Chứng khoán (thay thế Luật Chứng khoán hiện hành)

Bộ Tài chính

2018-2019

Quốc hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Các đơn vị liên quan

Luật Chứng khoán (thay thế)

 

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán

Bộ Tài chính

2019-2020

Chính phủ

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Các đơn vị liên quan

Dự thảo Nghị định

 

Xây dựng lộ trình phát triển thị trường Trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Tài chính

2017

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 14/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

Đưa vào vận hành thị trường chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính

2017

 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Các đơn vị liên quan

Đã triển khai từ tháng 8/2017

b2

Thị trường bảo hiểm

 

 

 

 

 

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; hoàn thiện các quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc

Bộ Tài chính

2020

Quốc hội/các cấp

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Các đơn vị liên quan

Dự án Luật sửa đổi/văn bản pháp luật

b3

Thị trường kế toán, kiểm toán, dịch vụ tài chính

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán, định mức tín nhiệm, dịch vụ tư vấn thẩm định giá, đại lý thuế và tư vấn thuế, đại lý hải quan,...

Bộ Tài chính

2017-2020

Các cấp

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Cục Quản lý giá, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo nhiệm vụ được phân công

Các đơn vị liên quan

Văn bản pháp lý

2

Về quản lý giá

 

 

 

 

 

 

 

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế giá thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với hàng hóa quan trọng, thiết yếu; sớm thực hiện cơ chế giá thị trường đối với điện, đất đai và tài nguyên quan trọng theo lộ trình thích hợp

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Cục Quản lý giá, Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Đề án

 

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả; Tăng cường công khai, minh bạch trong điều hành; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát; Bảo đảm cân đối cung - cầu, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Bộ Tài chính; Bộ Công Thương (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý giá

Các đơn vị liên quan

Chỉ thị điều hành hàng năm

3

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

 

 

 

 

 

Chiến lược tài chính đến năm 2030

Bộ Tài chính

2019-2020

Thủ tướng Chính phủ

Viện Chiến lược và chính sách tài chính

Các đơn vị liên quan

Đề án

II

THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

1

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

 

 

 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Các bộ, ngành, địa phương (theo phạm vi quản lý)

Hàng Quý

Thủ tướng Chính phủ

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020

Bộ Tài chính

2017

Thủ tướng Chính phủ

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Bộ Tài chính

2017

Chính phủ

Cục Tài chính doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Bộ Tài chính

2017

Chính phủ

Cục Tài chính doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định (thay thế Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Cục Tài chính doanh nghiệp

Cục Quản lý công sản và các đơn vị liên quan

Nghị định

2

Tái cơ cấu cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ giáo dục, y tế và khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là việc tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo đúng lộ trình thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

Các Bộ, ngành, địa phương (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Hành Chính sự nghiệp, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Tài chính doanh nghiệp và Cục Kế hoạch Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Khẩn trương hoàn thiện việc giao vốn, tài sản cho các đơn vị sự nghiệp quản lý theo quy định tại Luật quản lý tài sản nhà nước

Các Bộ, ngành, địa phương (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Hành Chính sự nghiệp, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Tài chính doanh nghiệp và Cục Kế hoạch Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao

Cục Quản lý công sản và các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Trong từng lĩnh vực sự nghiệp công, cơ cấu lại nội dung và chính sách hỗ trợ

Các bộ quản lý ngành (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Hành Chính sự nghiệp, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo/văn bản chính sách

 

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Bộ Tài chính

2020

Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Vụ Hành chính sự nghiệp và các đơn vị liên quan

Đề án

III

TĂNG CƯỜNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH, NỢ CÔNG; QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

 

Tổng kết, đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công; quản lý nợ công

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương (theo phạm vi quản lý)

2017

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Hoàn thiện căn bản và toàn diện khung pháp lý, chế tài tăng cường tuân thủ pháp luật về tài chính - ngân sách, nợ công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Rà soát chế tài trách nhiệm đối với người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị để xảy ra sai phạm trong quản lý ngân sách, nợ công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

2017-2018

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Sửa đổi văn bản pháp lý

 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Bộ Tài chính

2018

Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Vụ Pháp chế, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Bộ Tài chính

2017

Chính phủ

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Nghị định

IV

CƠ CẤU LẠI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Hoàn thiện chính sách thu

 

 

 

 

 

 

a

Sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

Bộ Tài chính

2019

Quốc hội

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị liên quan

Luật

b

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế tài nguyên và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính

2018

Quốc hội

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị liên quan

Luật

c

Sửa đổi, bổ sung Nghị định ban hành biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (XK, NK)

Bộ Tài chính

2017-2020

Chính phủ

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị liên quan

Nghị định

d

Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách đối với các khoản thu từ đất

Bộ Tài chính

2018

Cấp có thẩm quyền

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Văn bản pháp quy

đ

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai

Bộ Tài chính

2019

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Đề án

e

Luật thuế tài sản

Bộ Tài chính

2020

Quốc hội

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị liên quan

Luật thuế tài sản

g

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung khung pháp lý về cơ chế, chính sách tài chính đối với tài nguyên, tài sản công

 

 

 

 

 

 

 

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về cấp quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên

Bộ Tài chính

2018

Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Đề án

 

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Bộ Tài chính

2017

Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định của Chính phủ về Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông Đường thủy nội địa

Bộ Tài chính

2018

Chính phủ

Cục Quản lý công sàn

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định của Chính phủ về Quản lý, sử dụng và khai thác Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải

Bộ Tài chính

2019

Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Đề án hoàn thiện cơ chế tài chính về cấp quyền sử dụng khu vực biển khi giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

Bộ Tài chính

2019

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Đề án

2

Cơ cấu lại thu ngân sách trung ương-ngân sách địa phương, đảm bảo thu ngân sách trung ương chiếm khoảng 60-65% tổng thu ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

2019-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan

Đề án

3

Tăng cường công tác quản lý thu

 

 

 

 

 

 

a

Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Bộ Tài chính

2018

Quốc hội

Tổng cục Thuế

Các đơn vị liên quan

Luật

 

Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Bộ Tài chính

2019

Chính phủ

Tổng cục Thuế

Các đơn vị liên quan

Nghị định

b

Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế

Bộ Tài chính

2017-2020

Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo nhiệm vụ được phân công

Các đơn vị liên quan

Đề án

c

Xây dựng và triển khai Đề án tăng cường giám sát hoàn thuế GTGT

Bộ Tài chính

2017-2020

Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Đề án

d

Xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Tài chính

2017-2020

Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Đề án

đ

Tăng cường quản lý trị giá hải quan

Bộ Tài chính

2018

Chính phủ

Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Đề án

V

CƠ CẤU LẠI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Đổi mới quản lý chi ngân sách theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng NSNN thực hiện các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế

a

Hoàn thiện khung pháp lý và triển khai quản lý ngân sách nhà nước theo khung trung hạn

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện khung pháp lý về Kế hoạch Tài chính 5 năm và triển khai Kế hoạch Tài chính 5 năm 2016-2020

Bộ Tài chính

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Văn bản pháp lý/báo cáo

 

Hoàn thiện khung pháp lý về Kế hoạch Tài chính - ngân sách 3 năm và triển khai từ năm 2018

Bộ Tài chính

2017 -2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Văn bản pháp lý/báo cáo

b

Hoàn thiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế tự chủ đối với các cơ quan nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Tài chính

2017

Chính phủ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP)

Bộ Tài chính

 

Chính phủ

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Nghị định

c

Sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý kiểm soát cam kết chi theo hướng kiểm soát cam kết chi theo kế hoạch ngân sách trung hạn.

Bộ Tài chính

2019

 

Kho bạc Nhà nước

Các đơn vị liên quan

 

d

Quản lý, sử dụng tài sản công theo các nguyên tắc thị trường

 

 

 

 

 

 

 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính

2017

Quốc hội

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Dự án Luật

 

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính

2018

Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Nghị định

đ

Khung pháp lý và triển khai thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Bộ, ngành, địa phương

2017-2020

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

 

e

Hoàn thiện và triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Bộ, ngành, địa phương

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Quyết định

f

Xây dựng Kế hoạch và triển khai rà soát, sắp xếp lại; xử lý tập trung đối với một số loại tài sản công tại cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp

Bộ Tài chính

2017-2020

Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Vụ Hành chính sự nghiệp và các đơn vị liên quan

Văn bản

2

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

a

Ưu tiên bố trí chi trả nợ, đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản chi trả nợ trong và ngoài nước đến hạn.

Bộ Tài chính; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán, điều hành ngân sách nhà nước hàng năm

b

Giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên

Bộ Tài chính

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán, điều hành ngân sách nhà nước hàng năm

c

Rà soát phân cấp ngân sách trung ương - địa phương theo hướng tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương

Bộ Tài chính

2019-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Đề án

d

Khống chế bội chi ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết Bộ Chính trị, Quốc hội

Bộ Tài chính; các tỉnh, thành phố

2017-2020

 

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Dự toán và điều hành ngân sách nhà nước hàng năm

VI

QUẢN LÝ NỢ CÔNG TRONG GIỚI HẠN; CƠ CẤU LẠI NỢ CÔNG

1

Kiểm soát nợ trong giới hạn trần nợ cho phép

 

 

 

 

 

 

a

Về nợ Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

Các giải pháp đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia

Bộ Tài chính

2017

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Vụ Ngân sách nhà nước và các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước, tình hình nợ công hàng năm; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

 

Xác định tổng mức, cơ cấu các nguồn vốn vay của Chính phủ cho bù đắp bội chi ngân sách Trung ương và để trả nợ gốc, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn cho phép.

Bộ Tài chính

2017

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Vụ Ngân sách nhà nước và các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm

b

Về nợ chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch vay trả nợ của chính quyền địa phương trong các giới hạn theo quy định của Luật NSNN

Bộ Tài chính

Hàng năm

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

2

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nợ công

 

 

 

 

 

a

Khung pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

Dự án Luật Quản lý nợ công sửa đổi

Bộ Tài chính

2017-2018

Quốc hội

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Đã thông qua Luật số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017

 

Nghị định về quản lý cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Nghị định về hướng dẫn một số nghiệp vụ về quản lý nợ công

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Nghị định

 

Xây dựng các chỉ tiêu giám sát nợ công phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế

Bộ Tài chính

2017-2018

Chính phủ

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

 

b

Hoàn thiện công cụ quản lý nợ công chủ động

 

 

 

 

 

 

 

Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2021-2030

Bộ Tài chính

2020

Quốc hội

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Đề án

 

Kế hoạch vay, trả nợ 5 năm giai đoạn 2021-2025

Bộ Tài chính

2020

Quốc hội

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Chương trình quản lý nợ trung hạn (3 năm) - gắn với kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm

Bộ Tài chính

Hàng năm

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại theo nhiệm vụ được phân công

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

VII

TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH; NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH, NỢ CÔNG

1

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện thu chi trong phạm vi dự toán, vay nợ, giải ngân trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được cấp thẩm quyền quyết định; chỉ ban hành cơ chế, chính sách chi khi có nguồn tài chính đảm bảo; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, chuyển nguồn, điều chỉnh tổng mức đầu tư các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán, thực hiện nghiêm các chế tài xử lý vi phạm trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành.

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các địa phương

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ Hành chính sự nghiệp, Kho bạc Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được phân công

Các đơn vị liên quan

Chỉ thị điều hành Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước định kỳ

 

Xử lý nghiêm tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế;

Bộ Tài chính;

2017

Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan

Đề án

 

Tăng cường công khai, minh bạch tài chính - ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các Bộ, ngành, địa phương;

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

 

2

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính - ngân sách

 

 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương

2017-2020

Chính phủ

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Báo cáo

 

Mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử, khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp, triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương

2017-2020

Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Thực hiện giao nhận hồ sơ qua mạng và kiểm soát chi điện tử

Bộ Tài chính

2017-2018

Thủ tướng Chính phủ

Kho bạc Nhà nước

Các đơn vị liên quan

Đề án

3

Đổi mới công tác lập dự toán, thống kê, báo cáo tài chính- ngân sách

 

 

 

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng nộp thuế đầy đủ, tập trung, thống nhất, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Tài chính

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Đề án

 

Phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính tập trung, thống nhất, phục vụ yêu cầu quản lý tài chính ngân sách quốc gia

Bộ Tài chính

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Cục Tin học và thống kê tài chính

Vụ Ngân sách nhà nước và các đơn vị liên quan

Các Đề án cơ sở dữ liệu

 

Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp xây dựng dự toán thu ngân sách trên cơ sở quản lý dữ liệu thuế

Bộ Tài chính

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Các đơn vị liên quan

Đề án

 

Từng bước triển khai lập dự toán chi ngân sách theo mục tiêu, nhiệm vụ, các định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ, cam kết chi

Bộ Tài chính

2018-2010

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán hàng năm

 

Lập báo cáo tài chính nhà nước

Bộ Tài chính

2019

Thủ tướng Chính phủ

Kho bạc Nhà nước

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

VIII

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH CƠ CẤU LẠI NSNN VÀ QUẢN LÝ NỢ CÔNG SAU NĂM 2020

 

Rà soát, đánh giá toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ chủ yếu, các kết quả cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đến năm 2020.

Bộ Tài chính

2020

Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Nghiên cứu, xây dựng chiến lược và lộ trình cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công sau năm 2020

Bộ Tài chính

2020

Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ để tiếp tục thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công sau năm 2020.

Bộ Tài chính

2019

Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Nghị quyết chương trình hành động

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 51/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ (CÁC NHIỆM VỤ DO CÁC BỘ, CƠ QUAN KHÁC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN)
(Kèm theo Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính)

TT

Tên đề án/nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Thời gian trình

Cấp trình

Bộ Tài chính triển khai thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

I

PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, TẠO NGUỒN THU VỮNG CHẮC CHO NSNN

1

Phát triển thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại

 

 

 

 

a

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh và các văn bản hướng dẫn

Các bộ, ngành

2017-2018

Các cấp

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Luật sửa đổi/Văn bản sửa đổi

b

Đẩy nhanh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, cải thiện môi trường kinh doanh.

 

 

 

 

 

 

 

Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Sửa đổi Luật cạnh tranh

Bộ Công thương

2017

 

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2016

 

Cục Quản lý công sản

Vụ Đầu tư và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2017

 

Cục Quản lý công sản

Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án thí điểm cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân để sản xuất nông nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018

 

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Công văn

 

Nghị quyết về tiếp tục thu hút, đổi mới quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2018

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án thí điểm việc thế chấp tài sản gắn liền với đất tại các ngân hàng ở nước ngoài

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2017

 

Cục Quản lý công sản

Vụ Tài chính ngân hàng và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn dưới Luật

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2016-2020

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp

2016

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý công sản, Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào thương mại quốc tế khi Việt Nam là thành viên Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bộ Công Thương

2016

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Bộ Tư pháp

2016

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án “Tăng cường năng lực cho trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư phục vụ hội nhập quốc tế”

Bộ Tư pháp

2017

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Công văn

c

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả các loại thị trường

 

 

 

 

 

 

c1

Thị trường bất động sản:

 

 

 

 

 

 

 

Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường; cơ chế, chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định lành mạnh trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng

2018

 

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2017

 

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của các loại thị trường xây dựng

Bộ Xây dựng

2019

 

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Công văn

 

Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện có do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2017

 

Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý công sản, Vụ Hành chính sự nghiệp theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế xã hội”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý II/2017

 

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Công văn

c2

Thị trường lao động

 

 

 

 

 

 

 

Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2018-2019

 

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án về tổ chức dự báo cung cầu thị trường lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2018-2019

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

c3

Thị trường khoa học công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

Phát triển thị trường Khoa học Công nghệ theo Quyết định 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Bộ Khoa học và Công nghệ

2017-2020

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

 

c4

Thị trường hàng hóa

 

 

 

 

 

 

 

Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Bộ Công Thương

Quý III/2017

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

d

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phù hợp với cơ chế thị trường làm cơ sở cho việc định hướng và phân bổ nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên...) để phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

 

2

Về quản lý giá

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường quản lý thị trường, giá cả; Tăng cường công khai, minh bạch trong điều hành; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội để tạo ra sự đồng thuận trong xã hội, hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý, kỳ vọng lạm phát; Bảo đảm cân đối cung - cầu, nhất là các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Bộ Tài chính; Bộ Công Thương (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý giá

Các đơn vị liên quan

Chỉ thị điều hành hằng năm

3

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

 

 

 

 

Điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế; bảo đảm an ninh tài chính quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017-2020

 

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính ngân hàng và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

 

 

Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt. Từng bước giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trường hợp lý. Tiếp tục điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến trên thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ. Quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, vàng; tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, chú trọng các lĩnh vực ưu tiên, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước

2017-2020

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

 

 

Chiến lược tổng thể quốc gia về tài chính toàn diện

Ngân hàng Nhà nước

2020

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Viện Chiến lược và chính sách tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án giải pháp hạn chế tình trạng vàng hóa nhằm chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

II

THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

1

Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, tập trung vào đổi mới căn bản cơ chế và cách thức huy động, phân bố, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xã hội

a

Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và một số định hướng đến năm 2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

b

Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Giao thông vận tải

Đã xin rút khỏi Chương trình công tác của Chính phủ

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

 

c

Hoàn thiện thể chế đầu tư công

 

 

 

 

 

 

 

Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung khung pháp lý về đầu tư công;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9/2017

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Sửa đổi Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 9/2017

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Nghiên cứu, xây dựng đề án Luật theo hình thức đối tác công tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3/2018

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

d

Tổ chức thực hiện, điều hành

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư công (bao gồm: Chuẩn bị dự án, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn, thẩm định quyết định đầu tư chương trình, dự án; lập và thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Tăng cường các giải pháp chống đầu tư phân tán, dàn trải; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản vốn ứng trước; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn của Nhà nước...)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017-2020

 

Vụ Đầu tư, Vụ Ngân sách nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán, điều hành ngân sách nhà nước (phần chi đầu tư trung hạn và hàng năm)

 

Rà soát danh mục các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn vay nợ công; kiên quyết cắt giảm các chương trình, dự án không đảm bảo hiệu quả, chưa thực sự cần thiết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các địa phương

2017-2020

 

Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

 

2

Cơ cấu lại thị trường tài chính, tập trung vào các tổ chức tín dụng

 

 

 

 

Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý cơ bản, triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém giai đoạn 2016-2020

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án Đẩy mạnh tái cơ cấu và cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Phương án tăng vốn điều lệ của các NHTM Nhà nước đến năm 2020 đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực vốn Basel II

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án “Phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến 2030”

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Vụ Tài chính ngân hàng

Các đơn vị liên quan

Công văn

3

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

 

 

 

 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình cổ phần hóa các doanh nghiệp theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Các bộ, ngành, địa phương (theo phạm vi quản lý)

Hàng Quý

Thủ tướng Chính phủ

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (thay thế Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 về tập đoàn kinh tế Nhà nước và tổng công ty Nhà nước; Nghị định số 172/2013/NĐ-CP; Nghị định số 128/2014/NĐ-CP; Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 74/2013/QĐ-TTg)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Nghị định (thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017-2018

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Áp dụng quản trị hiện đại đối với các doanh nghiệp nhà nước; minh bạch hóa hoạt động đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu nhà nước;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017-2020

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

 

 

Nghiên cứu và thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu tại doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

 

4

Tái cơ cấu cung cấp dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ giáo dục, y tế và khoa học công nghệ

 

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là việc tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo đúng lộ trình thực hiện tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

Các Bộ, ngành, địa phương (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Hành Chính sự nghiệp, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Tài chính doanh nghiệp và Cục Kế hoạch Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Khẩn trương hoàn thiện việc giao vốn, tài sản cho các đơn vị sự nghiệp quản lý theo quy định tại Luật quản lý tài sản nhà nước

Các Bộ, ngành, địa phương (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Hành Chính sự nghiệp, Vụ Tài chính ngân hàng, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Cục Tài chính doanh nghiệp và Cục Kế hoạch Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao

Cục Quản lý công sản và các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ

Quý IV/2017

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục kế hoạch tài chính và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Trong từng lĩnh vực sự nghiệp công, cơ cấu lại nội dung và chính sách hỗ trợ

Các bộ quản lý ngành (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Hành Chính sự nghiệp, Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt và Cục Kế hoạch Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo/văn bản chính sách

 

Hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo hướng minh bạch, ổn định, bình đẳng để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị và dịch vụ công thông qua các hình thức hợp đồng PPP phù hợp như: BOT, BT, BTO...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2018

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn và dịch vụ giáo dục, y tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, địa phương

2017-2020

 

Cục Quản lý công sản

Vụ Đầu tư và các đơn vị liên quan

 

III

TĂNG CƯỜNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH, NỢ CÔNG; QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

 

Tổng kết, đánh giá việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công; quản lý nợ công

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương (theo phạm vi quản lý)

2017

Thủ tướng Chính phủ

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi vi phạm các quy định quản lý tài chính - ngân sách, nợ công

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, khối cơ quan Tòa án, Tư pháp (theo phạm vi quản lý)

2017-2020

 

Thanh tra Bộ, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

 

 

Thực hiện kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Thanh tra Chính phủ

2017-2020

 

Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

 

 

Đề án tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

2018

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư

Vụ Ngân sách nhà nước, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành thanh tra

Thanh tra Chính phủ

2019

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch tài chính, Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho các tầng lớp nhân dân và công chức, viên chức

Thanh tra Chính phủ

2017

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Vụ Ngân sách nhà nước và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Các đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra đảng và kiểm toán nhà nước

Thanh tra Chính phủ

2020

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Vụ Ngân sách nhà nước và các đơn vị liên quan

Công văn

 

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Bộ Tư pháp

2016

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Công văn

IV

CƠ CẤU LẠI THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Hoàn thiện chính sách thu

 

 

 

 

 

 

 

Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường, thực hiện đúng nguyên tắc "người được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường; người gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại"

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

V

CƠ CẤU LẠI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1

Đổi mới quản lý chi ngân sách theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng NSNN thực hiện các ưu tiên chiến lược của nền kinh tế

 

Khung pháp lý và triển khai thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Bộ, ngành, địa phương

2017-2020

 

Vụ Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị liên quan

 

 

Hoàn thiện và triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Bộ, ngành, địa phương

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Cục Quản lý công sản

Các đơn vị liên quan

Quyết định

2

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

Ưu tiên bố trí chi trả nợ, đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản chi trả nợ trong và ngoài nước đến hạn.

Bộ Tài chính; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Báo cáo dự toán, điều hành ngân sách nhà nước hàng năm

 

Khống chế bội chi ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết Bộ Chính trị, Quốc hội

Bộ Tài chính; các tỉnh, thành phố

2017-2020

 

Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Các đơn vị liên quan

Dự toán và điều hành ngân sách nhà nước hàng năm

VI

QUẢN LÝ NỢ CÔNG TRONG GIỚI HẠN; CƠ CẤU LẠI NỢ CÔNG

1

Kiểm soát nợ trong giới hạn trần nợ cho phép

 

 

 

 

 

 

a

Về nợ Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm soát huy động, sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong hạn mức giải ngân vốn vay nước ngoài giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017

 

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan

 

b

Về nợ tự vay, tự trả của các doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Rà soát các dự án lớn, đánh giá thực trạng vốn mỏng (tỷ lệ vốn vay/vốn góp lớn) của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để làm cơ sở dự báo nhu cầu vay nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2017-2018

 

Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Văn bản/báo cáo

 

Tăng cường giám sát thực hiện hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước

2017-2020

 

Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

 

2

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý nợ công

 

 

 

 

 

 

a

Khung pháp lý

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện các văn bản thực hiện hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Ngân hàng Nhà nước

2017

 

Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Cục Tài chính doanh nghiệp

Các đơn vị liên quan

Công văn

VII

TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH; NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH, NỢ CÔNG

1

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện thu chi trong phạm vi dự toán, vay nợ, giải ngân trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được cấp thẩm quyền quyết định; chi ban hành cơ chế, chính sách chi khi có nguồn tài chính đảm bảo; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, chuyển nguồn, điều chỉnh tổng mức đầu tư các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản và không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán, thực hiện nghiêm các chế tài xử lý vi phạm trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành.

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các địa phương

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Đầu tư, Vụ Hành chính sự nghiệp, Kho bạc Nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được phân công

Các đơn vị liên quan

Chỉ thị điều hành Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước định kỳ

 

Kiên quyết không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các địa phương

 

 

Vụ Đầu tư

Các đơn vị liên quan

 

 

Tăng cường công khai, minh bạch tài chính - ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các Bộ, ngành, địa phương;

2017-2020

Các cấp

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

 

2

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính - ngân sách

 

 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương

2017-2020

Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương

2017-2020

Chính phủ

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao

 

Báo cáo

 

Mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử, khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp, triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử

Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; địa phương

2017-2020

Chính phủ

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

3

Cơ cấu lại tổ chức bộ máy, con người; đổi mới chế độ tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2014

Bộ Nội vụ

2017-2020

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

 

Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp

Bộ Nội vụ

Quý II/2018

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Triển khai Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) năm 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Bộ Nội vụ

Quý IV/2020

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

 

 

Sửa đổi Luật cán bộ, công chức và các quy định pháp luật có liên quan

Bộ Nội vụ

2018

 

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

Nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương theo hướng tinh gọn, gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công

Bộ Nội vụ

2017-2018

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Công văn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 377/QĐ-BTC năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 377/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/03/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đinh Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/03/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản