Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5418/VPCP-QHQT
V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số: 7888/BTC-QLN ngày 19 tháng 7 năm 2021, 4951/BTC-QLN ngày 17 tháng 5 năm 2021 về thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan chủ quản chương trình, dự án vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định kỹ sự cần thiết, tính khả thi, phương án thực hiện của dự án, phương án bố trí mặt bằng trước khi đề xuất ký hiệp định vay, bảo đảm giải ngân vốn vay theo đúng tiến độ đã được phê duyệt ngay sau khi hiệp định vay vốn được ký kết và có hiệu lực.

2. Đối với các chương trình, dự án đã được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư, đã hoàn thành đàm phán, ký hiệp định: Cơ quan bố trí vốn cần đảm bảo bố trí đủ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hàng năm cho các dự án đã ký hiệp định vay theo tiến độ thực hiện dự án.

3. Bộ Tài chính có công văn gửi các cơ quan chủ quản có dự án chậm tiến độ giải ngân, phải trả các khoản phí cam kết, phí quản lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,
Các Vụ: KTTH, CN, NN, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 5418/VPCP-QHQT năm 2021 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 5418/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/08/2021
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/08/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản