Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHÁY LỚN NHÀ CAO TẦNG, KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHÁY LỚN NHÀ CAO TẦNG, KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, ngày 09/01/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Tuy nhiên qua quá trình theo dõi tổ chức thực hiện, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp… gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Để chủ động trong công tác phòng ngừa và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với những cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy nổ như nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, triển khai khắc phục kịp thời và có hiệu quả các tình huống cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do cháy lớn gây ra.

2. Xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

3. Tổ chức, phân công nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khi tham gia xử lý sự cố cháy, nổ lớn xảy ra; xác định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và chủng loại trang thiết bị, phương tiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đảm bảo sự thống nhất đầu mối chỉ đạo hoạt động ứng phó với sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

4. Từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng ngừa, ứng phó khi có cháy, nổ lớn xảy ra. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cơ sở và quần chúng nhân dân về các quy định pháp luật, các kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và công tác ứng phó sự cố cháy lớn nói riêng.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo về lĩnh vực ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; đảm bảo cơ chế chính sách thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, ứng phó hiệu quả; khuyến khích các thành phần tự nguyện tham gia hoạt động ứng phó sự cố cháy, nổ lớn và tìm kiếm cứu nạn.

3. Thường xuyên và định kỳ tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để có kế hoạch huy động phục vụ ứng phó với sự cố cháy, nổ lớn và đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị chuyên dụng, vật tư, phương tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

4. Căn cứ đặc điểm tình hình của từng địa bàn, lĩnh vực quản lý để chủ động xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Chú trọng tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có tham gia phối hợp của nhiều lực lượng do Công an tỉnh chủ trì tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao.

5. Tăng cường học tập kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện, đào tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

6. Đẩy mạnh đầu tư phát triển và áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bảo đảm chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên: mua sắm các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thiết yếu, chuyên dụng và xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị chuyên trách thường trực ứng phó sự cố cháy, nổ lớn và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHÁY, NỔ LỚN

1. Hệ thống tổ chức

Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư từ cấp tỉnh đến cấp xã như sau:

a) Cơ quan chỉ đạo

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

b) Cơ quan chỉ huy

- Cấp tỉnh: Công an tỉnh chủ trì (trong đó lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH làm nòng cốt) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan.

- Cấp huyện: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cấp xã: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, phường, thị trấn.

c) Lực lượng ứng phó sự cố

Công an tỉnh, Quân đội, Y tế, Hội Chữ thập đỏ, lực lượng dân phòng, Điện lực Thừa Thiên Huế, Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế và các lực lượng khác theo sự điều động của UBND tỉnh.

2. Phương tiện, trang thiết bị

Xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe cứu thương, xe thang, xe xúc, xe bồn chở nước, xe ủi, xe cần cẩu, xe nâng, máy bơm chữa cháy, máy khoan cắt bê tông, mặt nạ phòng độc, mặt nạ cách ly và các trang thiết bị chuyên dụng khác của Công an tỉnh và các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh có thể huy động để tham gia ứng phó với cháy lớn.

3. Quy trình xử lý cháy nổ lớn

a) Nguyên tắc

Theo Điều 30, Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định biện pháp cơ bản trong chữa cháy:

- Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy.

- Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan.

- Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy.

b) Quy trình

- Cơ sở địa bàn nơi xảy ra cháy thì người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình phải chỉ huy nhanh chóng thoát nạn, cứu người bị nạn và tổ chức công tác chữa cháy. Chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị chức năng của địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu người bị nạn và chữa cháy.

- Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh là đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố cháy nổ. Khi có cháy nổ lớn thì nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện tối đa của đơn vị đến hiện trường làm công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện của mình để tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, báo cáo Bộ Công an xin huy động các lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH các địa phương lân cận, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, diễn biến vụ cháy và xin lệnh ban hành tình trạng khẩn cấp, đề xuất huy động lực lượng, phương tiện của các cấp, các ngành tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Khi phát hiện cháy và cháy lớn tại các cơ sở nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, lực lượng PCCC cơ sở cần đồng thời xử lý các việc sau:

+ Báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh (SĐT: 114).

+ Tổ chức cứu chữa ban đầu khi đám cháy mới phát sinh, hướng dẫn thoát nạn và phối hợp với lực lượng PCCC chuyên nghiệp tổ chức cứu người, tài sản.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG THỰC HIỆN TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ CHÁY LỚN

1. Tổ chức cứu người

- Hướng dẫn người ở khu vực cháy, nổ thoát ra ngoài để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho các lực lượng chữa cháy thực hiện nhiệm vụ.

- Cứu người bị kẹt trong đám cháy, người bị nạn tại công trình, cấu kiện xây dựng bị sụp đổ (kể cả người còn sống và đã chết).

- Cứu người bị kẹt không có khả năng thoát khỏi khu vực cháy, nổ như: Bị kẹt ở trên các tầng của nhà cao tầng, kẹt do lửa bao vây, bị ngạt khói, hơi khí độc không thể thoát khỏi khu vực cháy, nổ.

- Tổ chức khẩn trương đưa người bị nạn, bị bỏng, bị thương đi cấp cứu tại các cơ sở y tế.

2. Tổ chức chữa cháy, chống nổ, chống độc

- Huy động lực lượng, phương tiện, kỹ thuật chữa cháy thích hợp để ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy.

- Huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật để dò tìm, phát hiện và ngăn ngừa sự tác động của hơi, khí độc hoặc chất nổ có trong đám cháy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý sự cố.

- Huy động lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ, giải tán các đám đông, đảm bảo trật tự, phân luồng giao thông trong và ngoài khu vực cháy.

3. Tổ chức cứu tài sản ra khỏi khu vực cháy, nổ

Huy động lực lượng, phương tiện triển khai cứu tài sản, khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, chống nổ, khói khí độc và bảo vệ tài sản quan trọng (nếu có).

4. Ổn định tình hình, khắc phục hậu quả

- Sau khi xử lý sự cố xong, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, giúp đỡ, cứu trợ nạn nhân, chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động xã hội khác.

- Kịp thời phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Chỉ đạo chữa cháy

Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguồn nước và vật liệu chữa cháy để chữa cháy, hóa chất để tẩy độc; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy như giao thông, trật tự, thông tin liên lạc, hậu cần chữa cháy, y tế và công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy.

2. Ban Chỉ huy chữa cháy

- Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước và vật liệu chữa cháy để chữa cháy, hóa chất để tẩy độc.

- Xác định khu vực chữa cháy, đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, quyết định phá dỡ nhà, công trình, chướng ngại vật và di chuyển tài sản trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

- Đề ra các yêu cầu về bảo đảm giao thông, trật tự, cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại khu vực chữa cháy.

- Tổ chức hậu cần chữa cháy, phục vụ chữa cháy.

- Tổ chức thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy.

- Tổ chức công tác chính trị tư tưởng trong chữa cháy.

- Tổ chức thông tin về vụ cháy.

- Đề xuất các yêu cầu khắc phục cho công tác chữa cháy.

- Thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến đám cháy cho Ban Chỉ đạo chữa cháy.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chỉ huy chữa cháy của mình.

3. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực PCCC, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự giao thông, tổ chức hậu cần, thông tin liên lạc và y tế thực hiện các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, là cơ quan phát ngôn chính thức tình hình diễn biến và các biện pháp tiến hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Chủ động xây dựng chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; mở các lớp tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ năng tìm kiếm người bị nạn trong đám cháy cho các lực lượng để đảm bảo chủ động triển khai ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ lớn xảy ra.

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy và hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, tự thoát nạn và cứu người trong đám cháy.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh đối với các cơ sở nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy, nổ lớn xảy ra.

- Phối hợp, hướng dẫn các địa phương và cơ sở xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác ứng phó sự cố cháy lớn để đề ra biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng phó sự cố cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

- Chủ trì khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, đảm bảo ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ CC&CNCH khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phân công lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và giao thông thông suốt cho các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường nhanh chóng; bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng sự cố cháy lớn để chiếm đoạt tài sản và có hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành hướng dẫn sơ tán, di chuyển cán bộ, công nhân viên của các công ty, cơ quan, ban ngành và người dân sinh sống tại các khu vực lân cận có khả năng bị cháy lan đến nơi an toàn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân khi xảy ra sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kế hoạch chuẩn bị lực lượng, huy động phương tiện ứng phó sự cố hóa chất độc trong trường hợp cháy các cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất.

- Rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tham mưu đề xuất UBND tỉnh trang bị cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với các tình huống cháy lớn tại nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư khi có yêu cầu. Điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy và giải tỏa đám đông tại nơi xảy ra sự cố cháy nổ lớn, phân công các đơn vị nghiệp vụ xử lý chất nổ, cấu kiện xây dựng có thể sụp đổ, trinh sát đám cháy, xác định người bị nạn, thực hiện các biện pháp xử lý chất độc.

- Phối hợp Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, chiến sỹ và lực lượng Dân quân tự vệ, đảm bảo sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được trang bị.

- Xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố cháy lớn.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh trong việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống cháy lớn xảy ra.

- Phối hợp với lực lượng Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng độc, tẩy độc, hướng dẫn cách xử lý và cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành và người dân sinh sống nằm trong bán kính khu vực chịu ảnh hưởng của khói, khí độc di chuyển đến nơi an toàn.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố cháy lớn tại địa phương.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý rà soát các nhà, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao để có biện pháp phòng ngừa; xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố cháy lớn trên địa bàn quản lý, khắc phục hậu quả khi có cháy xảy ra.

- Nắm tình hình cơ sở xảy ra sự cố cháy lớn và tình hình các cơ sở khác trong các khu, cụm công nghiệp, thông tin đầy đủ tình hình cơ sở bị cháy cho Ban Chỉ đạo chữa cháy, sẵn sàng huy động phương tiện để hỗ trợ cứu người, chống cháy lan và chữa cháy theo yêu cầu của chỉ huy chữa cháy. Huy động tổng hợp các lực lượng, nguồn lực tham gia chữa cháy.

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế huy động mức tối đa xe chở nước để phục vụ chữa cháy theo yêu cầu của Chỉ huy chữa cháy.

- Hàng năm dự toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

6. Sở Y tế

- Huy động nhân lực, lực lượng y bác sĩ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ số thuốc cần thiết, đảm bảo việc sơ cấp cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất khi có người bị thương do sự cố cháy lớn gây ra.

- Xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong việc huy động lực lượng sơ cấp cứu và điều trị khi có sự cố cháy lớn xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu mẫu giám định AND theo quy định khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng do cháy, nổ gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh ở khu vực xảy ra cháy lớn.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Rà soát, đánh giá, xây dựng chương trình, nội dung, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Xây dựng

- Triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP , các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình, nhà cao tầng, nhà ở,… nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đối với nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư thuộc phạm vi Sở Xây dựng quản lý.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban, ngành thực hiện tốt công tác thẩm định, cấp phép đầu tư xây dựng các công trình, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định của pháp luật.

8. Sở Giao thông vận tải

- Huy động các lực lượng, phương tiện thuộc ngành quản lý, phối hợp tham gia xử lý các sự cố cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng của các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phân luồng, phân làn, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường khi có sự cố xảy ra.

9. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, vận chuyển và sản xuất, kinh doanh hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí đốt hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và kế hoạch chuẩn bị lực lượng, huy động phương tiện ứng phó sự cố hóa chất độc trong trường hợp cháy các cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất.

- Chủ động hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại gồm: các loại hình chợ, trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, hợp tác xã thương mại, hệ thống đại lý thương mại, ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp nằm xen cài trong các cơ sở nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn không để xảy ra sự cố cháy lớn.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nguy cơ gây cháy, hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và cứu người trong đám cháy; thông tin, định hướng dư luận về những sự cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó sụ cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

12. Sở Tài chính

- Thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh.

- Tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nhiệm vụ chi ngân sách quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai hàng năm theo quy định của pháp luật.

13. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Củng cố, phát triển, tập huấn, trang bị dụng cụ cho mạng lưới sơ cứu, cấp cứu, cứu nạn, cứu hộ thuộc Hội Chữ thập đỏ.

- Phối hợp tham gia cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp khi có sự cố cháy lớn trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện và thiết lập vị trí sơ, cấp cứu nạn nhân ban đầu; chuyển giao các nạn nhân bị thương tích nặng cho các xe cấp cứu chuyển đến các cơ sở y tế điều trị.

14. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhất là tại những cơ sở có nguy cơ cháy lớn.

- Nắm bắt thông tin và phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các cơ sở trong phạm vi quản lý vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy có nguy cơ xảy ra cháy lớn.

- Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó sự cố cháy lớn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn; tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ứng phó khi có sự cố cháy lớn xảy ra.

15. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

- Tiến hành cắt điện kịp thời để đảm bảo an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khi có sự cố cháy lớn xảy ra.

- Huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ công tác ứng phó sự cố cháy lớn theo huy động của UBND tỉnh.

16. Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế

- Phối hợp với Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất lắp đặt mới các trụ nước chữa cháy tại các khu vực dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy lớn.

- Đảm bảo lưu lượng và áp lực nước liên tục trên các tuyến đường ống lấy nước phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy lớn xảy ra.

17. Các Sở, ban, ngành, đơn vị khác

- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thực tế, lĩnh vực, địa bàn hoạt động để thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên chức trong từng cơ quan, đơn vị.

- Có phương án đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ sở sản xuất, nhà cao tầng, theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực về công tác PCCC, giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.