Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2001/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 36/2001/QĐ/BTM NGÀY 11 THÁNG 1 NĂM 2001 QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2001

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU

Căn cứ quyết định số 1722/2000/BTM/QĐ ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may;
Căn cứ quyết định số 0035/QĐ/BTM ngày 11/1/2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 16/10/2000 của Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố danh mục, số lượng hạn ngạch, giá chào thầu của từng mặt hàng (Cat.), số lượng hạn ngạch đấu thầu từng khu vực và số lượng tối đa cho một đơn đăng ký dự thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU năm 2001 như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Việc đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may năm 2001 được chia làm hai khu vực:

- Khu vực I: Các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc.

- Khu vực II: Các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn từ tỉnh Bình Định trở vào trong phía Nam.

Điều 3: Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may phải nộp lệ phí dự thầu là 50.000,0 đồng VN cho một lần dự thầu đối với tất cả các mặt hàng (Cat.).

Tiền lệ phí dự thầu dùng để trang trải cho công tác chuẩn bị và tổ chức đấu thầu (in ấn, phát hành, gửi tài liệu, hồ sơ và các chi phí phục vụ công tác đấu thầu...).

Điều 4: Việc gửi hồ sơ dự thầu được quy định như sau:

- Mỗi doanh nghiệp chỉ gửi 01 túi hồ sơ dự thầu.

- Các mặt hàng (Cat.) đăng ký dự thầu được tổng hợp theo mẫu số 01.

Điều 5:

- Thời gian đăng ký dự thầu: từ ngày 17/1/2001 đến 16h30 ngày 31/1/2001.

- Thời gian mở thầu: 8h30 ngày 1/2/2001.

- Địa điểm mở thầu: trụ sở Bộ Thương mại - 21 Ngô Quyền - Hà Nội.

- Các cơ quan, doanh nghiệp chứng kiến mở thầu: đại diện Sở thương mại Hà Nội, Sở thương mại TP.Hồ Chí Minh, Sở thương mại Hải Phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiêp hội Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Việt Nam, Báo Thương mại, Báo Đầu tư, Báo Công nghiệp, Báo Tài Chính.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 7: Các thành viên Hội đồng đấu thầu và các doanh nghiệp tham dự đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)