Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0036/2000/QĐ/BTM NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG CÓ QUY ĐỊNH HẠN NGẠCH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 1349/BTM/QĐ ngày 7/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may;
Căn cứ Quyết định số 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch;
Theo đề nghị của Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt mày;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 của Bộ Thương mại, các điều sau:

- Điều 4, khoản 4.3: bỏ điểm 6 "ký quỹ dự thầu theo quy định".

- Điều 5, khoản 5.1: bỏ cụm từ "... và có kèm theo chứng từ đã nộp tiền ký quỹ dự thầu."

- Điều 7, khoản 7.3: bỏ cụm từ "Các doanh nghiệp trúng thấu... tiền ký quỹ dự thầu."

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3: Ông Chủ tịch Hội đồng đấu thầu, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp tham gia đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)