Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3573/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Thường trực Ban Bí thư; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND Thành phố về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Căn cứ Thông báo số 2804-TB/TU ngày 12/8/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5972/TTr-SYT ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Trưởng ban

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

II. Phó Trưởng ban

1. Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Thường trực;

2. Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế.

III. Ủy viên

1. Ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;

2. Ông Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

3. Ông Đoàn Văn Đức - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy;

4. Ông Đinh Văn Khóa - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy;

5. Bà Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội;

6. Ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn Hà Nội;

7. Ông Vũ Đăng Định - Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

8. Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

9. Ông Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính;

10. Ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố;

11. Ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Sở Ngoại vụ;

12. Ông Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an Thành phố;

13. Ông Đỗ Thái Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

14. Bà Đặng Hương Giang - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

15. Ông Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế;

16. Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế;

17. Ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

18. Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở Công Thương;

19. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

20. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

21. Bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

22. Bà Ngô Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Du lịch;

23. Ông Nguyễn Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

24. Ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

25. Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

26. Ông Luyện Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

27. Ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội;

28. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

29. Bà Dương Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội;

30. Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

31. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;

32. Bà Mai Thị Kim Thoa - Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội mới;

33. Ông Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội;

34. Ông Nguyễn Viết Thắng - Chủ nhiệm Quân Y, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

35. Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

IV. Tổ Thư ký

1. Ông Vũ Cao Cương, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế - Tổ trưởng;

2. Ông Đinh Quốc Hùng, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND Thành phố - Tổ phó;

3. Ông Lê Hải An, Chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã - Văn phòng UBND Thành phố;

4. Ông Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên phòng Khoa giáo - Văn xã - Văn phòng UBND Thành phố;

5. Ông Hoàng Lê Việt Anh, Chuyên viên phòng Thư ký - Biên tập - Văn phòng UBND Thành phố;

6. Ông Nguyễn Thành Quân, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế.

7. Ông Đào Hữu Thân, Phó Trưởng khoa bệnh Truyền nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội có nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Thành ủy và UBND Thành phố.

2. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Đề xuất với UBND Thành phố đảm bảo kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội.

4. Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất theo yêu cầu công tác phòng chống dịch để chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Y tế cơ quan Thường trực: có trách nhiệm chính tham mưu Ban Chỉ đạo và triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Chỉ đạo do đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Sở Y tế.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND Thành phố về việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: Các PCVP; Các đơn vị thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, KGVXAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu