Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3447/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định: số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4467/TTr-STC ngày 10/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính số: 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 phần A; 11, 12, 13, 15, 16 phần B Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2389/QĐ- UBND ngày 10/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP Lê Tự Lực, các Phòng: TKBT, KT, HC-TC, KSTTHC;
- Trung tâm Tin học - Công báo TP
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC(Thg).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Tài chính, Khu liên quan cơ quan thành phố Hà Nội, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

2

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở Tài chính, Khu liên quan cơ quan thành phố Hà Nội, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

3

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND Thành phố;

- Bộ phận Một cửa - Sở Tài chính, Khu liên quan cơ quan thành phố Hà Nội, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

6

Quyết định tiêu hủy tài sản công

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở, ban, ngành

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở, ban, ngành hoặc gửi qua đường bưu điện

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

7

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND Thành phố;

- Bộ phận Một cửa - Sở Tài chính, Khu liên quan cơ quan thành phố Hà Nội, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện (đối với tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô);

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở, ban, ngành hoặc gửi qua đường bưu điện (đối với tài sản khác thuộc thẩm quyền)

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

1

Quyết định tiêu hủy tài sản công

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Một cửa - UBND quận, huyện, thị xã.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND quận, huyện, thị xã hoặc gửi qua đường bưu điện

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

2

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Một cửa - UBND quận, huyện, thị xã

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND quận, huyện, thị xã hoặc gửi qua đường bưu điện

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

3

Quyết định thanh lý tài sản công

27 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận Môt cửa - UBND quận, huyện, thị xã

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa UBND quận, huyện, thị xã hoặc gửi qua đường bưu điện (đối với tài sản là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất, tài sản khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã quản lý);

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (đối với tài sản khác thuộc thẩm quyền)

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

4

Mua quyển hóa đơn

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

5

Mua hóa đơn lẻ

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

  • Số hiệu: 3447/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 06/08/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Lê Hồng Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản