Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3405/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 527/SGDĐT-TCCB ngày 27/3/2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 525/TTr-SNV ngày 18/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo theo danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2023/QĐ-BNV (cụ thể theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai thực hiện Bản mô tả công việc và Khung năng lực các vị trí việc làm của Sở đã được phê duyệt; thực hiện việc sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và quản lý công chức, lao động hợp đồng đúng vị trí việc làm, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, chức vụ và ngạch công chức tối thiểu của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K9, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 01

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Mô tả công việc thực hiện

Khung năng lực (Năng lực, trình độ, kỹ năng)

1

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

1.1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước và các hoạt động công tác của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của tỉnh và của ngành về công tác GD&ĐT.

2. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển giáo dục; chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức cán bộ; thanh tra; kế hoạch tài chính của ngành; an toàn giao thông; kế hoạch, thống kê; phòng chống thiên tai của ngành; chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia các ngành học, bậc học; xây dựng cơ bản; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đối ngoại, hợp tác quốc tế.

3. Chủ tài khoản số 1. Chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của ngành và cơ quan được cấp có thẩm quyền phân công. Theo dõi chỉ đạo Đề án Quy hoạch mạng lưới trường lớp học.

4. Thực hiện chức trách, thành viên các Ban chỉ đạo, hội đồng theo quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

5. Ký bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

6. Phụ trách Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Kế hoạch - Tài chính (bao gồm cả Bộ phận xây dựng cơ bản).

7. Phụ trách địa bàn: Huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn.

9. Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

10. Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ GD&ĐT phân công.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực vị trí Giám đốc tại Mục A, Phụ lục 2 kèm theo

1.2

Phó Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

1. Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và phụ trách một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở theo sự phân công của Giám đốc; được ủy quyền giải quyết công việc có liên quan đến lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các quyết định của mình.

2. Phụ trách các nội dung:

- Cải cách hành chính; pháp chế; giáo dục Mầm non, giáo dục tiểu học; giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật (Mầm non, Tiểu học); công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; theo dõi và chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học; công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học (mầm non, tiểu học); theo dõi và chỉ đạo xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; công tác xóa đói giảm nghèo; quốc phòng - an ninh; hoạt động trang Web, báo chí, truyền thông của cơ quan sở; công tác đoàn thể, công tác khuyến học.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Giáo dục Trung học; giáo dục dân tộc; giáo dục thể chất; giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật bậc trung học; giáo dục Quốc phòng - An ninh; giáo dục môi trường; giáo dục dân số và kế hoạch hóa gia đình; công tác phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường; công tác y tế học đường; công tác học sinh, sinh viên; công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; chỉ đạo và quản lý công tác dạy thêm, học thêm; công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học bậc trung học; công tác “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”; công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi và chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

- Quản lý chất lượng giáo dục; công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; khảo thí; giáo dục thường xuyên; dạy nghề phổ thông; trung tâm học tập cộng đồng; xã hội hóa giáo dục; công tác văn hóa xã hội; công tác Chữ thập đỏ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong trường học; công tác công nghệ thông tin; công tác thanh tra các kỳ thi, kỳ kiểm tra. Cấp bản sao, sửa chữa bằng cấp; chuyển trường cho học sinh.

3. Giải quyết công việc của ngành và cơ quan khi Giám đốc đi vắng và được ủy quyền.

4. Chủ tài khoản 2 khi được Giám đốc ủy quyền.

5. Tham gia ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách, các dự án, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách và một số công tác khác do Giám đốc phân công.

6. Phụ trách một số đơn vị, địa bàn được phân công.

7. Trực tiếp quan hệ, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, các ban ngành trong việc thực hiện công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực vị trí Phó Giám đốc tại Mục B, Phụ lục 2 kèm theo

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

1. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng; tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo sở về thực hiện nhiệm vụ công việc được giao của phòng.

2. Thực hiện quản lý, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng.

3. Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng của phòng; xử lý văn bản đến của phòng.

4. Chủ trì tổ chức cuộc họp của phòng, các hoạt động phối hợp với các phòng chuyên môn.

5. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của phòng và lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo sở phân công.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.3.1

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của phòng gồm:

2.1 Dự thảo và ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

2.2 Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; quy định về phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

2.3 Công tác tổ chức bộ máy: thẩm định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các trường THPT, các đơn vị trực thuộc; thành lập các tổ chức, hội đồng, ban... theo phân cấp quản lý; theo dõi, phân công cán bộ, công chức, viên chức tham gia các ban, hội đồng, tổ chức...

2.4 Công tác tổ chức cán bộ: thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức; công nhận, không công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền.

2.5 Khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí, thuyên chuyển, điều động công chức, viên chức.

2.6 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: xây dựng kế hoạch, chương trình và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề theo tiêu chuẩn vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ; công tác đào tạo sau đại học, lý luận chính trị; kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

2.7 Hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý theo từng giai đoạn; định kỳ hàng năm bổ sung, thay thế nhân sự quy hoạch theo tiêu chuẩn, tiêu chí; thẩm định, phê duyệt danh sách được quy hoạch.

2.8 Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp; đánh giá, phân loại công chức, viên chức của cơ quan Sở, các trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại theo quy định.

2.9 Chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm, khung năng lực, bản mô tả công việc công chức, viên chức, người lao động theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện áp dụng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức nhà nước.

2.10 Xây dựng kế hoạch sử dụng, định mức, phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, viên chức, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở các trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

2.11. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế công chức hành chính, Đề án tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp; tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án tinh giản biên chế; thực hiện các chế độ, chính sách, quyền lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế.

2.12. Thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức: nâng bậc lương thường xuyên; nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc; nâng phụ cấp vượt khung, thâm niên nhà giáo, ưu đãi, nghề; phụ cấp công vụ, đặc thù, nghỉ hưu, thôi việc đối với công chức, viên chức, người lao động.

2.13. Xây dựng kế hoạch, thực hiện các quy trình, thủ tục nâng hạng, nâng ngạch, chuyển hạng, chuyển ngạch, chuyển loại, xét hết tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

2.14. Phối hợp với Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ kỷ luật công chức, viên chức quản lý; báo cáo, thống kê kết quả xử lý kỷ luật hàng năm.

2.15. Triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kê khai, minh bạch tài sản định kỳ hàng năm đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng kê khai; lập danh sách những đối tượng phải kê khai; lập sổ theo dõi; xây dựng kế hoạch và thực hiện công khai bản kê khai tài sản; tổng hợp các phản ánh, yêu cầu liên quan đến nội dung kê khai; xử lý các hồ sơ về xác minh tài sản, thu nhập khi có yêu cầu, tố cáo (nếu có), giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm (nếu có), xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (nếu có), trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện xử lý các vi phạm; báo cáo, lưu trữ hồ sơ thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

2.16. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất đạo đức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2.17. Xây dựng và ban hành quy chế dân chủ, công tác dân vận; hướng dẫn, triển khai thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận; đánh giá, xếp loại thực hiện quy chế dân chủ, dân vận hàng năm; báo cáo kết quả, lưu trữ hồ sơ thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận.

2.18. Phối hợp với Văn phòng Sở về chương trình, biện pháp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ.

2.19. Phối hợp thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở quản lý; thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp quản lý.

2.20. Công tác nữ; bình đẳng giới; theo dõi, thực hiện chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ không lương.

2.21. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật; hướng dẫn kiểm tra về công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị trong ngành giáo dục thuộc thẩm quyền.

2.22. Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra, xử lý các sai phạm về công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.3.2

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của phòng gồm:

2.1. Giúp Giám đốc Sở xây dựng và trình UBND tỉnh về cơ cấu đầu tư, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, các dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hàng năm. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, các ngành thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2. Tham mưu thực hiện các chính sách, chế độ, định mức và phân bổ, quản lý các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế toán hành chính, sự nghiệp cấp 1 (Sở Giáo dục và Đào tạo) và đơn vị dự toán cấp 3 (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo) thuộc ngân sách tỉnh. Lập dự toán và cấp phát kinh phí theo dự toán được duyệt; tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị dự toán thuộc Sở và tổng hợp quyết toán báo cáo với Sở Tài chính; hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo; quản lý các nguồn tài chính của tỉnh, trong nước và nước ngoài đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

2.4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với tài sản công đã giao cho các đơn vị thuộc Sở quản lý. Hướng dẫn đăng ký tài sản nhà nước với cơ quan nhà nước, xử lý và phân cấp xử lý tài sản công theo thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng các loại tài sản công để báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

2.5. Chủ trì giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch dự kiến phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo để phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình UBND tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương và các Sở, ngành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức thực hiện và quyết toán phần kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia do Sở trực tiếp thực hiện.

2.6. Giúp Giám đốc Sở dự thảo mức thu học phí, giá dịch vụ trong giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương để trình UBND tỉnh, làm cơ sở trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2.7. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trình Giám đốc quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định chung; xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ kế toán và cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành; tham mưu tổ chức, chỉ đạo việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính, quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản trong toàn ngành.

2.8. Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc các nguồn vốn. Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn của các đơn vị trực thuộc Sở. Giúp Giám đốc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục và đào tạo.

2.9. Xây dựng và tổ chức thẩm định các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các dự án đầu tư nước ngoài, các chương trình dự án viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền. Trình Giám đốc phê duyệt việc triển khai, điều phối và quản lý tài chính đối với các dự án do Sở quản lý. Làm đầu mối tổng hợp, giám sát và đánh giá các dự án của ngành.

2.10. Phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, việc thực hiện các chế độ, chính sách, định mức chi tiêu của các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật.

2.11. Phối hợp Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn và Cục Thống kê thực hiện công tác thống kê toàn ngành về giáo dục và đào tạo, xây dựng và quản lý thống nhất các chỉ số thống kê giáo dục và đào tạo, hướng dẫn phương pháp thu thập, ghi chép, quy trình thực hiện thống kê giáo dục và đào tạo ở các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo, quy chế cung cấp và sử dụng số liệu, hệ thống biểu mẫu thống kê thống nhất trong toàn ngành; tổ chức giám sát việc triển khai công tác thống kê tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc và các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, báo cáo và quản lý các số liệu thống kê về giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo biểu mẫu Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cung cấp số liệu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Sở và các đơn vị trong cơ quan Sở, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và công tác chuyên môn.

2.12. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan, tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo và triển khai thực hiện quy định về công khai trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính trong phạm vi quản lý của Sở.

2.13. Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê phục vụ quản lý nhà trường.

2.14. Giúp Giám đốc tổ chức mua sắm trang thiết bị trường học của ngành theo phương thức mua sắm tập trung.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.3.3

Trưởng phòng Giáo dục Trung học

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của phòng gồm:

2.1. Dự thảo và trình Giám đốc ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh về Giáo dục trung học (GDTrH).

2.2. Giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh về GDTrH đã ban hành.

2.3. Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc GDTrH; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về GDTrH trong cả tỉnh qua từng thời kỳ và năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển GDTrH.

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc dạy và học, việc kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở GDTrH.

2.6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, giúp Giám đốc Sở chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và đề xuất việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

2.7. Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến học sinh.

2.8. Phối hợp với phòng TCCB thẩm định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường THPT, thành lập các Hội đồng tư vấn, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình, Hội đồng trường, Hội đồng bộ môn. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng của cơ quan Sở kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của các trường THCS, THPT và các cơ sở GD&ĐT khác theo quy định của pháp luật.

2.9. Tham gia Hội đồng nghiệm thu thiết bị giáo dục và các Hội đồng tư vấn khác liên quan đến GDTrH.

2.10. Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý dạy thêm - học thêm trong và ngoài nhà trường theo quy định của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh.

2.11. Hướng dẫn các trường trung học và các đơn vị trực thuộc thực hiện việc đưa CNTT vào trường học. Chủ trì kiểm tra đánh giá các trường trung học trong việc khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học.

2.12. Chủ trì hoặc tham gia và theo dõi hoạt động của đề án, dự án, chương trình có liên quan đến GDTrH. Hướng dẫn và kiểm tra đánh giá các trường trung học trong việc khai thác, ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc dạy học và bảo vệ môi trường liên quan đến GDTrH.

2.13. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.

2.14. Phối hợp với phòng TCCB: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng THCS, THPT; Xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học theo định kỳ và thường xuyên.

2.15. Phối hợp với phòng TCCB trong việc thực hiện các chế độ chính sách, quy hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.

2.16. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển trường THPT theo phân cấp quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục của UBND tỉnh.

2.17. Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật và các nhiệm vụ năm học có liên quan đến bậc trung học.

2.18. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về giáo dục THCS, giáo dục THPT.

2.19. Phối hợp với các đơn vị trong Sở, ngoài Sở và các lực lượng xã hội có liên quan trong việc hướng dẫn liên kết giáo dục lao động sản xuất, giáo dục hướng nghiệp, quốc phòng, thể dục thể thao, thẩm mỹ, kết hợp giáo dục giữa nhà trường và xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh để hướng dẫn công tác Đoàn - Hội - Đội trong nhà trường.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.3.4

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của phòng sau:

2.1. Dự thảo và trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc dự thảo để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Đề án và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND cấp tỉnh về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

2.2. Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ, của tỉnh về GDMN, GDTH đã ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của UBND các huyện, thành phố về GDMN, GDTH theo phân cấp quản lý; quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, công tác dạy và học của mọi loại hình trường, lớp thuộc GDMN, GDTH; theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình về GDTH trong cả tỉnh qua từng thời kỳ và năm học; tham gia đề xuất chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển GDMN, GDTH.

2.3. Tham gia phối hợp kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; hướng dẫn, tham gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm tra, thẩm định và đề xuất việc công nhận trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia; triển khai hướng dẫn thực hiện Bộ chuẩn phát triển của trẻ ở tuổi mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học về chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng; hướng dẫn việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động do Bộ, ngành phát động.

2.4. Tham gia và giám sát hoạt động của đề án, dự án, chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non; khai thác, hướng dẫn, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi... góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá giáo dục mầm non; Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

2.5. Tham gia và giám sát hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến GDTH; khai thác, hướng dẫn ứng dụng CNTT vào dạy học; nhân điển hình tiên tiến đúc kết và phổ biến sáng kiến giảng dạy, giáo dục của CBQL và giáo viên.

2.6. Hướng dẫn việc thực hiện chương trình, sử dụng thiết bị dạy học thuộc GDTH; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác dạy - học và xét công nhận hoàn thành chương trình ở cấp tiểu học; hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, đánh giá về giáo dục dân tộc, giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật và loại hình lớp ghép ở tiểu học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tập huấn cho CBQL và giáo viên tiểu học; tổ chức các hội thi dành cho giáo viên tiểu học; triển khai các phương pháp dạy học mới.

2.7. Phối hợp với các phòng cơ quan Sở chỉ đạo, hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

2.8. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện chương trình công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên hoặc theo từng năm học cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học.

2.9. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.

2.10. Phối hợp với các cơ quan và các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.3.5

Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục - Giáo dục thường xuyên

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của phòng gồm:

2.1. Về Quản lý chất lượng giáo dục

- Xây dựng các văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho cấp có thẩm quyền.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ thi: Thi trung học phổ thông quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi học sinh giỏi; và các kỳ thi khác do Giám đốc Sở phân công.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở duyệt kết quả tuyển sinh, tốt nghiệp và các kỳ thi khác đúng quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, thực hiện công tác xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (ngành sư phạm) theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức thực hiện ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Thực hiện công tác chuyển trường cho học sinh THPT.

- Quản lý hồ sơ thi, hồ sơ tuyển sinh, quản lý sử dụng phôi bằng; cấp phát văn bằng, cấp phát lại bản sao văn bằng, giấy chứng nhận học sinh giỏi; sửa chữa bằng tốt nghiệp các cấp theo yêu cầu của tổ chức, công dân đúng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Giáo dục thường xuyên

- Xây dựng các văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác giáo dục thường xuyên trình cấp có thẩm quyền.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp theo chủ trương của Nhà nước và các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác xóa mù chữ, xã hội học tập.

- Tổ chức thẩm định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại, cấp phép, đình chỉ hoạt động các Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ; hoạt động tư vấn du học, hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông; kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin theo quy định.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các trung tâm học tập cộng đồng.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.4

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

1. Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về những nội dung tham mưu, đề xuất.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của Thanh tra Sở gồm:

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở.

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

2.3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.4. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

2.6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định, xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

2.7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.8. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.9. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và cộng tác viên thanh tra giáo dục ở địa phương.

2.10. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.5

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

1. Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo sở về những nội dung tham mưu, đề xuất.

2. Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện một số công việc, nhiệm vụ của Văn phòng gồm:

2.1. Công tác tổng hợp

- Chuẩn bị chương trình công tác năm, tháng, tuần của Sở; theo dõi, giám sát các đơn vị trong cơ quan về tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; làm công tác thư ký hành chính cho lãnh đạo Sở; xây dựng lịch công tác của cơ quan. Phối hợp với các phòng chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Giám đốc Sở chủ trì; phối hợp các phòng liên quan soạn thảo văn bản, thư, bài phát biểu của Giám đốc Sở.

- Tổ chức thông tin cho Lãnh đạo Sở, quản lý hệ thống văn bản đi và đến;

- Chủ trì dự thảo các văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành, các văn bản do nhiều đơn vị trong cơ quan phối hợp và các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công; tổng hợp, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các mặt công tác của Sở được phân công phụ trách.

2.2. Công tác hành chính, quản trị

- Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; chủ trì phối hợp với phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của ngành và cơ quan Sở; kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị thuộc Sở dự thảo.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị của cơ quan, của toàn ngành.

- Thực hiện công tác quản trị: in ấn công văn, tài liệu, lái xe, tạp vụ, bảo vệ cơ quan Sở; bố trí, tu bổ, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan Sở; tổ chức tiếp khách và các hoạt động đối ngoại theo yêu cầu công tác.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự của cơ quan trong và ngoài giờ hành chính.

2.3. Công tác Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị liên quan trong việc biên tập, đăng tải, cập nhật thông tin trên Website của Sở, quản lý, bảo trì mạng nội bộ cơ quan, văn phòng điện tử, hộp thư điện tử công vụ.

- Phụ trách hệ thống phòng họp trực tuyến.

2.4. Chủ trì cùng với các phòng, ban thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chủ trương của Nhà nước trong ngành GD&ĐT về công tác truyền thông, công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác phòng chống bão lụt.

2.5. Công tác pháp chế, cải cách hành chính

- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác pháp chế, cải cách hành chính toàn ngành và cơ quan Sở.

- Điều hành tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan Sở; làm đầu mối trong quan hệ phối hợp giữa sở với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu Giám đốc Sở ban hành (điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ) các thủ tục hành chính; xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến công tác pháp chế, cải cách hành chính theo quy định.

2.6. Công tác thi đua, khen thưởng

- Xây dựng, triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trong ngành và cơ quan Sở.

- Kiểm tra và báo cáo kết quả việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của cơ quan Sở, của ngành.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh, đạo Sở phân công.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Trưởng phòng và tương đương tại Mục C, Phụ lục 2 kèm theo

1.6

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

1. Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công điều hành hoạt động của phòng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Phó Trưởng phòng và tương đương tại Mục D, Phụ lục 2 kèm theo

1.6.1

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở giao.

 

1.6.2

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Sở giao.

 

1.6.3

Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở giao.

 

1.6.4

Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Sở giao.

 

1.6.5

Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng Giáo dục - Giáo dục thường xuyên

Chuyên viên

1. Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, Lãnh đạo Sở giao.

 

1.7

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

1. Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra, Lãnh đạo Sở giao

Năng lực, kỹ năng và trình độ phù hợp với Khung năng lực của vị trí Phó Trưởng phòng và tương đương tại Mục D, Phụ lục 2 kèm theo

1.8

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên

1. Giúp Chánh Văn phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Sở giao.

2

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ

2.1

Quản lý giáo dục mầm non

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục mầm non

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.2

Quản lý giáo dục tiểu học

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục tiểu học.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.3

Quản lý giáo dục trung học cơ sở

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục trung học cơ sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tai mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.4

Quản lý giáo dục trung học phổ thông

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục trung học phổ thông.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.5

Quản lý giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục chuyên nghiệp - thường xuyên.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.6

Quản lý giáo dục chuyên nghiệp

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục chuyên nghiệp.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.7

Quản lý giáo dục dân tộc

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác giáo dục dân tộc.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.8

Theo dõi công tác học sinh, sinh viên

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác học sinh, sinh viên.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.9

Quản lý khảo thí và kiểm định chất lượng

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.10

Quản lý tài chính - kế toán

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác tài chính - kế toán.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.11

Quản lý kế hoạch - thống kê

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác kế hoạch - thống kê.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.12

Quản lý tổ chức - biên chế

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác tổ chức - biên chế.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2,13

Quản lý nhân sự và đội ngũ

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác quản lý nhân sự và đội ngũ.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

2.14

Thanh tra

Thanh tra viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác thanh tra.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí thanh tra viên tại mục E, Phụ lục 2 kèm theo.

2.15

Pháp chế

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác pháp chế.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác tổ chức nhân sự.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

3.2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác hành chính tổng hợp.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

3.3

Hành chính một cửa

Cán sự

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác hành chính một cửa.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí cán sự tại mục G, Phụ lục 2 kèm theo.

3.4

Quản trị công sở

Cán sự

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác quản trị công sở.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí cán sự tại mục G, Phụ lục 2 kèm theo.

3.5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác công nghệ thông tin.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí chuyên viên tại mục Đ, Phụ lục 2 kèm theo.

3.6

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về lĩnh vực, công tác kế toán.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí kế toán tại mục H, Phụ lục 2 kèm theo.

3.7

Thủ quỹ

Nhân viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về công tác thủ quỹ.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí nhân viên tại mục I, Phụ lục 2 kèm theo.

3.8

Văn thư

Nhân viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về công tác văn thư.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí nhân viên tại mục I, Phụ lục 2 kèm theo.

3.9

Lưu trữ

Nhân viên

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về công tác lưu trữ.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

Phù hợp với vị trí nhân viên tại mục I, Phụ lục 2 kèm theo.

3.10

Nhân viên kỹ thuật

 

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về công tác kỹ thuật.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

 

3.11

Lái xe

 

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về nhiệm vụ lái xe.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

 

3.12

Phục vụ

 

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về nhiệm vụ phục vụ, hậu cần.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

 

3.13

Bảo vệ

 

1. Tham mưu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng những nhiệm vụ được phân công về nhiệm vụ bảo vệ.

2. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng giao.

 

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC
CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. GIÁM ĐỐC

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Am hiểu về quản lý nhà nước; có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh để cụ thể hóa, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo và định hướng sự phát triển ngành, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phương pháp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh phù hợp, khả thi, hiệu quả;

- Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc quản lý, điều hành; có tinh thần dám nghĩ, dám làm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và thận trọng trong thực thi công vụ;

- Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan; có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên, đã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chức vụ tương đương từ 02 năm (24 tháng) trở lên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt huy hoạch chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

a) Về thực hiện đạo đức công vụ:

- Tâm huyết với công việc và sẵn sàng chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo được văn hóa làm việc hăng say, tác phong chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị; đi đầu, làm gương trong việc giữ gìn các chuẩn mực đạo đức công vụ và thái độ ứng xử;

- Giám sát và có những cách thức điều chỉnh kịp thời những biểu hiện có khả năng dẫn tới hành vi trái với đạo đức công vụ; chuẩn mực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cấp dưới;

- Giải quyết khiếu nại; tố cáo, kiến nghị của cá nhân và tổ chức kịp thời, đúng theo quy định pháp luật, đúng thẩm quyền.

b) Về đưa ra các định hướng chiến lược thực hiện nhiệm vụ:

- Xác định rõ mục tiêu, ưu tiên trong công việc và sắp xếp tổ chức khoa học những công việc có quy mô toàn tỉnh, tính chất phức tạp, cần huy động nguồn lực cả bên trong và bên ngoài cơ quan, đơn vị;

- Phát triển các sáng kiến đột phá cải thiện đáng kể nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

- Dự đoán những rào cản vô hình, hữu hình để đưa ra những kế hoạch dự phòng hiệu quả, đảm bảo được chất lượng kết quả đầu ra.

c) Về phân tích, đánh giá, phản biện, hoạch định chính sách:

- Soạn thảo các văn bản có tính quy phạm pháp luật hoặc các nghiên cứu khoa học phức tạp, có tính phổ quát lớn hoặc chuyên môn cao; đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác; bố cục và nội dung rõ ràng, chặt chẽ, khoa học;

- Xây dựng chính sách có mức độ tác động sâu rộng đến ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị;

- Thiết lập khung chương trình đánh giá tác động của chính sách, thực hiện điều chỉnh chính sách trên cơ sở đánh giá tác động và nghiên cứu về xã hội, đối tượng tác động.

d) Về giao tiếp:

- Giao tiếp một cách tự tin với nhiều loại đối tượng giao tiếp khác nhau liên quan đến công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Truyền đạt niềm tin về tầm nhìn, chiến lược chung của cơ quan, đơn vị cho đồng nghiệp, tổ chức, công dân để cam kết và cùng đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

đ) Về thiết lập các định hướng quan hệ đối tác chiến lược:

- Tạo được uy tín, mối quan hệ với các chuyên gia cùng lĩnh vực và lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương để cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung, nâng cao hiệu quả quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

- Giải quyết hiệu quả các xung đột trong và ngoài cơ quan, đơn vị phát sinh từ việc xung đột trong tính chất công việc, chức năng, nhiệm vụ hoặc khác nhau về quan điểm, lợi ích.

e) Về sử dụng công nghệ thông tin: Am hiểu về công nghệ thông tin và sử dụng được nhiều công cụ ở trình độ cao.

2. Năng lực quản lý

a) Về định hướng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn:

- Am hiểu, dự đoán các xu hướng vận động, các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, công nghệ... ở trong và ngoài nước; định hướng vai trò, mục tiêu, những ưu tiên chiến lược phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và của ngành;

- Nhận thức và định vị chiến lược phát triển của cơ quan, đơn vị trong mối tương quan với mục tiêu chung của tỉnh, định hướng chiến lược của các cơ quan và của ngành;

- Xây dựng những chiến lược dài hạn nhằm cải thiện, tạo những biến chuyển, cải tiến bền vững trong nội bộ cơ quan và của ngành.

b) Về chủ động chuẩn bị và tiến hành những thay đổi, cải tổ cơ bản trong cơ quan và của ngành:

- Dự đoán các nhân tố tác động đến hoạt động của cơ quan, ngành và chủ động chuẩn bị cho những cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động (định hướng lại chiến lược phát triển, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, tổ chức lại quy trình làm việc, sắp xếp kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức, thay đổi văn hóa làm việc....);

- Phản ứng nhanh với những thay đổi, biến động; mạnh dạn thay đổi tư duy, lề lối làm việc cũ; đề xuất thay đổi, cải tổ của cơ quan, ngành với cơ quan có thẩm quyền. Tạo môi trường, khuyến khích sự thay đổi và tư duy tích cực về thay đổi trong cơ quan, ngành;

- Đánh giá, cải tổ các phương pháp, quy trình làm việc cơ quan, ngành và cơ chế phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo hướng công khai, đơn giản, minh bạch.

c) Về quyết định những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động của cơ quan, ngành:

- Nhận diện nhanh các thông tin, tình huống, vấn đề phức tạp; đánh giá được các mối liên kết, ý nghĩa và các thông tin ngầm ẩn từ những thông tin trái chiều để xác định phương án lựa chọn;

- Xem xét các rủi ro và đưa ra quyết định bất chuẩn tắc có mức độ ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động của cơ quan, ngành một cách chính xác, kịp thời dựa trên kinh nghiệm, mục tiêu chung của tổ chức, hiểu biết về điều kiện thực tiễn, nguồn lực hiện có...; giải trình khoa học, thuyết phục quyết định này với cấp trên khi được yêu cầu;

- Phối hợp chặt chẽ các tổ chức, cá nhân và các cơ quan có liên quan trong suốt quá trình ra quyết định;

- Mạnh dạn trao quyền quyết định và theo dõi, điều chỉnh quá trình ra quyết định của cấp dưới.

d) Về huy động nguồn lực trong và ngoài cơ quan, đơn vị:

- Dự đoán, đánh giá được nhu cầu về các nguồn lực tài chính, nhân sự, công nghệ... của cơ quan, ngành trong ngắn hạn, dài hạn để có phương án chuẩn bị, huy động, điều phối phù hợp;

- Áp dụng những phương pháp khoa học để quản lý và phát triển nguồn lực của cơ quan, ngành;

- Tạo dựng văn hóa, ý thức làm việc hướng đến chất lượng, hiệu quả công việc và phát huy tốt nguồn lực trong cơ quan, ngành.

đ) Về tạo môi trường phát triển, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cấp dưới:

- Tạo dựng văn hóa thúc đẩy việc tự học tập, nâng cao năng lực và chia sẻ kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm trong cơ quan, ngành;

- Định hướng mô hình tổ chức, cơ cấu nhân sự của cơ quan, đơn vị trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện nhiệm vụ đạt được chất lượng, hiệu quả;

- Nắm bắt được tâm tư, yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển nghề nghiệp của công chức, viên chức để thu hút, giữ chân những người có chuyên môn cao;

- Có tầm nhìn chiến lược về nhu cầu năng lực cần thiết cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị trong tương lai để phát hiện và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo kế cận.

3. Năng lực chuyên môn

a) Am hiểu kiến thức, những nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ mới ở trong và ngoài nước về ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

b) Chủ trì xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội, các đề án, chương trình, dự án có tính chiến lược của tỉnh về ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

c) Tổ chức chỉ đạo, triển khai hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thể chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

d) Tổ chức tổng kết, đánh giá và đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

đ) Chủ trì nghiên cứu đề tài, đề án và các công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, phục vụ thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

e) Chủ trì việc tổ chức biên soạn, xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách công.

2. Kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ kế hoạch trong quản lý cấp sở.

3. Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

4. Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tổ chức.

5. Kỹ năng phân công và tổ chức hoạt động phối hợp hiệu quả trong hoạt động công vụ; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

7. Kỹ năng đối thoại, trả lời chất vấn, tiếp dân và quan hệ với truyền thông.

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trở lên.

2. Đang giữ ngạch chuyên viên chính trở lên.

3. Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương.

5. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

B. PHÓ GIÁM ĐỐC

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Am hiểu về quản lý nhà nước; có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh để cụ thể hóa, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo và định hướng sự phát triển ngành, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phương pháp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh phù hợp, khả thi, hiệu quả;

- Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc quản lý, điều hành; có tinh thần dám nghĩ, dám làm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, nhiệt tình, tận tâm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành và quyết đoán, kịp thời quyết định những vấn đề khó, phức tạp thuộc ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và thận trọng trong thực thi công vụ;

- Có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể công chức, viên chức, người lao động của cơ quan; có khả năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên, đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chức vụ tương đương từ 02 năm (24 tháng) trở lên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt huy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

a) Về chủ động, trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ; hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành công vụ:

- Chủ động đảm nhận trách nhiệm thực hiện những công việc khó và chịu trách nhiệm cao đối với việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả đối với nhiệm vụ công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành công vụ, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức công vụ và ứng xử nghề nghiệp của công chức, viên chức trong cơ quan, ngành.

b) Về đưa ra các định hướng chiến lược thực hiện nhiệm vụ:

- Xác định rõ mục tiêu, ưu tiên trong công việc và sắp xếp tổ chức khoa học những công việc có quy mô, tính chất phức tạp, cần huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài cơ quan, đơn vị;

- Phát triển các sáng kiến đột phá để cải thiện, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

- Dự đoán những rào cản vô hình, hữu hình để đưa ra những kế hoạch dự phòng hiệu quả, đảm bảo được chất lượng, hiệu quả và tiến độ nhiệm vụ được phân công.

c) Về phân tích, đánh giá, phản biện, hoạch định chính sách:

- Soạn thảo các văn bản có tính quy phạm pháp luật, các nghiên cứu khoa học phức tạp, có tính phổ quát lớn hoặc chuyên môn cao; đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác; bố cục và nội dung rõ ràng, chặt chẽ, khoa học;

- Xây dựng chính sách có mức tác động sâu rộng đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị;

- Thiết lập khung chương trình đánh giá tác động của chính sách, thực hiện điều chỉnh chính sách trên cơ sở đánh giá tác động và nghiên cứu về xã hội, đối tượng tác động...

d) Về giao tiếp:

- Có thể giao tiếp một cách tự tin với nhiều loại đối tượng giao tiếp khác nhau liên quan đến công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Truyền đạt niềm tin về tầm nhìn, chiến lược chung của cơ quan, đơn vị đến đồng nghiệp, tổ chức để cam kết và cùng đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

đ) Về thiết lập các định hướng quan hệ đối tác chiến lược:

- Tạo được uy tín, mối quan hệ với các chuyên gia cùng lĩnh vực và lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương để cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung, nâng cao hiệu quả quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

- Giải quyết hiệu quả các xung đột trong và ngoài cơ quan, đơn vị phát sinh từ việc xung đột trong tính chất công việc, chức năng, nhiệm vụ hoặc khác nhau về quan điểm, lợi ích.

e) Về sử dụng công nghệ thông tin: Am hiểu về công nghệ thông tin và sử dụng được nhiều công cụ ở trình độ cao.

2. Năng lực quản lý

a) Về xây dựng định hướng mục tiêu của các lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Dự đoán dược các tác động dài hạn của những yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ... thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Định hướng mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với mục tiêu, chiến lược chung của cơ quan, đơn vị;

- Am hiểu về hệ thống chính trị, nền công vụ; các loại dịch vụ, cộng đồng... liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách để xây dựng các kế hoạch, chiến lược góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức;

- Xây dựng các kế hoạch hỗ trợ hoặc triển khai chiến lược, mục tiêu dài hạn của cơ quan, đơn vị.

b) Về chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong các lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Chủ động tìm hiểu, nắm bắt những nhân tố, sự kiện, xu hướng, phương pháp hoạt động trong các lĩnh vực được phân công phụ trách. Nhanh chóng xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án ứng phó với yếu tố, sự kiện có tác động lớn đến hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Cập nhật thông tin cho công chức trong cơ quan, đơn vị và các bên liên quan; vạch ra lộ trình cho sự thay đổi và kiểm soát, điều chỉnh quá trình thực hiện sự thay đổi để không gây xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến công việc chung.

c) Về quyết định đối với trường hợp chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm chưa được quy định thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Nắm bắt nhanh các thông tin, vấn đề phức tạp; đánh giá được các mối liên kết, ý nghĩa và các thông tin ngầm ẩn trong điều kiện thiếu nguồn tham khảo, căn cứ rõ ràng để đưa ra những phương án lựa chọn và cân nhắc các mục tiêu của cơ quan đơn vị, chi phí, lợi ích, rủi ro, tác động của những phương án này;

- Đưa ra những quyết định hiệu quả trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách phù hợp với định hướng, mục tiêu chiến lược của cơ quan, đơn vị dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết về hoàn cảnh thực tế, nguồn lực, thông tin hiện có dù đang chịu áp lực và chịu trách nhiệm về những trách nhiệm này;

- Chủ động tham gia, hỗ trợ cấp trên trong quá trình đưa ra những quyết định có mức độ ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

d) Về quản lý, phát huy được nguồn lực của lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Xác định năng lực cốt lõi, định hướng được nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, định hướng của cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Có kế hoạch phân bổ nguồn lực hợp lý vào các hoạt động, chương trình phục vụ lợi ích, chiến lược lâu dài của cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Chủ động tìm kiếm, vận động những nguồn lực từ bên ngoài để kết hợp, bổ sung với nguồn lực của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo duy trì hoặc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nhiệm vụ được phân công.

đ) Về tạo môi trường phát triển, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cấp dưới:

- Xây dựng, khuyến khích mô hình đào tạo tại chỗ, phát triển nghề nghiệp và nhân lực cho công chức, viên chức thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Xác định yêu cầu về năng lực cần thiết cho công việc trong dài hạn của lĩnh vực được phân công phụ trách để có phương án phát triển nguồn nhân lực phù hợp;

- Nhận diện tiềm năng, hướng dẫn công chức, viên chức phát triển khả năng bằng cách giới thiệu các nguồn thông tin, các khóa đào tạo hoặc giao các công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực.

3. Năng lực chuyên môn

a) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công; có năng lực cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực được phân công phụ trách; có chuyên môn nghiệp vụ cao của ngành về một lĩnh vực chuyên môn; am hiểu kiến thức, những nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ mới ở trong và ngoài nước về lĩnh vực chuyên môn.

b) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện.

c) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực.

d) Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực.

đ) Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

e) Chủ trì nghiên cứu những đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách công.

2. Kỹ năng sử dụng hiệu quả công cụ kế hoạch trong quản lý cấp sở.

3. Kỹ năng quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

4. Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong tổ chức.

5. Kỹ năng phân công và tổ chức hoạt động phối hợp hiệu quả trong hoạt động công vụ; phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

7. Kỹ năng đối thoại, trả lời chất vấn, tiếp dân và quan hệ với truyền thông,

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm.

2. Đang giữ ngạch chuyên viên chính trở lên.

3. Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương.

5. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

C. TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng chuyên môn và các các lĩnh vực khác có liên quan; hiểu biết sâu sắc tình hình thực tế để tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công;

- Có tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có khả năng tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác của phòng và đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thực hiện;

- Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của Phòng để thực hiện nhiệm vụ được phân công; tập hợp, phát huy sức mạnh của tập thể;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công vụ;

- Phải có thời gian từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương phù hợp với vị trí được bổ nhiệm.

a) Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công vụ:

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, yêu thương đồng nghiệp; không bè phái, lợi ích nhóm;

- Tâm huyết, tận tụy và có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; không né tránh những công việc khó và có trách nhiệm cao đối với việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc;

- Tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm sự phân của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

b) Về nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của tổ chức, công dân:

- Xác định rõ, theo dõi và điều chỉnh kịp thời những mục tiêu, cách thức sắp xếp tổ chức, ưu tiên trong công việc để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn;

- Dự đoán sự thay đổi trong yêu cầu nhiệm vụ và kỳ vọng của tổ chức, cá nhân để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả giải quyết công việc ở lĩnh vực được phân công.

c) Về hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách:

- Soạn thảo các văn bản phức tạp, nghiên cứu khoa học... đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; ngôn ngữ hành chính chính xác, rõ ràng, mạch lạc, phổ thông, đại chúng; văn bản đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác; bố cục và nội dung rõ ràng, chặt chẽ, khoa học;

- Thiết lập khung pháp lý chung nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng, quản trị các chính sách và thúc đẩy, hỗ trợ công chức, viên chức trong thực thi chính sách.

d) Về giao tiếp:

- Có thể giao tiếp một cách tự tin với các đối tượng giao tiếp khác nhau ở trong và ngoài cơ quan, đơn vị về công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công;

- Nhận biết được trạng thái cảm xúc, thông tin phản hồi từ đối tượng giao tiếp để kịp thời điều chỉnh cách thức truyền đạt, trao đổi thông tin đảm bảo đạt được mục đích giao tiếp.

- Truyền đạt, trình bày thông tin, ý tưởng phức tạp hoặc mang tính chiến lược một cách đơn giản, súc tích và lôi cuốn;

đ) Về thiết lập mạng lưới quan hệ:

- Xây dựng nhóm vững mạnh dựa trên việc phát huy tất cả thế mạnh của các thành viên; tạo điều kiện hợp tác giữa các nhóm khác nhau nhằm hoàn thành mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị;

- Tạo dựng được uy tín cá nhân và mối quan hệ, hợp tác với các chuyên gia cùng lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị ở nhiều cấp thông qua chia sẻ thông tin và nguồn lực để hướng tới mục tiêu chung;

- Tạo được một nhóm làm việc hiệu quả, thể hiện sự quan tâm đến đồng nghiệp; thúc đẩy cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng, thảo luận, đưa ra các đề xuất và giải pháp hữu hiệu.

e) Về sử dụng công nghệ thông tin: Am hiểu về công nghệ thông tin và sử dụng được nhiều công cụ ở trình độ cao.

2. Năng lực quản lý

a) Về xây dựng được mục tiêu, định hướng thuộc lĩnh vực công tác được phân công:

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết về các xu hướng phát triển của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ... để tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa những hoạt động, kế hoạch công việc phù hợp ở lĩnh vực được phân công;

- Nắm được các chiến lược, định hướng của cơ quan, đơn vị để xây dựng các kế hoạch công việc, hoạt động phù hợp;

- Xây dựng được các chính sách, kế hoạch đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân dựa trên việc cập nhật kiến thức về nhu cầu, xu hướng mới hoặc những kinh nghiệm triển khai thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương khác.

b) Về chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong lĩnh vực được phân công:

- Chủ động tìm hiểu, nắm bắt những xu hướng, nhu cầu cho sự thay đổi hoặc những dấu hiệu cho thấy sự không phù hợp về phương pháp, quy trình, chất lượng dịch vụ, công việc... trong lĩnh vực công tác được phân công;

- Có những biện pháp để điều chỉnh kịp thời đối với những thay đổi thuộc phạm vi quản lý;

- Hỗ trợ cấp trên trong quản lý sự thay đổi của cơ quan, đơn vị.

c) Về giải quyết những tình huống khó, phức tạp thuộc nhiệm vụ của phòng được phân công:

- Nhận biết, phân tích, đánh giá được các thông tin phức tạp, các yếu tố nhân quả, các thông tin ngầm ẩn để đưa ra những phương án, lựa chọn và cân nhắc các chi phí, lợi ích, rủi ro, tác động của những phương án này;

- Nhanh chóng đưa ra những quyết định đúng dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết về hoàn cảnh thực tế, nguồn lực, thông tin hiện có ngay cả trong những trường hợp khó và chưa có tiền lệ;

- Chịu trách nhiệm giải trình về những quyết định của phòng, lĩnh vực được phân công;

- Kịp thời điều chỉnh quyết định khi có những dấu hiệu cho thấy cách giải quyết trước đó có thể không hiệu quả.

d) Về quản lý, phát huy nguồn lực của phòng:

- Đánh giá và hợp lý hóa quy trình, cách thức tổ chức công việc để đảm bảo phát huy tốt được các nguồn lực thuộc phạm vi quản lý, kết quả đầu ra của công việc;

- Khuyến khích công chức trong phòng sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hợp lý; giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực của cấp dưới để kịp thời góp ý, điều chỉnh.

đ) Về thúc đẩy phát triển năng lực của cấp dưới:

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá công chức trong phòng; cung cấp thông tin phản hồi kịp thời, mang tính xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, phát triển năng lực của công chức;

- Động viên kịp thời đối với công chức có hiệu quả, bảo đảm tiến, độ, chất lượng;

- Cùng công chức trong phòng xác định mục tiêu công việc và lập kế hoạch phát triển cá nhân; đề xuất, tạo điều kiện cho công chức trong phòng tham gia các chương trình và cơ hội học tập, làm việc để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ;

- Bố trí công chức mới và công chức có kinh nghiệm cùng làm việc để tạo điều kiện cho công chức mới hiểu biết về công việc, lĩnh vực được phân công.

3. Năng lực chuyên môn

a) Nắm chắc mục tiêu, đối tượng quản lý, các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực được phân công và biết những hệ thống quản lý liên quan; am hiểu tình hình và xu thế phát triển lĩnh vực được phân công trong nước và thế giới.

b) Có năng lực soạn thảo văn bản, tài liệu hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý của ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn.

c) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ, chính sách; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi cấp tỉnh, cấp huyện.

d) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực.

đ) Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc cơ quan từ cấp huyện trở lên.

e) Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

g) Chủ trì nghiên cứu những đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; thu thập và xử lý thông tin.

2. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

3. Ký năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác.

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và quản lý văn bản.

5. Kỹ năng viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch.

6. Kỹ năng tham mưu.

7. Kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp, làm việc nhóm.

8. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp.

9. Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.

10. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự cấp phòng.

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm.

2. Giữ ngạch chuyên viên trở lên.

3. Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ từ trung cấp trở lên.

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

Đối với Chánh Thanh tra: Ngoài có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính trở lên, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên theo quy định của pháp luật về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra theo quy định.

5. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

IV. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN KHÁC

1. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

2. Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.

3. Phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm (áp dụng đối với nguồn nhân sự tại chỗ) hoặc được quy hoạch vào chức vụ tương đương đối với chức vụ bổ nhiệm (áp dụng đối với nguồn nhân sự từ nơi khác).

4. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; không trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử theo quy định.

Trường hợp bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thi hành.

D. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng chuyên môn và các các lĩnh vực khác có liên quan và hiểu biết sâu sắc tình hình thực tế để tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực được phân công;

- Có khả năng tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác của phòng và đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thực hiện;

- Có tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có khả năng tham mưu xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực công tác được phân công và đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để thực hiện;

- Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công; tập hợp, phát huy sức mạnh của tập thể;

- Có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công, gương mẫu trong thi hành công vụ;

- Có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, chức danh, chức vụ từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên tính từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

a) Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ; hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành công vụ:

- Chủ động đảm trách, hăng say thực hiện những công việc khó và chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc thuộc lĩnh vực công tác của phòng;

- Thiết lập, hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành công vụ, tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức công vụ, chuẩn tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

b) Về nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của tổ chức, cá nhân:

- Xác định rõ, theo dõi và điều chỉnh kịp thời những mục tiêu, cách thức sắp xếp tổ chức, ưu tiên trong công việc để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị;

- Dự đoán sự thay đổi trong nhu cầu và kỳ vọng ngày càng tăng của tổ chức, cá nhân để tiếp tục cải thiện chất lượng hiệu quả công việc;

- Thường xuyên đưa ra các ý tưởng khả thi để cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

c) Về hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách:

- Soạn thảo các văn bản phức tạp, nghiên cứu khoa học... đảm bảo đúng thể thức, chính tả, ngữ pháp, văn phong và ngôn ngữ hành chính; đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác; bố cục và nội dung rõ ràng, chặt chẽ, khoa học;

- Thiết lập khung pháp lý chung nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng, quản trị các chính sách và thúc đẩy, hỗ trợ công chức, viên chức trong thực thi chính sách.

d) Về giao tiếp:

- Có thể giao tiếp một cách tự tin với nhiều đối tượng giao tiếp khác nhau ở trong và ngoài cơ quan, đơn vị về công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được phân công;

- Truyền đạt, trình bày thông tin, ý tưởng phức tạp hoặc mang tính chiến lược một cách đơn giản, súc tích và lôi cuốn;

- Nhận biết được trạng thái cảm xúc, sử dụng thông tin phản hồi từ đối tượng giao tiếp để kịp thời điều chỉnh cách thức truyền đạt, trao đổi thông tin nhạy cảm phức tạp; đảm bảo đạt được mục đích giao tiếp.

đ) Về thiết lập các quan hệ:

- Tạo dựng được uy tín cá nhân và mạng lưới quan hệ, hợp tác với các chuyên gia cùng lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị ở nhiều cấp thông qua chia sẻ thông tin và nguồn lực để hướng tới mục tiêu chung;

- Tạo được một nhóm làm việc hiệu quả, thể hiện sự quan tâm đến đồng nghiệp; thúc đẩy cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng, thảo luận, đưa ra các đề xuất và giải pháp hữu hiệu.

e) Am hiểu về công nghệ thông tin và sử dụng được nhiều công cụ ở trình độ cao

2. Năng lực quản lý

a) Về xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc:

- Chủ động tìm hiểu và chia sẻ những thông tin, xu hướng chung liên quan đến lĩnh vực được phân công với đồng nghiệp;

- Đảm bảo nhiệm vụ, hoạt động bộ phận, nhóm phù hợp với chiến lược, mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị;

- Hiểu biết và cân nhắc các mối liên hệ trong công việc giữa các phòng chuyên môn, đơn vị khi xây dựng kế hoạch công việc cho Phòng, nhóm để cùng hỗ trợ cho việc hoàn thành được mục tiêu, định hướng chung của cơ quan, đơn vị.

b) Về chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi cho phòng:

- Nắm bắt được các nhân tố, sự kiện, xu hướng, nhu cầu cho sự thay đổi, cải tổ liên quan đến công việc của Phòng chuyên môn, bộ phận phụ trách;

- Xác định được những nhân tố cản trở sự thay đổi và thông báo cho cấp trên hoặc chủ động đưa ra phương án giải quyết;

- Trao đổi thông tin với đồng nghiệp để cùng chuẩn bị và hỗ trợ tiến hành thay đổi, cải tổ.

c) Về giải quyết tình huống:

- Thu thập và phân tích thông tin từ các nguồn khác nhau; nhìn thấy mối liên hệ, mô hình, xu hướng, các thông tin ngầm ẩn từ những dữ liệu đang có để xây dựng các phương án lựa chọn;

- Đánh giá và đề xuất lựa chọn phương án tối ưu cho những tình huống nảy sinh bất ngờ, cần xử lý gấp;

- Giải trình một cách rõ ràng quá trình, căn cứ đưa ra quyết định bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp;

- Nhanh chóng đưa ra các quyết định đã có tiền lệ hoặc dựa trên quy trình có sẵn và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

- Tư vấn hoặc thông tin phản hồi để giúp đồng nghiệp đưa ra những quyết định đúng trong xử lý công việc.

d) Về quản lý, phát huy được nguồn lực của bộ phận:

- Xác định được những nguồn lực cần tập trung đầu tư để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của bộ phận;

- Lập kế hoạch chính xác cho những yêu cầu về nguồn lực cho từng công việc, nhiệm vụ cụ thể của bộ phận.

đ) Về chia sẻ kiến thức, chuyên môn với người khác:

- Cung cấp các phản hồi mang tính xây dựng về việc thực thi những nhiệm vụ cụ thể của đồng nghiệp;

- Chủ động chia sẻ kiến thức, chuyên môn đồng nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy nhau học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;

- Sẵn sàng hướng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp.

3. Năng lực chuyên môn

a) Nắm chắc mục tiêu, đối tượng quản lý, nắm sâu các hệ thống nguyên tắc, cơ chế quản lý nghiệp vụ lĩnh vực đó và biết những hệ thống quản lý liên quan; am hiểu tình hình và xu thế phát triển lĩnh vực đó trong nước và thế giới.

b) Soạn thảo tài liệu, văn bản bồi dưỡng nghiệp vụ, chấn chỉnh công tác quản lý ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

c) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các quy định cụ thể để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế.

d) Nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các công việc có liên quan.

đ) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp để thực hiện các quy định hoặc quyết định quản lý đạt kết quả.

e) Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc.

g) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công.

h) Tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo cấp trên.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; thu thập và xử lý thông tin.

2. Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

3. Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác.

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và quản lý văn bản.

5. Kỹ năng viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch.

6. Kỹ năng tham mưu.

7. Kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp, làm việc nhóm.

8. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, điều hành cuộc họp.

9. Kỹ năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ.

10. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự cấp phòng.

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh bổ nhiệm.

2. Giữ ngạch chuyên viên trở lên.

3. Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị trình độ từ trung cấp trở lên.

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

Đối với Phó Chánh Thanh tra: Ngoài có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên theo quy định của pháp luật về Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra theo quy định.

5. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

IV. MỘT SỐ TIÊU CHUẨN KHÁC

1. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

2. Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.

3. Phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm (áp dụng đối với nguồn nhân sự tại chỗ) hoặc được quy hoạch vào chức vụ tương đương đối với chức vụ bổ nhiệm (áp dụng đối với nguồn nhân sự từ nơi khác).

4. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất; không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; không trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử theo quy định.

Trường hợp bị kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cách chức thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực thi hành.

Đ. CHUYÊN VIÊN

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý; hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được phân công; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học quản lý, tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được phân công nghiên cứu, tham mưu;

- Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; am hiểu thực tế kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được phân công; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

a) Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công :

- Không né tránh những công việc khó và có trách nhiệm đối với việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc;

- Gương mẫu trong thi hành công vụ; có lối sống lành mạnh, gương mẫu; không quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực.

b) Về đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân.

- Xây dựng, triển khai quy trình, hệ thống để hướng dẫn và theo dõi tiến độ công việc; nhận diện những vướng mắc và đề xuất phương án xử lý;

- Hiểu được tác động của các quy định mới, định hướng, chỉ đạo mới do cấp trên đưa ra và tổ chức, xác định lại ưu tiên trong công việc để đảm bảo tiến độ và hiệu quả những nhiệm vụ khó, phức tạp;

- Thiết kế và triển khai khảo sát sự hài lòng của khách hàng hoặc kế hoạch của cấp trên nhằm đề ra những cải tiến cần thiết cho chất lượng dịch vụ công;

- Chủ động đề ra các giải pháp nhằm cải thiện những mặt còn hạn chế trong công việc để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đồng nghiệp, cá nhân, tổ chức.

c) Về phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị, của tỉnh:

- Nắm vững các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; văn bản đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, thuyết phục được đối tượng hướng tới và đạt được mục đích đề ra;

- Nghiên cứu, làm việc với chuyên gia, các cá nhân có liên quan để phát triển các quy trình, chính sách đúng đắn, có tính thực tiễn phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

d) Về giao tiếp:

- Giao tiếp một cách tự tin với tổ chức, cá nhân và đồng nghiệp ở các cấp độ khác nhau trong cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức, xử lý công việc;

- Nhận biết được trạng thái cảm xúc, những quan điểm, bất đồng, xung đột lợi ích công việc, sử dụng thông tin phản hồi từ đối tượng giao tiếp để điều chỉnh và đảm bảo sự thông suốt trong quá trình giao tiếp;

- Trình bày, thuyết trình, phát biểu truyền tải được nội dung hướng đến và có sự trao đổi để đạt được sự đồng thuận từ người nghe.

đ) Về tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ:

- Tạo sự tin tưởng, hợp tác lẫn nhau trong nội bộ khuyến khích các thảo luận mang tính xây dựng, hướng vào tầm nhìn, mục tiêu chung; kiểm soát và từng bước xử lý mâu thuẫn giữa đồng nghiệp bằng cách phân công công việc hợp lý hoặc các phương pháp hòa giải;

- Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cởi mở, chân thành, trao đổi và thuyết phục nhằm đạt được sự đồng thuận chung trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động với các phòng chuyên môn có liên quan, đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được phân công;

- Duy trì, mở rộng quan hệ với Phòng chuyên môn trong cơ quan và các cơ quan, đơn vị có liên quan để cùng triển khai thực hiện công việc thuộc nhiệm vụ được phân công và hoàn thành mục đích, nhiệm vụ chung.

e) Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao, quản trị cơ sở dữ liệu.

2. Năng lực quản lý

a) Về xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân:

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chính sách, quy trình làm việc chung của cơ quan, đơn vị quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và của tỉnh;

- Chủ động cập nhật thông tin đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công việc, nhiệm vụ cá nhân phù hợp với những mục tiêu, kế hoạch của phòng, cơ quan, đơn vị.

b) Về chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc:

- Nắm bắt được những thay đổi về quy định, định hướng, phương pháp triển khai tổ chức, ứng dụng công nghệ... đang diễn ra trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Chủ động điều chỉnh phương pháp làm việc, kế hoạch công việc hoặc thông báo cho cấp trên và kịp thời đưa ra những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

c) Về giải quyết tình huống và quyết định:

- Hiểu được thông tin, xác định được phương pháp thu thập và tổng hợp thông tin; nhận biết được mối liên hệ giữa tình huống và thông tin để xây dựng các phương án lựa chọn phục vụ việc đưa ra quyết định của cấp trên;

- Nhận biết được các thứ tự ưu tiên trong quy trình xử lý thông tin theo hướng dẫn có sẵn;

- Phân tích, liên kết thông tin với những quyết định đã có hoặc quy trình có sẵn để đưa ra quyết định.

d) Về tổ chức thực hiện công việc:

- Xác định được những nguồn lực cần tập trung đầu tư để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhóm, bộ phận;

- Lập kế hoạch chính xác cho những yêu cầu về nguồn lực cho từng công việc, nhiệm vụ cụ thể của nhóm, bộ phận.

3. Năng lực chuyên môn

a) Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của lĩnh vực quản lý, hiểu biết rộng về các chuyên môn nghiệp vụ liên quan.

b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, các quy định cụ thể để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực; tham gia xây dựng cơ chế, các quyết định cụ thể của từng nội dung quản lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế.

c) Nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các công việc có liên quan.

d) Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc.

đ) Tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo cấp trên.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

2. Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý hồ sơ.

3. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống.

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch..

5. Kỹ năng quản lý thời gian của cá nhân.

6. Kỹ năng thuyết trình.

7. Kỹ năng làm việc nhóm.

III. TRÌNH ĐỘ.

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác của phòng chuyên môn.

2. Giữ ngạch chuyên viên trở lên.

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc văn bằng, chứng chỉ được tính là tương đương theo quy định của pháp luật.

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

5. Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

E. THANH TRA VIÊN

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng;

- Hiểu rõ các mục tiêu và đối tượng quản lý; hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi được phân công; hiểu được những vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý; tổ chức khoa học quản lý;

- Nắm rõ các quy trình xây dựng phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được phân công nghiên cứu, tham mưu;

- Nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả; am hiểu thực tế kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được phân công; nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.

a) Về trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công:

- Không né tránh những công việc khó và có trách nhiệm cao đối với việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc;

- Gương mẫu trong thi hành công vụ; có lối sống lành mạnh, gương mẫu; không quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực.

b) Về đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân:

- Xây dựng, triển khai quy trình, hệ thống để hướng dẫn và theo dõi tiến độ công việc; nhận diện những vướng mắc và đề xuất những phương án xử lý;

- Hiểu được tác động của các quy định mới, định hướng, chỉ đạo mới do cấp trên đưa ra và tổ chức, xác định lại ưu tiên trong công việc để đảm bảo tiến độ và hiệu quả những nhiệm vụ khó, phức tạp;

- Thiết kế và triển khai khảo sát sự hài lòng của khách hàng hoặc kế hoạch của cấp trên nhằm đề ra những cải tiến cần thiết cho chất lượng dịch vụ công;

- Chủ động đề ra các giải pháp nhằm cải thiện những mặt còn hạn chế trong công việc để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đồng nghiệp, công dân, tổ chức.

c) Về phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị:

- Nắm vững các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; văn bản đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, thuyết phục được đối tượng hướng tới và đạt được mục đích đề ra;

- Nghiên cứu, làm việc với chuyên gia, các cá nhân có liên quan để phát triển các quy trình, chính sách đúng đắn, có tính thực tiễn phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị.

d) Về giao tiếp:

- Giao tiếp một cách tự tin với tổ chức, cá nhân và đồng nghiệp ở các cấp độ khác nhau trong cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức, xử lý công việc;

- Nhận biết được trạng thái cảm xúc, những quan điểm, bất đồng, xung đột lợi ích công việc, sử dụng thông tin phản hồi từ đối tượng giao tiếp để điều chỉnh và đảm bảo sự thông suốt trong quá trình giao tiếp;

- Trình bày, thuyết trình, phát biểu truyền tải được nội dung hướng đến và có sự trao đổi để đạt được sự đồng thuận từ người nghe.

đ) Về tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ:

- Tạo sự tin tưởng, hợp tác lẫn nhau trong nội bộ khuyến khích các thảo luận mang tính xây dựng, hướng vào tầm nhìn, mục tiêu chung; kiểm soát và từng bước xử lý mâu thuẫn giữa đồng nghiệp bằng cách phân công công việc hợp lý hoặc các phương pháp hòa giải;

- Lắng nghe, tiếp thu ý kiến cởi mở, chân thành, trao đổi và thuyết phục nhằm đạt được sự đồng thuận chung trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động với các phòng chuyên môn có liên quan, đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được phân công;

- Duy trì, mở rộng quan hệ với các phòng chuyên môn trong cơ quan và các cơ quan, đơn vị có liên quan để cùng triển khai thực hiện công việc thuộc nhiệm vụ được phân công và hoàn thành mục đích, nhiệm vụ chung.

e) Hiểu biết cơ bản công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao quản trị cơ sở dữ liệu.

2. Năng lực quản lý

a) Về xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân:

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chính sách, quy trình làm việc chung của cơ quan, đơn vị quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của tỉnh;

- Chủ động cập nhật thông tin đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công việc, nhiệm vụ cá nhân phù hợp với những mục tiêu, kế hoạch của Thanh tra sở và cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra.

b) Về chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc:

- Nắm bắt được những thay đổi về quy định, định hướng, phương pháp triển khai tổ chức, ứng dụng công nghệ... trong lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công;

- Chủ động điều chỉnh phương pháp làm việc, kế hoạch công việc hoặc thông báo cho cấp trên và kịp thời đưa ra những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

c) Về giải quyết tình huống và quyết định:

- Hiểu được thông tin, xác định được phương pháp thu thập và tổng hợp thông tin; Nhận biết được mối liên hệ giữa tình huống và thông tin để xây dựng các phương án lựa chọn phục vụ việc đưa ra quyết định của cấp trên;

- Nhận biết được các thứ tự ưu tiên trong quy trình xử lý thông tin theo hướng dẫn có sẵn;

- Phân tích, liên kết thông tin với những quyết định đã có hoặc quy trình có sẵn để đưa ra quyết định.

đ) Về tổ chức thực hiện công việc:

- Xác định được những nguồn lực cần tập trung đầu tư để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhóm, bộ phận;

- Lập kế hoạch chính xác cho những yêu cầu về nguồn lực cho từng công việc, nhiệm vụ cụ thể của nhóm, bộ phận.

3. Năng lực chuyên môn

a) Nắm vững Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản chuyên ngành có liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo; nắm vững quy trình nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Khảo sát nắm tình hình, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngành giáo dục và đào tạo hàng năm, đột xuất; tổ chức triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo đúng quy định.

c) Trực tiếp thực hiện hoặc tổ chức việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến vụ việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng được phân công; thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc.

d) Lập biên bản, viết báo cáo kết quả thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền biện pháp giải quyết, quyết định xử lý các vấn đề cụ thể; phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các công việc có liên quan.

đ) Tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo cấp trên.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ.

2. Kỹ năng Quản lý thời gian, quản lý hồ sơ.

3. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, xử lý tình huống.

4. Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, đề án, chương trình, kế hoạch.

5. Kỹ năng quản lý thời gian của cá nhân.

6. Kỹ năng thuyết trình.

7. Kỹ năng làm việc nhóm.

8. Kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo; phân tích, tổng hợp, đánh giá, kết luận các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

9. Kỹ năng tiếp công dân.

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác được phân công.

2. Giữ ngạch Thanh tra viên.

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc văn bằng, chứng chỉ được tính là tương đương theo quy định của pháp luật.

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên.

5. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

6. Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

G. CÁN SỰ

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

- Nắm được các nguyên tắc, chế độ, thể lệ, thủ tục và các hướng dẫn nghiệp vụ, mục tiêu quản lý của ngành, lĩnh vực; chủ trương của lãnh đạo;

- Nắm chắc các nguyên tắc, trình tự, thủ tục nghiệp vụ hành chính của hệ thống bộ máy nhà nước;

- Hiểu được tính chất, đặc điểm hoạt động của các đối tượng quản lý và nghiệp vụ quản lý;

a) Về tự nhận trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, chuẩn mực trong thi hành công vụ:

- Thể hiện trách nhiệm trong việc đáp ứng các yêu cầu đầu ra của công việc và ý chí khắc phục những mặt còn hạn chế của bản thân để nâng cao hiệu quả công việc;

- Trung thực báo cáo thông tin đến cấp trên và chia sẻ thông tin với đồng nghiệp để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị;

- Tự nhận trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công khi không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chuẩn mực trong thi hành công vụ.

b) Về linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất:

- Xây dựng kế hoạch, xác định được quy trình, nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc; xác định, thực hiện những công việc cần ưu tiên và có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình triển khai công việc nhằm đảm bảo các sản phẩm đầu ra đáp ứng được yêu cầu, giải quyết thủ tục cho công dân, tổ chức đúng hạn;

- Xây dựng các hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính hoặc đề xuất hợp lý hóa thủ tục dựa trên thông tin phản hồi của đồng nghiệp, công dân, tổ chức.

c) Về nắm vững các quy định, vai trò và tác động của văn bản hành chính, chính sách:

- Nắm vững các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; soạn thảo được các văn bản đảm bảo đúng thể thức, chính tả, ngữ pháp, văn phong và ngôn ngữ hành chính với nội dung rõ ràng, truyền tải được thông tin, phù hợp với đối tượng hướng tới, đạt được mục đích đề ra và có đưa ra định hướng triển khai áp dụng để giải quyết công việc;

- Dự thảo được các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và tham gia triển khai theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo;

- Nghiên cứu các thông tin có liên quan và khả năng áp dụng chính sách do các cơ quan hoặc cá nhân khác đề xuất hoặc ban hành.

d) Về giao tiếp:

- Truyền đạt thông tin, ý kiến một cách tự tin, rõ ràng và đầy đủ (cung cấp đúng thông tin cho đúng đối tượng); hiểu được đối tượng truyền đạt thông tin;

- Trao đổi cởi mở, có tính chất xây dựng về các cách tiếp cận, nhìn nhận khác nhau đối với một vấn đề; công bằng, khách quan khi nhận xét, đánh giá và chủ động tìm hiểu quan điểm của người khác để tránh hoặc làm rõ xung đột, bất đồng;

- Có những điều chỉnh hợp lý về nội dung, ngôn từ, cách thức truyền đạt...và dự phòng trước cách hài hòa ý kiến bất đồng đề đạt được sự đồng thuận từ đối tượng hướng tới.

đ) Về thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ:

- Chủ động tạo mối quan hệ với các đồng nghiệp trong và ngoài phòng để đảm bảo việc phối hợp hoàn thành công việc, nhiệm vụ;

- Chủ động dành thời gian cùng xác định nhiệm vụ, mục tiêu của nhóm, bộ phận để đảm bảo sự thống nhất cao; hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc phát sinh khi cần;

- Thể hiện tinh thần hợp tác; tiếp thu những ý kiến đóng góp và xây dựng sự tin tưởng giữa các bên có liên quan nhằm tạo sự đồng thuận chung;

- Tiếp thu ý kiến góp ý và đề xuất điều chỉnh kịp thời trong phương pháp tổ chức thực hiện công việc, đảm bảo sự ủng hộ, phối hợp của đồng nghiệp và các bên có liên quan.

e) Hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng một số phần mềm nâng cao; biết sử dụng các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác.

2. Năng lực chuyên môn

a) Tham gia, hỗ trợ, phục vụ cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án nghiệp vụ:

b) Thực hiện các công việc được phân công; phân tích, đánh giá hiệu quả và báo cáo kịp thời theo yêu cầu của mục tiêu của quản lý.

c) Phát hiện và đề xuất các giải pháp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách, quyết định quản lý được thi hành nghiêm túc, chặt chẽ và có hiệu lực.

d) Quản lý hồ sơ tài liệu, tổ chức thống kê lưu trữ các tài liệu, số liệu đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của nhiệm vụ.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân.

2. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính.

3. Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính.

4. Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

5. Kỹ năng giao tiếp hành chính.

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, nhiệm vụ được phân công.

2. Giữ ngạch cán sự hoặc tương đương.

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự.

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

5. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương dương.

H. KẾ TOÁN

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

a) Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, chuẩn mực trong thi hành công vụ:

- Thể hiện trách nhiệm trong việc đáp ứng các yêu cầu của công việc và ý chí khắc phục những mặt còn hạn chế của bản thân để nâng cao hiệu quả công việc;

- Trung thực báo cáo thông tin đến cấp trên và chia sẻ thông tin với đồng nghiệp để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị;

- Tự nhận trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công khi không bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và chuẩn mực trong thi hành công vụ.

b) Về linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất.

- Xây dựng kế hoạch, xác định được quy trình, nhiệm vụ và nguồn lực cần thiết để hoàn thành công việc; xác định, thực hiện những công việc cần ưu tiên và có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình triển khai công việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc;

- Xây dựng các hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính hoặc đề xuất hợp lý hóa thủ tục dựa trên thông tin phản hồi của đồng nghiệp, tổ chức, cá nhân.

c) Về nắm vững các quy định, vai trò và tác động của văn bản hành chính, chính sách:

- Nắm vững các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; soạn thảo được các văn bản đảm bảo đúng thể thức, chính tả, ngữ pháp, văn phong và ngôn ngữ hành chính với nội dung rõ ràng, truyền tải được thông tin, phù hợp với đối tượng nhắm tới, đạt được mục đích đề ra và có đưa ra định hướng triển khai áp dụng để giải quyết công việc;

- Nghiên cứu các thông tin có liên quan và khả năng áp dụng chính sách do các cơ quan hoặc cá nhân khác đề xuất hoặc ban hành.

d) Về giao tiếp:

- Truyền đạt thông tin, ý kiến một cách tự tin, rõ ràng và đầy đủ; hiểu được đối tượng truyền đạt thông tin (cung cấp đúng thông tin cho đúng đối tượng);

- Trao đổi cởi mở và có tính chất xây dựng về các cách tiếp cận, nhìn nhận khác nhau đối với một vấn đề; công bằng, khách quan khi nhận xét, đánh giá và chủ động tìm hiểu quan điểm của người khác để tránh hoặc làm rõ xung đột, bất đồng;

- Có những điều chỉnh hợp lý về nội dung, ngôn từ, cách thức truyền đạt...và dự phòng trước cách hài hòa ý kiến bất đồng để đạt được sự đồng thuận từ đối tượng hướng tới.

đ) Về thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ:

- Chủ động tạo mối quan hệ với các đồng nghiệp trong và ngoài phòng để đảm bảo việc phối hợp hoàn thành công việc, nhiệm vụ;

- Chủ động dành thời gian cùng xác định nhiệm vụ, mục tiêu của nhóm (bộ phận) để đảm bảo sự thống nhất cao; hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc phát sinh khi cần;

- Thể hiện tinh thần hợp tác; ghi nhận những đóng góp và xây dựng sự tin tưởng giữa các bên có liên quan nhằm tạo sự đồng thuận chung;

- Tiếp thu góp ý và đề xuất điều chỉnh kịp thời trong phương pháp tổ chức thực hiện công việc, đảm bảo sự ủng hộ, phối hợp của đồng nghiệp và các bên có liên quan.

e) Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao.

2. Năng lực chuyên môn

a) Nắm được chủ trương, chính sách của ngành, cơ quan, đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; nguyên tắc về công tác tổ chức bộ máy kế toán; có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán ở cơ quan, đơn vị.

b) Hiểu rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, các chuẩn mực kế toán và thông tin kinh tế có liên quan.

c) Nắm được các chế độ, quy định kế toán ngành, lĩnh vực; các quy định cụ thể về hình thức và phương pháp kế toán áp dụng trong đơn vị, trong ngành.

d) Nắm được những nguyên tắc cơ bản về quy trình nghiệp vụ, quy trình luân chuyển chứng từ trong đơn vị.

đ) Am hiểu về tình hình kinh tế, tài chính xung quanh hoạt động của ngành, lĩnh vực.

e) Có khả năng tiếp thu, nắm bắt các kỹ năng cần thiết như kỹ năng sử dụng máy tính, các công cụ hỗ trợ, phần mềm kế toán, chứng từ điện tử.

g) Tạo mối quan hệ với các đơn vị liên quan; giải quyết công việc nhanh, chính xác, kịp thời.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Kỹ năng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức và quản lý thời gian của cá nhân.

2. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong quản lý hành chính.

3. Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ trong cơ quan hành chính.

4. Kỹ năng quản lý và sử dụng trang thiết bị văn phòng.

5. Kỹ năng giao tiếp hành chính.

6. Sử dụng thành thạo máy tính, các kỹ năng tin học văn phòng (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet) và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, chứng từ điện tử phục vụ công tác chuyên môn.

III. TRÌNH ĐỘ

1. Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trung cấp.

3. Giữ ngạch Kế toán viên trung cấp trở lên.

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

5. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

I. NHÂN VIÊN

I. NĂNG LỰC

1. Năng lực chung

a) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan. Tận tụy, trách nhiệm, trung thực và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

b) Nắm vững các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; soạn thảo được các văn bản đảm bảo đúng thể thức, chính tả, ngữ pháp, văn phong và ngôn ngữ hành chính với nội dung rõ ràng, truyền tải được thông tin.

c) Về giao tiếp: Truyền đạt thông tin, ý kiến một cách tự tin, rõ ràng và đầy đủ; hiểu được đối tượng truyền đạt thông tin. Chủ động tạo mối quan hệ với các đồng nghiệp trong và ngoài phòng để đảm bảo việc phối hợp hoàn thành công việc, nhiệm vụ. Xác định nhiệm vụ, mục tiêu của nhóm (bộ phận) để đảm bảo sự thống nhất cao; hỗ trợ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc phát sinh khi cần. Thể hiện tinh thần hợp tác và xây dựng sự tin tưởng giữa các bên có liên quan nhằm tạo sự đồng thuận chung. Tiếp thu góp ý và đề xuất điều chỉnh kịp thời trong phương pháp tổ chức thực hiện công việc, đảm bảo sự ủng hộ, phối hợp của đồng nghiệp và các bên có liên quan.

d) Hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và sử dụng một số phần mềm nâng cao.

2. Năng lực chuyên môn

a) Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc và trực thuộc;

2.2. Đối với nhân viên (văn thư, thủ quỹ):

- Hiểu biết về các kiến thức, nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư, công tác lưu trữ trong cơ quan, đơn vị hoặc các nghiệp vụ, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm; thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, bàn giao trong việc chuyển giao, tiếp nhận văn bản, tài liệu. Nắm vững quy chế bảo mật trong cơ quan có liên quan đến công tác văn thư và công tác lưu trữ trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra:

+ Đối với nhân viên Thủ quỹ: Nắm được chế độ thu chi tài chính của cơ quan; chế độ quản lý tiền mặt của Nhà nước. Hiểu được kế hoạch tiền mặt của cơ quan. Nắm được Quy trình nghiệp vụ về kiểm đếm, thu chi và bảo quản tiền mặt. Nắm được thủ tục về mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt.

+ Đối với nhân viên kỹ thuật: Am hiểu và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác; thiết bị điện.

+ Đối với nhân viên lái xe: Am hiểu về kỹ thuật lái xe, xử lý thành thạo, hợp lý, an toàn trong khi tham gia giao thông.

II. KỸ NĂNG

Nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ năng sau:

1. Có kỹ năng soạn thảo các văn bản thông thường.

2. Sử dụng thành thạo các phương tiện, kỹ thuật phục vụ in, sao tài liệu và các thiết bị văn phòng.

3. Sử dụng thành thạo các kỹ thuật và thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác lái xe (đối với nhân viên lái xe).

III. TRÌNH ĐỘ

1. Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Nhân viên lái xe phải có bằng lái xe ô tô được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến các công việc được phân công nếu nhiệm vụ hoặc vị trí việc làm có yêu cầu./.