Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2020/NQ-HĐND NGÀY 09/7/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI BẢO VỆ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1531/TTr-CAT-PV05 ngày 06/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An quy định chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố, như sau:

1. Mức phụ cấp (thu nhập) hàng tháng cho từng chức danh bảo vệ dân phố

- Trưởng ban: 1.280.000 đồng/người/tháng;

- Phó trưởng ban: 880.000 đồng/người/tháng;

- Tổ trưởng: 800.000 đồng/người/tháng;

- Tổ phó: 640.000 đồng/người/tháng;

- Tổ viên: 560.000 đồng/người/tháng;

2. Mức phụ cấp hàng năm để bảo vệ dân phố mua bảo hiểm thân thể: 60.000 đồng/người/năm.

3. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp.

Điều 2. Giao Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở ngành chức năng liên quan và Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2020 và thay thế Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh.

Các chế độ, chính sách đối với bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Giám đốc: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, UBND tỉnh;
- Ban NCTCD;
- Trung tâm phục vụ hành chính công (đăng công báo);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần