Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHẢI PHÂN TÍCH NGUY CƠ DỊCH HẠI TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Chính Phủ về kiểm dịch thực vật.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, bao gồm:

1. Thực vật và sản phẩm thực vật

a. Giống cây trồng và vật liệu làm giống;

b. Quả tươi.

2. Sinh vật sống thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật

a. Các tác nhân phòng trừ sinh học

b. Sinh vật sống khác

3. Các vật thể khác có nguy cơ cao mang theo sinh vật gây hại sẽ được xác định và bổ sung trong từng thời kỳ.

Điều 2. Các vật thể nêu trên chỉ phải tiến hành phân tích nguy cơ dịch hại mới hoặc xem xét lại các kết quả phân tích nguy cơ dịch hại trước đây, khi vật thể nhập khẩu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

1. Lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam;

2. Có xuất xứ mới;

3. Có bằng chứng khoa học và thực tế về sự bùng phát dịch hại thuộc diện điều chỉnh của Việt Nam trên vật thể tại nước xuất khẩu;

4. Phát hiện dịch hại thuộc diện điều chỉnh trên vật thể nhập khẩu;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong từng thời kỳ, Quyết định này sẽ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế đối với việc nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng