Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 30 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/02/2004;

Căn cứ Nghị định số 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27/5/2004 của Liên Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông.

Sở Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Bưu chính, Viễn thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Sở Bưu chính, Viễn thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở đóng tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV ngày 27/5/2004 của Liên Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Tổ chức bộ máy - Biên chế:

- Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc, 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc. Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của nhà nước.

- Các đơn vị chức năng trực thuộc, gồm:

+ Văn phòng;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quản lý Bưu chính, Viễn thông;

+ Phòng Quản lý Công nghệ - Thông tin;

+ Phòng Quy hoạch - Kế hoạch;

+ Các đơn vị sự nghiệp.

- Biên chế của Sở thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ Bưu chính, Viễn thông
- Ban TVTU, TT/HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Các Phó VP UBND tỉnh, cv
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
- UBND huyện, thị xã
- Ban TCTU; Sở Nội vụ
- Lưu VT-NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc