Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2019/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2014/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN VỀ VIC BAN HÀNH QUY ĐNH CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỖ TRĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết s 25/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định chính sách thu hút ngun nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đi với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức đang được hưởng chính sách thu hút nguồn nhân lực hoặc đang được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 mà chưa kết thúc khóa học thì tiếp tục được hưởng chính sách thu hút, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 đến hết 31/12/2019.

Điều 3. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 10 năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường tr
c HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Thường trực HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải