Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 234/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HĐND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHỤ CẤP THU HÚT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 458/STP-XDVB ngày 09/4/2020; Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 209/TTr-SNV ngày 10/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr. Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

QUY ĐỊNH

BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 234/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HĐND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ PHỤ CẤP THU HÚT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ và trình quyết định hỗ trợ; phương thức hỗ trợ cho các đối tượng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019).

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Lập hồ sơ hỗ trợ

1. Căn cứ vị trí việc làm của đối tượng hỗ trợ và quy định về điều kiện hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp được quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019; hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và hồ sơ hỗ trợ đối với các đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách, gửi về Sở Tài chính thẩm định; cụ thể hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định.

b) Dự toán kinh phí hỗ trợ.

c) Danh sách tổng hợp công chức, viên chức, người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ (danh sách phải thể hiện đầy đủ các thông tin: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi ở, nơi làm việc; vị trí việc làm; mức lương hiện hưởng).

d) Tài liệu chứng minh về nơi ở, nơi làm việc để khẳng định đủ kiện được hỗ trợ như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển hoặc hợp đồng lao động; xác nhận nơi cư trú của đối tượng được hỗ trợ (do Công an xã, phường, thị trấn xác nhận).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Điều 4. Thẩm định hồ sơ và trình quyết định hỗ trợ

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính và UBND tỉnh ban hành, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp gửi hồ sơ và tổng hợp kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động cùng với dự toán chi thường xuyên gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Phương thức hỗ trợ

1. Căn cứ nguồn kinh phí được giao hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng được hỗ trợ theo tháng và được chuyển vào tiền lương hàng tháng.

2. Việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định kinh phí hỗ trợ cho đối tượng được hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt; đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ triển khai thực hiện Quy định này; kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.