Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3298/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Văn bản số 346/BDT-VP ngày 12/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã miền núi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó chủ tịch TTr;
- Phó CVPTH;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT-KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN TỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định trước 15/12 hàng năm

- Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Dân tộc Nghệ An, số 03 đường Đinh Bạt Tụy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện.

không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định trước 15/12 hàng năm

- Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Dân tộc Nghệ An, số 03 đường Đinh Bạt Tụy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện.

không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cấp xã

- Nộp trực tiếp đến UBND các huyện, thị xã;

- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện.

không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cấp xã

- Nộp trực tiếp đến UBND các huyện, thị xã;

- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện.

không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn, xóm, bản.

UBND cấp xã

không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2

Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn, xóm, bản.

UBND cấp xã

không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số