Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2065/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 253/TTr- bdT ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Giao Trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh căn cứ danh mục, nội dung thủ tục hành chính đã được công bố, chỉ đạo xây dựng và phê duyệt trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban dân tộc, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2065/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính*

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm công nhận

Ủy ban nhân dân cấp xã (tiếp nhận hồ sơ); Ủy ban nhân dân cấp huyện và ban dân tộc tỉnh

Không

Quyết định số 12/2018/ QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Ủy ban nhân dân cấp xã (tiếp nhận hồ sơ); Ủy ban nhân dân cấp huyện và ban dân tộc tỉnh

Không

Quyết định số 12/2018/ QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

* Nội dung thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 180/QĐ-UBDT ngày 03/4/2018 của ủy ban Dân tộc về việc công bố TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ủy ban Dân tộc.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2065/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC

Ghi chú

 

LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

T-QNh-288114-TT

Bình xét, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số