Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3256/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-UBDT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 456/TTr-BDT ngày 03 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT, K3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

STT

Tên báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo

Kỳ báo cáo/ Tần suất báo cáo

Mẫu đề cương báo cáo

Văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định chế độ báo cáo định kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Báo cáo kết quả công tác dân tộc tháng

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vân Canh

UBND huyện Vân Canh

Trước ngày 16 của tháng báo cáo

01 lần/01 tháng (áp dụng đối với các tháng: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11)

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ- UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thạnh

UBND huyện Vĩnh Thạnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện An Lão

UBND huyện An Lão

UBND các xã Đắk Mang, Bók Tới, Ân Sơn, Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Hảo Tây và Ân Tường Đông thuộc huyện Hoài Ân

UBND huyện Hoài Ân

UBND các xã Vĩnh An, Tây Giang, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Tân thuộc huyện Tây Sơn

UBND huyện Tây Sơn

UBND các xã Cát Lâm và Cát Sơn thuộc huyện Phù Cát

UBND huyện Phù Cát

UBND xã Hoài Sơn thuộc Thị xã Hoài Nhơn

UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND xã Mỹ Châu thuộc huyện Phù Mỹ

UBND huyện Phù Mỹ

Ủy ban nhân dân các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát

Ban Dân tộc tỉnh

Trước ngày 18 của tháng báo cáo

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND huyện Phù Mỹ và UBND thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng báo cáo

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

2

Báo cáo kết quả công tác dân tộc quý

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vân Canh

UBND huyện Vân Canh

Trước ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo

01 lần/01 quý (áp dụng đối với Quý I, Quý III)

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ- UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thạnh

UBND huyện Vĩnh Thạnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện An Lão

UBND huyện An Lão

UBND các xã Đắk Mang, Bók Tới, Ân Sơn, Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Hảo Tây và Ân Tường Đông thuộc huyện Hoài Ân

UBND huyện Hoài Ân

UBND các xã Vĩnh An, Tây Giang, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Tân thuộc huyện Tây Sơn

UBND huyện Tây Sơn

UBND các xã Cát Lâm và Cát Sơn thuộc huyện Phù Cát

UBND huyện Phù Cát

UBND xã Hoài Sơn thuộc Thị xã Hoài Nhơn

UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND xã Mỹ Châu thuộc huyện Phù Mỹ

UBND huyện Phù Mỹ

UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát

Ban Dân tộc tỉnh

Trước ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND huyện Phù Mỹ và UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo

Mẫu số 02 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

3

Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vân Canh

UBND huyện Vân Canh

Trước ngày 16 tháng 6 của năm báo cáo

01 lần/01 năm

Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thạnh

UBND huyện Vĩnh Thạnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện An Lão

UBND huyện An Lão

UBND các xã Đắk Mang, Bók Tới, Ân Sơn, Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Hảo Tây và Ân Tường Đông thuộc huyện Hoài Ân

UBND huyện Hoài Ân

UBND các xã Vĩnh An, Tây Giang, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Tân thuộc huyện Tây Sơn

UBND huyện Tây Sơn

UBND các xã Cát Lâm và Cát Sơn thuộc huyện Phù Cát

UBND huyện Phù Cát

UBND xã Hoài Sơn thuộc Thị xã Hoài Nhơn

UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND xã Mỹ Châu thuộc huyện Phù Mỹ

UBND huyện Phù Mỹ

UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát

Ban Dân tộc tỉnh

Trước ngày 18 tháng 6 của năm báo cáo

Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND huyện Phù Mỹ và UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

UBND tỉnh

Trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo

Mẫu số 03 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

4

Báo cáo kết quả công tác dân tộc năm

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vân Canh

UBND huyện Vân Canh

Trước ngày 16 tháng 12 của năm báo cáo

01 lần/ 01 năm

Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thạnh

UBND huyện Vĩnh Thạnh

UBND các xã, thị trấn thuộc các huyện An Lão

UBND huyện An Lão

UBND các xã Đắk Mang, Bók Tới, Ân Sơn, Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Hảo Tây và Ân Tường Đông thuộc huyện Hoài Ân

UBND huyện Hoài Ân

UBND các xã Vĩnh An, Tây Giang, Tây Phú, Tây Xuân, Bình Tân thuộc huyện Tây Sơn

UBND huyện Tây Sơn

UBND các xã Cát Lâm và Cát Sơn thuộc huyện Phù Cát

UBND huyện Phù Cát

UBND xã Hoài Sơn thuộc Thị xã Hoài Nhơn

UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND xã Mỹ Châu thuộc huyện Phù Mỹ

UBND huyện Phù Mỹ

UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Phù Cát

Ban Dân tộc tỉnh

Trước ngày 18 tháng 12 của năm báo cáo

Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

UBND huyện Phù Mỹ và UBND Thị xã Hoài Nhơn

Mục II của Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

UBND tỉnh

Trước ngày 20 của tháng 12 của năm báo cáo

Mẫu số 04 tại Phụ lục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh