Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3134/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHO TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP, TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước đ mua sm nhm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp;

Xét Tờ trình số 67/TTr-STP ngày 26/9/2016 của Sở Tư pháp về việc đề nghị ban hành Quyết định giao mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 645/TTr-SNV ngày 05/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và giao Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp là “Đơn vị mua sắm tập trung” để thực hiện nhiệm vụ mua sắm đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

Điều 2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (bá
o cáo);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, đài PTTH t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TH (Ph 80b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 3134/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Lắk

  • Số hiệu: 3134/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/10/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
  • Người ký: Phạm Ngọc Nghị
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản