Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG-TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ.SLĐTBXH

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE CẤP SỔ LAO ĐỘNG

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 89/1999/QĐ-UB ngày 25/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Điều 182, 183 Bộ luật Lao động; Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động, Thông tư 10/LĐTBXH-TT ngày 22/5/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp - Hành chính, Trưởng phòng Lao động tiền lương - Tiền công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thực hiện việc cấp sổ lao động cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Nam - Singapore từ ngày 01/8/2006.

Điều 2. Các ông bà Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp Hành chính, Trưởng phòng Lao động tiền lương - Tiền công, Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tỉnh Ủy, UBND tỉnh;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Lưu VT, LĐTC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Điền