Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3118/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 08 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 08/01/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Trọng tài lao động cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 07/TTr-HĐTTLĐ ngày 18/7/2007 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 274/TTr-SNV ngày 06/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Ninh Thuận gồm các Ông có tên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Trần Mai Cường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thành viên chuyên trách làm Thư ký Hội đồng:

Ông Phạm Văn Kinh, Cán sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các thành viên chính thức:

- Ông Phạm Văn A, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Ông Trương Văn Lộc, Trưởng ban Ban Chính sách kinh tế - xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh.

4. Các thành viên dự khuyết:

Mời các thành viên dự khuyết để thay thế khi thành viên chính thức vắng mặt hoặc phải thay đổi theo yêu cầu của các bên tranh chấp, gồm có:

- Ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Hân, Phó Trưởng ban Ban Chính sách kinh tế - xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Ông Lê Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 2. Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Ninh Thuận đặt trụ sở tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có con dấu riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách tỉnh cấp và được tổng hợp trong dự toán kinh phí hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Ninh Thuận thực hiện quy định tại Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/LĐTBXH-TT ngày 08/01/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 744/TTg ngày 08/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh