Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6037/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 07/TTr-SLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 455/TTr-SNV ngày 14 tháng 12 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Ninh Thuận gồm các ông có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: ông Trần Anh Việt, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thành viên chuyên trách làm Thư ký Hội đồng: ông Phạm Văn Kinh, Cán sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các thành viên chính thức:

- Ông Phạm Văn A, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp,  Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Ông Trưởng Văn Lộc, Trưởng ban Ban Chính sách kinh tế - xã hội,  Liên đoàn Lao động tỉnh.

4. Các thành viên dự khuyết: mời các thành viên dự khuyết để thay thế khi thành viên chính thức vắng mặt hoặc phải thay đổi theo yêu cầu của các bên tranh chấp, gồm có:

- Ông Trần Văn Trưa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Hân, Phó Trưởng ban Ban Chính sách kinh tế - xã hội,  Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Ông Lê Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Điều 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh Ninh Thuận là 3 (ba) năm (từ ngày 19 tháng 12 năm 2007 đến ngày 19 tháng 12 năm 2010); trụ sở đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có con dấu riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách tỉnh cấp và được bố trí trong dự toán kinh phí hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch, Thư ký và các thành viên của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã  hội, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan