Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2003/QĐ-UB NGÀY 03/10/2003 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1495/TT-STC-HCSN ngày 06/7/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

1- Bãi bỏ khoản 2.1, mục 2, phần II, điều 1, Quyết định số 108/2003/QĐ-UB.

2- Bổ sung nội dung sử dụng tiền học phí công lập ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập như sau:

+ Bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ.

+ Mua sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tăng cường cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ dạy và học.

+ Bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phục vụ tổ chức thi tốt nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi, các hoạt khác trực tiếp phục vụ dạy và học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006; các nội dung khác tại Quyết định 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh không thay đổi và vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã Hội, Cục tưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Giáo dục các huyện và thị xã, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
-Cac Ban HĐND tỉnh;
-Các Đại biểu HĐND tỉnh;
-Cac Sở, ban, ngành, đoàn thể;
-VPTU;
-CPVP;
-Lưu VT, VX, KTN, TH, NC, KTTH (Mỹ-1).
(\\FILES-SERVERS\KTTONGHOP\My\QuyetdinhPQ2005\qd11-7-06 í.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Cả