Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ CHI PHÍ PHÚNG VIẾNG ĐÁM TANG ĐỐI VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC KHI TỪ TRẦN

ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo số 433-TB/TU ngày 12/4/2O04 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành việc tổ chức lễ tang, chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần;

Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần.

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những quy định của UBND tỉnh trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ CHI PHÍ PHÚNG VIẾNG ĐÁM TANG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC KHI TỪ TRẦN

Phần I

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TANG

1- Lễ tang ở cấp tỉnh:

- Các đồng chí đương chức hoặc đã nghỉ hưu gồm các chức vụ sau đây khi tờ trần:

1- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2- Bí thư Tỉnh ủy.

3- Phó Bí thư tỉnh ủy.

4- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

5- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

6- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh.

7- Các nhà hoạt động xã hội, văn hoá khoa học tiêu biểu được tặng thưởng huân chương độc lập dạng nhất trở lên.

Trong trường hợp người có chức danh trên trong quá trình công tác bị kỷ luật thì việc tổ chức lễ tang do Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ tỉnh uỷ quyết định.

Đưa tin buồn:

+ Ban chấp hành Trung ương Đảng và cơ quan đã hoặc đang trực tiếp quản lý đồng chí từ trần đứng tên đưa tin buồn đối với các chức danh là uỷ viên Ban chấp hành Trung ương.

+ Các chức danh còn lại do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đứng tên đưa tin buồn.

+ Tin buồn đăng trên Báo nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam gồm các đồng chí giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban tổ chức lễ tang:

+ Ban tổ chức lễ tang do Ban thường vụ Tỉnh ủy quyết định gồm 10 đến 15 thành viên gồm đại diện các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị -xã hội, quê hương và nơi cư trú của đồng chí từ trần.

+ Trưởng ban Tổ chức lễ tang là một đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

+ Việc tổ chức lễ tang, chuẩn bị lời điếu do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ hoặc Sở Nội vụ, cơ quan nơi người từ trần cùng gia đình tiến hành.

-Nơi tổ chức lễ tang

Nơi tổ chức lễ tang do Ban tổ chức lễ tang và gia đình thoả thuận

-Trang trí lễ đài và túc trực:

+ Lễ đầu trang trí phông nền đen, trên nó gắn ảnh dùng chí từ trần và dòng chữ trắng " vô cùng thương tiếc………..... "

+ Bàn thờ đặt trước và chính giữa phông, dưới lễ dài, có lư hương.

+ Linh cữu đặt chính giữa lễ đài, đầu hướng về phía bàn thờ.

+ Bàn thờ nhỏ đặt phía dưới, có bát hương để trưởng đoàn các đoàn đến viếng thắp hương.

+ Cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của tỉnh đứng bên phải phòng lễ tang ( theo hướng nhìn lên lễ đài) khi có các đoàn lãnh đạo Trung ương, tỉnh, Mặt trận và các tổ chức chính trị vào viếng.

+ Gia đình đứng bên trái phòng lễ tang ( theo hướng nhìn lên lễ đài).

-Vòng hoa trong lễ viếng, xe tang:

+ Ban Tổ chức lễ tang chuẩn bị 15 vòng hoa luân chuyển. Các đoàn đến viếng mang theo băng vải đen, kích thước 1,2m x 0,2 m, với dòng chữ trắng: " vô cùng thương tiếc………’’để gắn vào vòng hoa viếng do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị.

+ Xe tang do cơ quan, đơn vị nơi người từ trần đã hoặc đang công tác chuẩn bị.

- Lễ viếng:

+ Ban Tổ chức lễ tang sắp xếp các đoàn vào viếng.

+ Khi viếng các đoàn đi theo đội hình: 2 chiến sĩ đưa vòng hoa đi đầu, tiếp theo là trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn viếng đi theo hai hàng dọc.

+ Viếng xong, trưởng đoàn ghi sổ tang.

+ Người đến viếng gắn băng tang nhỏ màu đen trên ngực trái.

+ Trong quá trình viếng, Cử nhạc bài" Hồn tử ’’.

Lễ truy điệu:

+ Thành phần dự lễ truy điệu gồm: Ban Tổ chức lễ tang, đại diện các cơ quan, tổ chức nơi người từ trần đã hoặc đang công tác, địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần và gia đình.

+ Vị trí các đoàn dự lễ truy điệu ( theo hướng nhìn lên lễ dài):

* Gia đình đúng bên trái phông lễ tang.

* Các đồng chí lãnh đạo cơ quan, địa phương đứng bên phải phông lễ tang* Các đoàn đại biểu khác đứng theo sắp xếp của Ban tổ chức lễ tang.

+ Chương trình truy điệu:

* Đại diện Ban tổ chức lễ tang tuyên bố mở đầu lễ truy điệu.

* Đồng chí Trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu văn.

* Phút mặc niệm và kết thúc lễ truy diệu.

* Trong khì tiến hành lễ truy diệu, cử nhạc bài " Hồn tử ”.

- Lễ đưa tang

+ Thành phần dự lễ đưa tang như thành phần dự lễ truy điệu.

+ Khi chuyển linh cữu lên xe tang và từ xe tang vào mộ, các thành viên Ban tổ chức lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình đi phía sau linh cữu.

+ Đội phục vụ tang lễ và cơ quan nơi người từ trần đã hoặc đang công tác làm nhiệm vụ di chuyển linh cữu, vòng hoa ra xe tang và từ xe tang vào phần mộ.

+ Nếu đưa thi hài về an táng tại nghĩa trang quê hương thì trưởng, phó Ban tổ chức lễ tang đi xe riêng. Cán bộ đi đưa tang và thân quyến của người từ trần đi xe chung, do cơ quan có người từ trần chuẩn bị.

+ Nếu đưa thi hài về an táng tại nghĩa trang quy định ở thành phố Lạng Sơn thì trưởng, phó Ban tổ chức lễ tang đi xe riêng của đơn vị mình. Cán bộ đi đưa tang và thân quyến người từ trần đi xe chung, do cơ quan có người từ trần chuẩn bị.

- Lễ hạ huyệt:

+ Sau khi linh cữu được di chuyển vào vị trí phần mộ, trưởng Ban tổ chức lễ tang tuyên bố lễ hạ huyệt.

+ Đội công tác làm nhiệm vụ hạ huyệt.

+ Ban tổ chức lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình bỏ nắm đất đầu tiên và đi quanh mộ vĩnh biệt lần cuối.

+ Đội công tác tiếp tục hoàn chỉnh phần mộ.+Trong khi tiến hành hạ huyệt, cử nhạc bài “Hồn tử sĩ’’

2. Lễ tang ở cấp huyện, thành phố và Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

Đối tượng là chi bộ đương chức sau đây từ trần:

+ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

+ Bí thư, phó Bí thư huyện, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

+ Giám đốc Sở, Trưởng Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương.

+ Đại biểu Quốc hội đương nhiệm, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Viết Nam anh hùng, giáo sư tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Ngệ sĩ nhân dân. Việc tổ chức lễ tang do ban tổ chức lễ tang và gia đình thoả thuận.

Ban tổ chức lễ tang:

+ Trưởng Ban tổ chức lễ tang là một đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, phụ trách khối hoặc phụ trách huyện, thành phố nơi người từ trần là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

+ Các trường hợp khác trưởng Ban tổ chức lễ tang là:

* Trưởng hoặc phó Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

*Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện, thành phố.

* Bí thư hoặc Phó Bí thư huyện, Thành ủy.

+ Các thành viên khác của Ban tổ chức lễ tang Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh gồm: cấp ủy, các là chức đoàn thể, thân nhân người từ trần.

+ Các thành viên khác của Ban tổ chức lễ tang huyện, thành phố do huyện, thành phố quyết định.

+ Nhiệm vụ của Ban tổ nhức lễ tang: Tổ chức lễ viếng; lễ an táng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban tổ chức lễ tang.

- Tổ chức lễ viếng:

+ Thời gian tổ chức lễ viếng do Ban tổ chức lễ tang và gia đình thoả thuận quyết định.

+Tỉnh ủy HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

+Cơ quan có người từ trần cử đại diện cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể có vòng hoa đến viếng.

+ Xã phường quê hương và nơi công tác của người từ trần có vòng hoa và có đại diện đến viếng.

+ Các tổ chức, đoàn tục đến viếng dùng vòng hoa luân chuyển ( do Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị) băng gắn trên vòng hoa do đoàn đến viếng chuẩn bị.

+ Thời gian tổ chức lễ viếng cử nhạc bài " Hồn tử sĩ

Tổ chức lễ truy điệu và an táng:

+ Thời gian, địa điểm lễ truy điệu và an táng do Ban tổ chức lễ tang và gia đình thoả thuận.

+ Trưởng Ban tổ chức lễ tang đọc lời điếu ( do cơ quan có cán bộ từ trần chuẩn bị).+ Nếu lễ tang tổ chức tại gia đình thì khi đưa tang tổ chức theo phong tục tập quán của địa phương.

+ Nếu tổ chức lễ viếng tại trụ sở hoặc nhà tang lễ, sau đó đưa thi hài về an táng tại quê hương thì trưởng, phó Ban tổ chức lễ tang đi xe riêng, cán bộ đi đưa tang và thân quyến cán bộ từ trần đi xe chung, do cơ quan có người từ trần chuẩn bị.

3- Lễ tang tổ chức ở gia đình:

+ Đối tượng là người giữ các chức vụ sau đây từ trần:

* Phó giám đốc Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

* Ủy viên Ban Thường vụ huyện, Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

* Chủ tịch các hội: Hội hữu nghị với nước ngoài, Hội chữ thập đỏ, Hội y học dân tộc, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Liên minh các hợp tác xã.

* Thầy thuốc, nhà giáo, văn nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu từ cấp ưu tú trở lên.

- Tổ chức lễ tang:Do cơ quan, đơn vị nơi cán bộ công tác phối hợp với gia đình tổ chức ( trường hợp đặc biệt mới tổ chức lễ tang tại trụ sở cơ quan, do cơ quan và gia đình thoả thuận).

+ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh có vòng hoa và cử đại diện (hoặc ủy nhiệm Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh đến viếng.

+ Lãnh đạo cơ quan, đảng, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có người từ trần có vòng hoa đến viếng.

+ Đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đơn vị nào thì cơ quan đơn vị đó phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang tại gia đình.

4- Đối với cán bộ nghỉ chế độ (có số hưu trí).

-Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945, cán bộ hoạt động " tiền khởi nghĩa", cán bộ nguyên là Phó giám đốc sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố và tương đương; nguyên Chủ tịch các hội: Hội hữu nghị với nước ngoài, Hội chữ thập đỏ, Hội y học dân tộc, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Liên minh các hợp tác xã, thầy thuốc, nhà giáo, văn nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu từ cấp ưu tú trở lên nghỉ hưu khi từ trần:

+ Lễ tang do gia đình tổ chức, Đảng uỷ, UBND xã, phường nơi người từ trần cư trú, công tác trước khi nghỉ chế độ ( nếu là thoát ly) phối hợp giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang.

+ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ủy nhiệm: Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố, UBMT tổ quốc huyện, thành phố có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

Việc quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện lễ viếng và chi phí phúng viếng đám tang được quy định tại phần II( Quy định chi phí phúng viếng đám tang).

5- Thân nhân của cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý khi từ trần gồm: Bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ, vợ( hoặc chồng).

Tỉnh ủy ,HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh có vòng hoa và cử đại diện (hoặc uỷ nhiệm Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội Vụ ) đến viếng.

6- Đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương quản lý có thời gian công tác ở Lạng Sơn hoặc công tác ở nơi khác nghỉ hưu tại Lạng Sơn:

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

7- Những người có công với nước, bố mẹ liệt sĩ là anh hùng, bố mẹ liệt sĩ không nơi nương tựa, bố mẹ có từ 2 con trở lên là liệt sĩ từ trần:

Đảng ủy, UBND xã, phường nơi gia đình cư trú giúp dỡ gia đình tổ chức tang lễ.

8- Cán bộ trong quân đội, công an đương chức từ trần:

- Lễ tang tồ chức theo hướng dẫn của Bộ quốc phòng và Bộ công an.

9- Một số diều cần thực hiện tốt khi tổ chức lễ tang:

- Đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý khi từ trần, Ban thường vụ Tỉnh ủy báo tin buồn đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

-Cán bộ, thân nhân của cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý khi từ trần. Gia đình và cơ quan nơi cán bộ công tác báo tin cho Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố, xã, phường nơi cán bộ cư trú và Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

-Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh có vòng hoa và cử đại diện đến viếng.

10- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng cơ quan đã hoặc đang quản lý trực tiếp người từ trần; cấp ủy, chính quyền nơi quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần đứng tên để thông báo về lễ tang trên các báo, đài địa phương nơi người từ trần đang công tác hoặc nghỉ hưu.

Đưa tin buồn trên báo Nhân dân và Đài truyền hình Việt Nam, báo, đài địa phương đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý.

Đưa tin buồn trên trang 8 của báo Nhân dân báo, Đài phát thanh truyền hình tỉnh gồm các đối tượng sau đây khi từ trần:

+ Cán bộ giữ các chức vụ từ Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Viện trưởng và chức vụ tương dương trở lên.

+ Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh.

+ Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945.

+ Chuyên viên cao cấp và tương đương có mức lương từ hệ số 4,92 ( theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 ) trở lên và Chuyên viên cao cấp cũ có mức lương 550 đồng ( theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985).

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nghệ sĩ nhân dân,Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân.

+ Cán bộ trong lực lượng vũ trang có cấp hàm từ Đại tá trở lên.

Đưa tin buồn trên báo Đài phát thanh truyền hình tỉnh đối với đôi tượng sau đây từ trần:

+ Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

+ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Cán bộ hoạt động cách mạng “tiền khởi nghĩa".

+ Cán bộ trong lực lượng vũ trang có cấp hàm từ Đại tá trở lên.

11- Cán bộ giữ chức vụ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, ngoài các chức danh đã nêu trên, việc đưa tin buồn trên báo, đài phát thanh truyền hình địa phương và báo tin cho Huyện ủy, Thành ủy, UBND huyện, thành phố do đơn vị cơ quan nơi cán bộ công tác và gia đình thoả thuận thực hiện.

12- Cán bộ trong quá trình công tác có thời kỳ giữ các chức vụ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, nếu đã bị thi hành kỷ luật cách chức, khi từ trần không áp dụng quy định này.

13- Ngoài các quy định trên, các đồng chí lãnh dạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có thể viếng thăm với tư cách cá nhân (do Văn phòng Tỉnh uỷ hoặc Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị ).

Phần II

QUY ĐỊNH CHI PHÍ PHÚNG VIẾNG ĐÁM TANG

I- QUY ĐỊNH VIỆC ĐI VIẾNG ĐÁM TANG NHƯ SAU:

- Cán bộ ( đương chức vụ nghỉ hưu) từ trần tổ chức lễ tang ở thành phố và những nơi có điều kiện thuận lợi, đi viếng dùng vòng hoa.

-Cán bộ ( đương chức và nghỉ hưu) từ trần tổ chức lễ tang ở nơi không có điều kiện thuận lợi, đi viếng dùng câu đối bằng vải.

- Lễ phúng viếng: Bánh kẹo, hoa quả, rượu, nến, vàng hương.

II- QUY ĐỊNH TIỀN PHÚNG, VIẾNG CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ KHI TỪ TRẦN NHƯ SAU:

1) Các đồng chí đương chức hoặc đã nghỉ hưu là uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; cán bộ có thời gian công tác tại Lạng Sơn, công tác ở tỉnh khác nghỉ hưu tại Lạng Sơn có chức vụ là Bộ trưởng, Thứ trưởng, quân hàm thiếu tướng trở lên trong lực lượng vũ trang.

+ Mức tiền phúng viếng: 1.000.000 đ ( một triệu đồng)

2) Các đồng chí đương chức hoặc đã nghỉ hưu là uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Giáo sư tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nhà giáo nhân dân.

+ Mức tiền phúng viếng: 700.000 đ ( bẩy trăm nghìn đồng)

3) Các đồng chí đương chức hoặc đã nghỉ hưu là uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư huyện, Thành uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc Sởl, Truởng Ban, ngành. đoàn thể tỉnh và tương đương đại biểu Quốc hội đương nhiệm, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945.

+ Mức tiền phúng viếng: 600.000 đ ( sáu trăm nghìn đồng)

4) Các đồng chí đương chức hoặc đã nghỉ hưu là Phó giám đốc Sở, Phó Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, uỷ viên Ban Thường vụ huyện, Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND huyện, thành phố, thầy thuốc, nhà giáo, văn nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu từ cấp ưu tú trở lên, Chủ tịch các hội: Hội hữu nghị với nước ngoài, Hội chữ thập đỏ, Hội y học dân tộc, Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo, Liên minh các hợp tác xã và tương dương, cán bộ hoạt động cách mạng "tiền khởi nghĩa".

+ Mức tiền phúng viếng: 500.000 đ ( Năm trăm nghìn đồng)

5) Cán bộ công tác tại Lạng Sơn thuộc đối tượng Tỉnh uỷ quản lý, nghỉ hưu ở tỉnh, thành phố khác từ trần.

+ Mức tiền phúng viếng: 500.000 đ ( Năm trăm nghìn đồng)

6) Thân nhân cán bộ thuộc diện Tỉnh uỷ quản lý gồm: bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ, vợ ( hoặc chồng) từ trần.

+ Mức tiền phúng viếng: 300.000 đ ( Ba trăm nghìn đồng)

III. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ TANG LỄ VÀ VIỆC CHUẨN BỊ THỦ TỤC LỄ VIẾNG

1) Ban tổ chức Tỉnh ủy lập dự toán chi phí tang lễ và chuẩn bị thủ tục lễ viếng đối với các đối tượng là cán bộ, thân nhân cán bộ thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể từ trần.

2) Sở Nội vụ lập dự toán chi phí tang lễ và chuẩn bị thủ tục lễ viếng đối với các đối tượng là cán bộ, thân nhân cán bộ thuộc cơ quan Nhà nước từ trần.

3) Huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo việc lập dự toán chi phí và thực hiện thủ tục lễ viếng đối với các đối tượng là cán bộ thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể đã nghỉ chế độ hưu trí thường trú tại địa bàn huyện, thành phố từ trần được Tỉnh uỷ uỷ nhiệm tại điểm 4( đối với cán bộ nghỉ chế độ), phần I ( Quy định về chế độ tang lễ).

4) UBND huyện, thành phố chỉ đạo việc lập dự toán chi phí và thực hiện thủ tục lễ viếng đối với các đối tượng là cán bộ thuộc cơ quan Nhà nước đã nghỉ chế độ hưu trí thường trú trên địa bàn huyện, thành phố từ trần được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ủy nhiệm tại điểm 4( đối với cán bộ nghỉ chế độ), phần I (Quy định về chế độ tang lễ)./.