Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 293/2004/QĐ-NHNN NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN ĐƯỢC CẤP, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam tự quyết định việc mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản ở nước ngoài phải phù hợp với các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác của Việt Nam.

2. Việc sử dụng vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 23/9/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với nước ngoài và Quyết định số 176/QĐ-NH5 ngày 26/8/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung điểm 2.d Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 23/9/1992 về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)