Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 04 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2018/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách htrợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp s 891/BC-STP ngày 20 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ đi với cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi đoạn 2, Khoản 2, Điều 8 như sau:

“2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hp với Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trên cơ sở báo cáo thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp huyện; gửi Sở Tài chính trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách”.

2. Sửa đổi đoạn 2, Khoản 4, Điều 8 như sau:

“4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, y ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ thiệt hại, quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền và báo cáo kết quả hỗ trợ với cấp có thẩm quyền theo quy định; đối với kinh phí chống dịch, phần vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, cần lập dự toán kinh phí theo quy định hiện hành gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét hỗ trợ; đối với thiệt hại về thiên tai, nếu vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp huyện, tổng hp gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tnh (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo kết quả thẩm định và nhu cầu kinh phí đề nghị hỗ trợ thiệt hại thuộc địa bàn quản lý”.

Điều 2. Ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 của Quyết định này, các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 9 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh ĐB;
- Các Sở, ngành thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Lãnh đạo VP, CV các khối;
- Lưu: VT, KTN(NNT)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn