Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1532/STC-HCSN ngày 18/5/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý trong từng ngành, lĩnh vực và dự toán được cấp có thẩm quyền giao quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

- Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; sản phẩm, dịch vụ công ích tại Điều 1 và phân công nhiệm vụ ở trên, các sở, ngành chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; chủ trì xây dựng đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; chủ trì ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý.

- Căn cứ tình hình thực hiện trong từng giai đoạn, các sở, ngành, địa phương trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý báo cáo, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh)

BIỂU 01: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG

 

1

Dịch vụ giáo dục mầm non

 

 

Dịch vụ giáo dục mầm non

Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non dược tiến hành thông qua các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn.

- Hoạt động giáo dục trẻ bao gồm: hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ...

Giao nhiệm vụ

2

Dịch vụ giáo dục phổ thông

 

2.1

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến lớp năm.

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp dược tiến hành thông qua việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giao nhiệm vụ

2.2

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm học, từ lớp sáu đến lớp chín.

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giao nhiệm vụ

2.3

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai.

Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giao nhiệm vụ

2.4

Giáo dục chuyên biệt

 

a

Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú

Giao nhiệm vụ

b

Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc bán trú

Giao nhiệm vụ

c

Hoạt động giáo dục Trường chuyên

Giao nhiệm vụ

d

Hoạt động giáo dục dành cho người khuyết tật

Giao nhiệm vụ

II

DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRUNG CẤP SƯ PHẠM VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

1

Dịch vụ giáo dục cao đẳng ngành sư phạm mầm non

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

III

DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể thao du lịch, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

IV

DỊCH VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

1

Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chương trình giáo dục để lấy bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân) dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, theo kế hoạch hàng năm của địa phương

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

V

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

1

Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

VI

DỊCH VỤ KHÁC

 

1

Kiểm định chất lượng giáo dục

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Đào tạo theo diện hợp tác: Lưu học sinh, cán bộ Lào

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

BIỂU 02: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

 

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục, thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

II

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

 

1

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục, thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

3

Y dược

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

III

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ, ĐÀO TẠO NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG

 

1

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho phụ nữ; lao động nông thôn; người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

IV

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

 

1

Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (danh mục nghề do Bộ Lao động TBXH quy định)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

BIỂU 03: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ - DÂN SỐ

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

 

1

Các dịch vụ giám sát, điều tra, xác minh dịch

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Các dịch vụ xử lý y tế để cắt đứt nguồn lây tại khu vực nơi có người bệnh hoặc ổ dịch truyền nhiễm

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Các dịch vụ phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

II

DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

1

Khám và điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện băng thuốc thay thế Methadone cho một số đối tượng theo quy định của pháp luật

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Khám và điều trị bệnh lao theo quy định của pháp luật

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

III

DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH

 

1

Các dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

VI

DỊCH VỤ Y TẾ KHÁC

 

1

Dịch vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe

Giao nhiệm vụ

BIỂU 04: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN VÀ THÔNG TIN CƠ SỞ

 

1

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu; an ninh - quốc phòng; tuyên truyền đối ngoại và phục vụ hội nhập quốc tế; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Xây dựng và quảng bá các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông, hình ảnh, tờ rơi, đăng tải trên các phương tiện thông tin và truyền thông

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Biên tập nội dung và quản lý các chuyên mục, tin bài trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

4

Dịch vụ điểm tin, điểm báo, theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí, trên mạng xã hội.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

 

5.1

Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

Đặt hàng

5.2

Sản xuất chương trình truyền hình

Giao nhiệm vụ

5.3

Dịch vụ truyền dẫn phát sóng

Đặt hàng

6

Dịch vụ báo chí: bao gồm báo giấy và báo điện tử

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

II

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, INTERNET

 

1

Thuê dịch vụ đường truyền internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng

Đặt hàng/đấu thầu

2

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu truyền thông

Đặt hàng/đấu thầu

III

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

1

Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Quản lý vận hành mạng diện rộng của tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Quản lý vận hành Hội nghị trực tuyến của tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Quản lý, vận hành các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Dịch vụ an toàn, an ninh thông tin mạng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

6

Xây dựng, nâng cấp, mở rộng, kiểm thử các ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

BIỂU 05: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ VĂN HÓA

 

1

Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống tiêu biểu và đặc thù

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Bảo tồn, phục dựng, lưu trữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống gắn với phát triển đời sống kinh tế và phát triển du lịch

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

6

Bảo quản, sưu tầm, phục chế, xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

7

Phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết tật

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

8

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

9

Hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa của bảo tàng công lập

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

10

Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

11

Tổ chức kiểm kê, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học, hướng dẫn thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

12

Tổ chức liên hoan phim, tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh tại địa phương, trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

13

Tổ chức phát hành - phổ biến, chiếu phim tại các địa phương phục vụ nhiệm vụ chính trị

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

14

Tổ chức các lớp năng khiếu nghệ thuật văn hóa văn nghệ. Bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ quần chúng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

II

DỊCH VỤ GIA ĐÌNH

 

1

Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Điều tra số liệu gia đình và bạo lực gia đình

Giao nhiệm vụ

3

Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình do Bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành trên địa bàn huyện

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

III

DỊCH VỤ THỂ DỤC, THỂ THAO

 

1

Tổ chức Đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao cấp cơ sở, cấp tỉnh. Đăng cai và phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao khu vực, quốc gia.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Đào tạo, huấn luyện vận động viên đội tuyển cấp tỉnh, đội tuyển năng khiếu các cấp.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

BIỂU 06: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP DU LỊCH

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ DU LỊCH

 

1

Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

2

Phát triển thương hiệu du lịch cấp tỉnh

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

3

Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô liên vùng; tổ chức lễ hội về văn hóa - du lịch ở trong nước và ngoài nước

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

II

DỊCH VỤ KHÁC

 

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê số liệu lĩnh vực du lịch

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

2

Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông ngành du lịch

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

BIỂU 07: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1

Công bố, xuất bản, truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN và phát triển công nghệ.

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Đánh giá, thẩm định, giám định và định giá công nghệ; thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ phục vụ quản lý nhà nước.

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

3

Phổ biến kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ.

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

II

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

1

Thông tin, truyền thông trong lĩnh vực KHCN

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

3

Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác.

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

BIỂU 08: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1

Quản lý cảng cá

Giao nhiệm vụ

2

Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản

Giao nhiệm vụ

3

Quản lý dịch vụ hậu cần nghề cá trong cảng cá

Giao nhiệm vụ

4

Đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá

Giao nhiệm vụ

II

DỊCH VỤ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

1

Thống kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Bảo tồn, cứu hộ, phục hồi sinh thái và tài nguyên rừng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Quản lý rừng phòng hộ

Giao nhiệm vụ

III

DỊCH VỤ KHÁC

 

1

Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Tổ chức hoạt động khuyến nông

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

3

Dịch vụ vệ sinh môi trường nông thôn

Đặt hàng/Đấu thầu

BIỂU 09: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

A. LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

 

1

Quan trắc môi trường

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Điều tra, đánh giá phân loại nguồn thải; xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường, nguồn thải; điều tra, khảo sát, đánh giá về môi trường, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm

Đặt hàng/Đấu thầu

3

Lập báo cáo hiện trạng môi trường; chuyên đề về môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

4

Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

5

Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đặt hàng/Đấu thầu

B. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN

Phương thức

I

DỊCH VỤ LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

1

Thống kê đất đai; kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thoái hóa đất, ô nhiễm đất, phân hạng đất

Đặt hàng/Đấu thầu

4

Điều tra, khảo sát, cắm mốc ranh giới bảo vệ và xây dựng bản đồ sử dụng đất trồng lúa

Đặt hàng/Đấu thầu

5

Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng

6

Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập, chỉnh lý hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; cập nhật, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu đất đai

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng/Đấu thầu

7

Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng

II

DỊCH VỤ LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

1

Đo đạc thành lập lưới địa chính, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, thành lập bản đồ địa hình

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng

2

Thành lập bản đồ hành chính và bản đồ chuyên đề và một số loại bản đồ khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng

3

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý; cập nhật bản đồ địa hình quốc gia

Đặt hàng

4

Điều tra, khảo sát, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh

Đặt hàng

III

DỊCH VỤ LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

 

1

Khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

IV

DỊCH VỤ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

1

Điều tra khảo sát, xây dựng danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp để phòng, chống ngập, úng và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước tại các sông, hồ, đập phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

2

Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

3

Điều tra, khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt và cắm mốc ranh giới bảo vệ công trình thủy lợi...

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

4

Xây dựng hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh

Đặt hàng/Đấu thầu

5

Điều tra, đánh giá nước dưới đất các lưu vực sông nội tỉnh; điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho các vùng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nguồn thải các sông chính trên địa bàn tỉnh; điều tra, đánh giá, xây dựng bộ bản đồ khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước các sông nội tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Đặt hàng/Đấu thầu

V

DỊCH VỤ LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Đặt hàng

2

Điều tra, khảo sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai. tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái, điều kiện sống, hoạt động kinh tế- xã hội và các vấn đề liên ngành, liên vùng; đánh giá các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đặt hàng/Đấu thầu

3

Điều tra, khảo sát ngập lụt, xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặt hàng/Đấu thầu

VI

DỊCH VỤ LĨNH VỰC QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

1

Điều tra, đánh giá môi trường biển và hải đảo tỉnh Quảng Bình

Đặt hàng

2

Điều tra, khảo sát bổ sung, điều chỉnh và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đặt hàng/Đấu thầu

3

Khảo sát, điều tra, đánh giá tổng thể điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh tế- xã hội, vùng ven biển; điều tra, đánh giá tổng thể điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường các đảo để lập hồ sơ quản lý hải đảo

Đặt hàng/Đấu thầu

BIỂU 10: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ XÂY DỰNG

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ LẬP CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THEO PHÂN CẤP KHÔNG THUỘC PHẠM VI HỆ THỐNG QUY HOẠCH QUỐC GIA THEO LUẬT QUY HOẠCH

 

1

Công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn, các mỏ vật liệu xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

II

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH, THIẾT KẾ MẪU TRONG CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH XÂY DỰNG

 

1

Nghiên cứu thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

III

DỊCH VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, ĐO ĐẠC, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

 

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành Xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng, phát triển Cổng thông tin điện tử

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

IV

DỊCH VỤ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

 

1

Điều tra thống kê số liệu xây dựng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Thu thập, số hóa các dữ liệu quy hoạch, dữ liệu hạ tầng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

BIỂU 11: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

1

Nuôi dưỡng người có công với cách mạng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng.

2

Điều dưỡng luân phiên cho người có công với cách mạng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

II

DỊCH VỤ VỀ VIỆC LÀM

 

1

Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Dịch vụ cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trừ đối tượng thuộc bảo hiểm thất nghiệp chi trả.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

III

DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

 

1

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công; người cần nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động thuộc dự án, chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

IV

DỊCH VỤ TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM; DỊCH VỤ XÃ HỘI TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng tự nguyện.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

4

Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội hóa.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

5

Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng theo quy định tại Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đối tượng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

V

DỊCH VỤ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

1

Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Dịch vụ hỗ trợ (tiếp nhận, chăm sóc) người bán dâm, trẻ em vi phạm pháp luật chờ trở về nơi cư trú

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

VI

DỊCH VỤ VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

1

Dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

BIỂU 12: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

1

Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật

Giao nhiệm vụ

2

Tiếp nhận, cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật

Giao nhiệm vụ

II

DỊCH VỤ KHÁC

 

1

Dịch vụ đấu giá tài sản

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

BIỂU 13: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

Dịch vụ lĩnh vực đường bộ

 

1

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ

Đặt hàng/Đấu thầu

2

Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ

Đặt hàng/Đấu thầu

3

Sửa chữa đột xuất; khắc phục hậu quả lụt, bão đảm bảo giao thông đường bộ

Đặt hàng/Đấu thầu

4

Quản lý, bảo trì trạm kiểm tra tải trọng xe

Giao nhiệm vụ

II

Dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa

 

1

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường thủy nội địa

Đặt hàng/Đấu thầu

2

Sửa chữa định kỳ công trình đường thủy nội địa

Đặt hàng/Đấu thầu

3

Sửa chữa đột xuất; khắc phục hậu quả lụt, bão đảm bảo giao thông đường thủy nội địa

Đặt hàng/Đấu thầu

III

Dịch vụ khác

 

1

Thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

BIỂU 14: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả

 

1

Tư vấn tổ chức thực hiện các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các chính sách về năng lượng khác theo quy định của pháp luật

Giao nhiệm vụ

2

Tuyên truyền (in ấn, phát hành tờ rơi, sổ tay, poster) phổ biến các giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

3

Hỗ trợ xây dựng các mô hình sử dụng công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

4

Hỗ trợ đầu tư thay thế, cải thiện hiệu suất đối với các thiết bị cũ hoặc dây chuyền sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng đạt tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng cho các tổ chức, cá nhân

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

II

Dịch vụ lĩnh vực hóa chất

 

1

Tư vấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí dầu mỏ hóa lỏng về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật

Giao nhiệm vụ

III

Dịch vụ lĩnh vực quản lý cạnh tranh

 

1

Tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; hội nhập kinh tế quốc tế; thương mại biên giới

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

2

Tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trên địa bàn tỉnh

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng

IV

Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử

 

1

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thương mại điện tử

Giao nhiệm vụ

2

Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng và triển khai ứng dụng các dịch vụ thuộc lĩnh vực thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

3

Quản lý và vận hành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình

Giao nhiệm vụ

4

Tổ chức hoạt động khảo sát, học tập kinh nghiệm về hoạt động thương mại điện tử

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/Đấu thầu

V

Dịch vụ khuyến công; xúc tiến thương mại

 

1

Dịch vụ khuyến công

 

1.1

Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp được quy định tại Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình

Giao nhiệm vụ

1.2

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp địa phương

Giao nhiệm vụ

1.3

Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp địa phương

Giao nhiệm vụ

1.4

Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng/Đấu thầu

1.5

Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng và chuyển giao trang thiết bị, công nghệ hiệu quả cho các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng/Đấu thầu

2

Dịch vụ xúc tiến thương mại

 

2.1

Tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại được quy định tại Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Giao nhiệm vụ

2.2

Tổ chức các hoạt động liên quan đến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Giao nhiệm vụ/ Đặt hàng/Đấu thầu

2.3

Tổ chức các Hội chợ, triển lãm, Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa trong và ngoài nước; tổ chức các Phiên chợ hàng Việt

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/đấu thầu

2.4

Hoạt động nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh; tham dự hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Giao nhiệm vụ/Đặt hàng/đấu thầu

VI

Dịch vụ khác

 

1

Xây dựng, lưu trữ, khai thác và cung cấp dịch vụ về dữ liệu điện tử thuộc ngành công thương

Giao nhiệm vụ

2

Xây dựng và triển khai thực hiện chuyên mục “Công Thương Quảng Bình” trên Đài PT-TH và Báo Quảng Bình

Giao nhiệm vụ

BIỂU 15: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHÁC

STT

Tên dịch vụ

Phương thức

I

DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP VĂN THƯ - LƯU TRỮ

 

1

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

2

Tu bổ bồi nền tài liệu xuống cấp tại kho lưu trữ lịch sử của tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

3

Số hóa tài liệu tại kho lưu trữ lịch sử của tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng

II

DỊCH VỤ TẠI CÁC KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

 

1

Quan trắc môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế

Đặt hàng/Đấu thầu

2

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế (bao gồm các báo cáo chuyên đề)

Đặt hàng/Đấu thầu

3

Tổ chức các dịch vụ thực hiện quảng bá, xúc tiến đầu tư tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Đặt hàng/đấu thầu

4

Lập các đồ án quy hoạch trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Đặt hàng/đấu thầu

5

Quản lý, bảo trì kết cấu đường giao thông, đường nội vùng và kết cấu hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế

Đặt hàng/đấu thầu

6

Dịch vụ trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, giải phân cách và đường nội vùng các Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

Đặt hàng/đấu thầu

7

Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải, vệ sinh công cộng tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Đặt hàng/đấu thầu

8

Dịch vụ xử lý nước thải tại Khu công nghiệp

Đặt hàng/đấu thầu

III

DỊCH VỤ TẠI BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG

 

1

Quản lý rừng đặc dụng

Giao nhiệm vụ

2

Kiểm lâm trong vườn quốc gia

Giao nhiệm vụ

3

Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Giao nhiệm vụ

4

Nghiên cứu khoa học liên quan đến bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng

Giao nhiệm vụ

IV

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP KHÁC

 

1

Dịch vụ xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động chuyên ngành của các cơ quan nhà nước.

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

2

Dịch vụ cung cấp, duy trì, hỗ trợ ứng dụng phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý tài sản công, giá cho các cơ quan, đơn vị HCSN, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

3

Cung cấp, duy trì hệ thống hạ tầng truyền thông và mạng máy tính ngành tài chính (đường truyền, phương tiện thiết bị, cấu hình, máy chủ, tabmis...)

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

4

Dịch vụ thực hiện quảng bá, xúc tiến đầu tư

Giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu

5

Dịch vụ trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, giải phân cách và đường nội vùng các huyện, thị xã, thành phố

Đặt hàng/đấu thầu

6

Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải, vệ sinh công cộng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Đặt hàng/đấu thầu

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh)

1. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỰC HIỆN ĐẶT HÀNG.

1. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

2. Dịch vụ cung cấp điện, nước sạch cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Vắc xin, sinh phẩm trong các trường hợp sau: (i) Phục vụ công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; (ii) Sử dụng cho chương trình tiêm chủng mở rộng; (iii) Chỉ có một nhà sản xuất trong nước.

4. Một số sản phẩm, dịch vụ công ích quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* Sản phẩm, dịch vụ công ích tại khoản 1 Mục I này thực hiện đặt hàng, trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định thực hiện phương thức giao nhiệm vụ thì được thực hiện giao nhiệm vụ; nhưng khuyến khích áp dụng hình thức đặt hàng.

II. SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU HOẶC ĐẶT HÀNG

1. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi vừa và công trình thủy lợi nhỏ, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của pháp luật về thủy lợi.

2. Dịch vụ vận tải công cộng tại các đô thị.

3. Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung.

4. Dịch vụ tang lễ, nghĩa trang đô thị.

5. Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống gốc giống cây trồng

6. Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống vật nuôi.

7. Sản xuất, cung ứng, lưu giữ giống thủy sản.

8. Các sản phẩm chiết tách từ huyết tương theo quy mô công nghiệp (Albumin, Gammaglobulin, các yếu tố đông máu cô đặc).

9. Sản xuất sản phẩm kích dục tố cho cá đẻ HCG.

10. Vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

11. Dịch vụ hậu cần nghề cá trên các vùng biển xa.

12. Quản lý, khai thác, duy tu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá.

13. Một số sản phẩm, dịch vụ công ích quan trọng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.