Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng (Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Xây dựng có trách nhiệm bổ sung quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để đảm bảo các thủ tục hành chính mới được công bố bổ sung được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Xây dựng thực hiện theo cơ chế một cửa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT. VP11.
ĐN/KSTT2019

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

chế thực hiện

TTHC được công bố tại quyết định

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế

Một

cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn (Ngày làm việc)

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh:

+ 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

+ 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

 

30-20

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình

Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh:

+ 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

+ 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C.

 

20-15

2

Thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước)

20 ngày làm việc

 

20

x

 

3

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

Đối với công trình cấp II và cấp III: 30 ngày làm việc

 

30

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Đối với các công trình còn lại: 20 ngày làm việc.

 

20

4

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

20 ngày làm việc tính từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

5

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

20 ngày làm việc tính từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

6

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

- Đối với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

15

x

 

- Các công trình còn lại là: 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

 

7

Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Đối với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

15

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

- Các công trình còn lại là: 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

8

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

9

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

10

x

 

10

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

11

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

25 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

25

x

 

12

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

13

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

14

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III

20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

15

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP:  do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

16

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

17

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

05

x

 

18

Đăng tải thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

15

x

 

II. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC

19

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Sở Xây dựng thẩm định đồ án 20 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định; UBND tỉnh phê duyệt đồ án 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

20

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

20

Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Sở Xây dựng thẩm định đồ án 25 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định; UBND tỉnh phê duyệt đồ án 15 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

 

20

x

 

 

III. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

21

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

20

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

IV. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

22

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

10

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

23

Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản

10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

10

x

 

24

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

V. LĨNH VỰC NHÀ Ở

25

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

15 ngày, tính từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư.

 

15

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

26

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

27

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

28

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

29

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

45 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

45

x

 

30

Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

31

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh

20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

20

x

 

32

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

33

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

32 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

32

x

 

34

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

32 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

32

x

 

35

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

 

30

x

 

VI. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

36

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng

11 ngày làm việc

 

11

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.

37

Đăng ký công bố thông tin cá nhân/tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc

22 ngày làm việc

 

22

x

 

38

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân/tổ chức giám định tư pháp xây dựng

06 ngày làm việc

 

06

x

 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

39

Kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục/công trình xây dựng

54 ngày làm việc

 

54

x

 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình.