Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bổ sung quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để đảm bảo các thủ tục hành chính mới được công bố bổ sung được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo cơ chế một cửa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, VP11.
ĐN/KSTT2019

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Nội dung công việc

Thời hạn giải quyết

chế thực hiện

TTHC được công bố tại Quyết định

Thời gian giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết thực tế

Một cửa

Một cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn
(Ngày làm việc)

I

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp giấy phép bưu chính

30 ngày làm việc

 

30

x

 

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

10 ngày làm việc

 

10

x

 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

10 ngày làm việc

 

10

x

 

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

 

07

x

 

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

10 ngày làm việc

 

10

x

 

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

07 ngày làm việc

 

07

x

 

II

LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

15 ngày làm việc

 

15

x

 

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

2

Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

10 ngày làm việc

 

10

x

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

 

10

x

 

4

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

 

10

x

 

5

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

 

10

x

 

6

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

07 ngày làm việc

 

07

x

 

7

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

07 ngày làm việc

 

07

x

 

8

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

07 ngày làm việc

 

07

x

 

9

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

07 ngày làm việc

 

07

x

 

10

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

07 ngày làm việc

 

07

x

 

11

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

07 ngày làm việc

 

07

x

 

12

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10 ngày làm việc

 

10

x

 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

III

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

10 ngày làm việc

 

10

x

 

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

2

Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

30 ngày làm việc

 

30

x

 

3

Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

15 ngày làm việc

 

15

x

 

 

Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)

Không có

 

Không ghi

x

 

 

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

02 ngày làm việc

 

02

x

 

IV

LĨNH VỰC IN, PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

15 ngày làm việc

 

15

x

 

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

07

x

 

3

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

07

x

 

4

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

10 ngày làm việc

 

10

x

 

5

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

15 ngày làm việc

 

15

x

 

6

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

10 ngày làm việc

 

10

x

 

7

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

 

07

x

 

8

Cấp giấy phép hoạt động in

15 ngày làm việc

 

15

x

 

9

Cấp lại giấy phép hoạt động in

07 ngày làm việc

 

07

x

 

10

Đăng ký hoạt động cơ sở in

05 ngày làm việc

 

05

x

 

11

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

03 ngày làm việc

 

03

x

 

12

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc

 

05

x

 

13

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05 ngày làm việc

 

05

x

 

14

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

15 ngày làm việc

 

15

x

 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình