Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2752/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA HỆ THỐNG CAMERA TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ công văn số 246/HĐND-VP ngày 05/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống camera tại 07 đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 522/TTr-SLĐTBXH ngày 18/9/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống camera tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống camera tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; đầu tư, mua sắm, thuê máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật đầu tư công và Luật quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng, quản lý các máy móc, thiết bị theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; chỉ mua sắm tài sản khi đơn vị bảo đảm được nguồn nhân lực vận hành, bảo trì máy móc, thiết bị và theo nhu cầu thực tế của đơn vị; không đầu tư, mua sắm những máy móc, thiết bị không thật sự cần thiết, gây lãng phí.

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CAMERA TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh)

STT

Chủng loại

ĐVT

Số lượng tối đa

Đặc tính kỹ thuật

I. NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TỈNH (VĂN PHÒNG SỞ)

1

Hệ thống camera 41 điểm (41 Camera thân KH-IP403DCI;

02 đầu ghi hình; 06 ổ cứng 6T; 02 Tivi led 49 inch, vật tư,...)

Bộ

1

- 41 Camera thân 4.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.1 Magapixel Sony sensor; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm; Ống kính: 2.8mm (3.6mm optional), góc nhìn 106° (87°); Tầm xa hồng ngoại 30m; Chức năng thông minh: thiết lập hàng rào ảo, thiết lập khu vực cấm, phát hiện thay đổi góc nhìn.

- 02 đầu ghi hình; 06 ổ cứng 6TB; và Tivi led 49 inch. Ngoài ra còn bao gồm vật tư cáp tín hiệu, cấp nguồn, ống pvc, trụ camera, móng, tủ điện và phụ kiện cho HT, chuyển giao công nghệ, nhân công thi công lắp đặt hoàn chỉnh,...

- Bảo hành 12 tháng tại công trình; Phần mềm quan sát Camera KBIVMS free license

- Chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt, chuyển giao công nghệ, setup hệ thống,...

II. CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ TRỊ NGHIỆN MA TÚY

1

Bổ sung vào hệ thống cũ: 94 điểm (Bao gồm: 06 Camera Speedome KH-IPE208DCI; 35 Camera thân KH-IP403DCI; 53 Camera KH-IP402IOC; 07 đầu ghi hình; 07 ổ cứng 8T; Màn hình led kích thước 2,2m x 3,7m, vật tư,...)

Bộ

1

- 06 Camera Speedome 2.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 2.1 Magapixel Sony Starvis CMOS; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm; Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt; Hỗ trợ autotracking tự động theo dõi đối tượng; Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng, Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động; Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra, hỗ trợ loa báo động hoặc khiển thiết bị khác; Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh.

- 35 Camera thân 4.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.1 Magapixel Sony sensor; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm; Ống kính: 2.8mm (3.6mm optional), góc nhìn 106° (87°); Tầm xa hồng ngoại 30m; Chắc năng thông minh: thiết lập hàng rào ảo, thiết lập khu vực cấm, phát hiện thay đổi góc nhìn.

- 53 camera IP 4Magapixel, cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.1 Megapixel Sony HD progressive scan CMOS sensor; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng; Ống kính: 3.6mm góc nhìn 87°; Tầm xa hồng ngoại: 30m; Hỗ trợ chức năng Push Báo động trên phần mềm KBView Pro.

- 07 đầu ghi hình; 07 ổ cứng 8TB; và Màn hình led kích thước 2,2m x 3,7m. Ngoài ra còn bao gồm vật tư cáp tín hiệu, cấp nguồn, ống pvc, trụ camera, móng, tủ điện và phụ kiện cho HT, chuyển giao công nghệ, nhãn công thi công lắp đặt hoàn chỉnh,...

- Bảo hành 12 tháng tại công trình; Phần mềm quan sát Camera KBIVMS free license.

- Chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt, chuyển giao công nghệ, setup hệ thống,...

III. TRUNG TÂM XÃ HỘI

1

Hệ thống camera 73 điểm (Bao gồm: 10 Camera Speedome KH-IPSE208DCI; 63 Camera thân KH-IP401DCI; 01 đầu ghi hình 32 kênh; 05 ổ cứng 8T; Màn hình led kích thước 1,536m x 2,56m, vật tư,...)

Bộ

1

- 10 Camera Speedome 2.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 2.1 Magapixel Sony Starvis CMOS; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm; Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt; Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng, Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động; Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra, hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác; Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh.

- 63 Camera thân 4.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.1 Magapixel Sony sensor; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng; Ống kính: 2.8mm (3.6mm optional), góc nhìn 106° (87°); Tầm xa hồng ngoại 30m; Chức năng thông minh: thiết lập hàng rào ảo, thiết lập khu vực cấm, phát hiện thay đổi góc nhìn.

- 01 đầu ghi hình NVR 128 kênh IP độ phân giải đến 12MP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG; 05 ổ cứng 8TB; và Màn hình led kích thước 1,536m x 2,56m. Ngoài ra còn bao gồm vật tư cáp tín hiệu, cấp nguồn, ống pvc, trụ camera, móng, tủ điện và phụ kiện cho HT, chuyển giao công nghệ, nhân công thi công lắp đặt hoàn chỉnh,…

- Bảo hành 12 tháng tại công trình; Phần mềm quan sát Camera KBIVMS free license

- Chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt, chuyển giao công nghệ, setup hệ thống,...

IV. TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ EM VŨNG TÀU

1

Hệ thống camera 61 điểm (Bao gồm: 04 Camera Speedome KH-IPSE208DCI; 57 Camera thân KH-IP401DCI; 02 đầu ghi hình 32 kênh; 04 ổ cứng 6T; Tivi led 40 inch, vật tư,...)

Bộ

1

- 04 Camera Speedome 2.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 2.1 Magapixel Sony Starvis CMOS; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, chống ngược sáng, tự động lấy nét, chức năng Day/Night(ICR) cảm biến ngày/đêm; Hỗ trợ chức năng nhận diện khuôn mặt; Tốc độ: 240°/s, xoay ngang 360° không có điểm dừng, Hỗ trợ cài đặt 300 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động; Báo động: 2 báo động vào hỗ trợ các thiết bị báo động như công tắc từ hoặc PIR, 1 báo động ra, hỗ trợ loa báo động hoặc điều khiển thiết bị khác; Hỗ trợ chức năng điều khiển 3D thông minh.

- 57 Camera thân 4.1 Magapixel, cảm biến hình ảnh: 1/3" 4.1 Magapixel Sony sensor; Hỗ trợ cân bằng ánh sáng, bù sáng, chống ngược sáng, chống nhiễu 3D- DNR, cảm biến ngày/đêm giúp camera tự động điều chỉnh hình ảnh và màu sắc đẹp nhất phù hợp nhất với mọi môi trường ánh sáng; Ống kính: 2.8mm (3.6mm optional), góc nhìn 106° (87°); Tầm xa hồng ngoại 30m; Chức năng thông minh: thiết lập hàng rào ảo, thiết lập khu vực cấm, phát hiện thay đổi góc nhìn.

- 02 đầu ghi hình NVR 32 kênh IP độ phân giải đến 12MP, chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264, cổng màn hình 2HDMI/2VGA; 04 ổ cứng 6TB hỗ trợ ghi hình lên đến 32 kênh HD; và Tivi led 40 inch. Ngoài ra còn bao gồm vật tư cáp tín hiệu, cấp nguồn, ống pvc, trụ camera, móng, tủ điện và phụ kiện cho HT, chuyển giao công nghệ, nhân công thi công lắp đặt hoàn chỉnh,...

- Bảo hành 12 tháng tại công trình, Phần mềm quan sát Camera KBIVMS free license.

- Chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt, chuyển giao công nghệ, setup hệ thống,...