Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2734/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ" TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-VP ngày 25/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, NC-PC; TTPVHCC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO PHƯƠNG ÁN “5 TẠI CHỖ” TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (sau đây gọi là Trung tâm) với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là sở, ban, ngành) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trung tâm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm.

2. Các sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm.

2. Các thủ tục hành chính thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” được xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu thể hiện chi tiết từng bước thực hiện giải quyết TTHC về nội dung công việc, người thụ lý, thời gian thụ lý và kết quả giải quyết; được tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tại Trung tâm; không luân chuyển hồ sơ về phòng, ban chuyên môn hoặc bộ phận khác của các sở, ban, ngành có TTHC thực hiện tại Trung tâm để thẩm định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi, tổng hợp và tập trung đầu mối trả cho tổ chức, nhân dân.

3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để việc giải quyết TTHC tại Trung tâm được thuận lợi nhất, không trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị.

4. Trung tâm là đầu mối tổ chức, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân đối với các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm.

5. Đảm bảo sự tham gia của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và người dân trong việc giám sát, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện thủ tục hành chính.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả TTHC tại Trung tâm.

2. Quản lý công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

4. Thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC.

Điều 5. Phối hợp trong việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả TTHC tại Trung tâm

1. Đối với Trung tâm

a) Cập nhật kịp thời Quy trình nội bộ giải quyết các TTHC của các sở, ban, ngành trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử và niêm yết, công khai theo quy định; Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định;

b) Nhận bàn giao và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng con dấu được đăng ký thêm của các sở, ban, ngành tại Trung tâm theo đúng Quy chế và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan chủ quản về việc quản lý, sử dụng con dấu được đăng ký thêm của các đơn vị tại Trung tâm trong việc đóng dấu vào các văn bản phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc đóng dấu và phát hành văn bản có liên quan đến việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm;

d) Nhận bàn giao hồ sơ TTHC liên thông của các sở, ban, ngành trình UBND tỉnh và luân chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để thụ lý giải quyết;

đ) Nhận kết quả giải quyết TTHC do các sở, ban, ngành chuyển đến để trả tập trung cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

e) Căn cứ yêu cầu sử dụng hồ sơ gốc để làm việc bên ngoài trụ sở Trung tâm của các sở, ban, ngành, Trung tâm thực hiện bàn giao, kiểm soát, theo dõi hồ sơ cho đến khi các sở, ban, ngành sử dụng xong và bàn giao lại cho Trung tâm.

g) Bàn giao hồ sơ gốc cho các sở, ban, ngành có liên quan sau khi TTHC đã được giải quyết, để các đơn vị thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

h) Căn cứ Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của các sở, ban, ngành hoặc có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm thực hiện việc điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có);

i) Trường hợp phát hiện việc giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành mà kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc chậm trả kết quả, Trung tâm kịp thời phản ánh, thông tin đến Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ để khắc phục, xử lý theo quy định;

k) Cung cấp tài khoản Hệ thống thông tin một cửa điện tử giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối của các sở ban, ngành.

2. Đối với các sở, ban, ngành

a) Cung cấp kịp thời cho Trung tâm về Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” và TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh được tiếp nhận tại Trung tâm;

b) Thông báo mẫu chữ ký, chức vụ và danh mục TTHC của người có thẩm quyền ký phê duyệt và danh mục các TTHC được ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả tại Trung tâm để sử dụng con dấu thứ hai;

c) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan kê khai các biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC theo quy định;

d) Đăng ký sử dụng thêm con dấu và bàn giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện đóng dấu trực tiếp ngay tại Trung tâm đối với kết quả sau khi ký phê duyệt;

đ) Đối với hồ sơ TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh do các sở, ban, ngành tiếp nhận được đăng ký thực hiện “tại chỗ”, sau khi thẩm tra, thẩm định theo quy định, đơn vị lập Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và bàn giao hồ sơ cho Trung tâm để luân chuyển trình UBND tỉnh;

e) Trong quá trình thẩm tra, thẩm định hồ sơ TTHC theo phương án “5 tại chỗ”, trường hợp cần thiết phải sử dụng hồ sơ gốc để làm việc bên ngoài Trung tâm (thẩm định hồ sơ tại thực địa, tại hiện trường...) thì các đơn vị đăng ký với Trung tâm theo mẫu Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ gốc bên ngoài trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công có xác nhận của Giám đốc Trung tâm. Sau khi sử dụng xong hồ sơ gốc, các đơn vị có trách nhiệm bàn giao ngay lại cho Trung tâm để thống nhất quản lý.

g) Sau khi có kết quả giải quyết TTHC, các đơn vị nhận bàn giao hồ sơ gốc từ Trung tâm đề lưu trữ tại đơn vị theo quy định.

h) Quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, các sở, ban, ngành có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Trung tâm đối với các trường hợp:

- Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung vào Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ sau khi tiếp nhận, thẩm định không đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và Văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả vào Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Đối với hồ sơ đủ điều kiện giải quyết, các sở, ban, ngành chuyển kết quả giải quyết TTHC (kèm theo thông báo thu phí, lệ phí đối với TTHC phát sinh phí, lệ phí sau khi có kết quả) cho Bộ phận trả kết quả tại Trung tâm trước 01 ngày so với ngày hẹn trả kết quả ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Đối với hồ sơ TTHC giải quyết trong ngày thì các sở, ban, ngành chuyển kết quả cho Bộ phận trả kết quả tại Trung tâm trước 15 giờ 30 phút cùng ngày;

i) Trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân mà kết quả bị sai, bị mất, bị thất lạc hoặc bị hư hỏng và chậm trả kết quả thì các sở, ban, ngành kịp thời đính chính, khắc phục và chuyển kết quả được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đính chính sai sót cho Trung tâm để Trung tâm trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Riêng đối với trường hợp kết quả TTHC bị sai do lỗi chính tả, sai sót nội dung do đánh máy, như: Họ, tên, ngày tháng năm sinh, quê quán,...; khi được Trung tâm thông báo, các sở, ban, ngành phải khắc phục, xử lý ngay để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trong buổi làm việc theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

k) Chủ động xây dựng nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bằng các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và đã có hiệu lực nhưng chưa được các Bộ, ngành công bố thủ tục hành chính, gửi Trung tâm để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định hiện hành;

l) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả) tại Trung tâm.

Điều 6. Phối hợp trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm

1. Đối với Trung tâm

a) Quản lý, đánh giá việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm;

b) Từ chối tiếp nhận hoặc chủ động đề xuất với cơ quan cử người thay cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật lao động; có thái độ, tác phong, cư xử không đúng quy chế văn hóa công sở; không tuân thủ nội quy, quy chế của Trung tâm; năng lực chuyên môn không đáp ứng được nhiệm vụ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác;

c) Phối hợp với cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức xem xét, xử lý hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và công khai kết quả xử lý cho tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức được biết;

d) Đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức, viên chức đến Trung tâm để kịp thời tăng, giảm cán bộ, công chức, viên chức khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính có biến động tăng, giảm rõ rệt hoặc quá ít hoặc trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được vắng mặt, được nghỉ theo quy định.

đ) Bố trí cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của các cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ có tần suất giao dịch thấp.

2. Đối với các sở, ban, ngành

a) Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm (bao gồm danh sách nhân sự chính thức, nhân sự dự phòng, nhiệm vụ cụ thể, thời gian cử dự kiến) gửi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm trước khi cử cán bộ, công chức, viên chức khác thay thế cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm nghỉ phép, nghỉ chế độ, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghỉ đột xuất;

c) Có phương án bố trí dự phòng ít nhất 01 cán bộ, công chức, viên chức không chuyên trách để kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm trong các trường hợp người đó nghỉ phép, nghỉ chế độ, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc nghỉ đột xuất để không làm gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân; kịp thời tăng, giảm số lượng hoặc tạm thời rút cán bộ, công chức viên chức từ Trung tâm khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng, giảm hoặc quá ít (nếu tạm thời rút công chức về thì phải trao đổi với Trung tâm để có biện pháp xử lý khi có tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết);

d) Trường hợp Trung tâm có ý kiến về cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật hoặc có mức độ hài lòng thấp thì các sở, ban, ngành phải cử ngay cán bộ, công chức, viên chức khác thay thế.

đ) Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm nghỉ từ 30 ngày trở lên (được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; nghỉ chế độ Bảo hiểm xã hội;...) các sở, ban, ngành phải tự trang bị đồng phục bổ sung cho cán bộ, công chức, viên chức thay thế thường trực tại Trung tâm.

Điều 7. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm

1. Trung tâm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm.

2. Các sở, ban, ngành tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, chuyên ngành của cơ, quan đơn vị mình.

Điều 8. Phối hợp trong việc thu phí, lệ phí

1. Đối với Trung tâm

a) Thực hiện việc giữ hộ phí, lệ phí giải quyết TTHC đúng theo quy định;

b) Trung tâm tổng hợp, đối chiếu chứng từ với bộ phận thu phí của các đơn vị và chuyển toàn bộ phí, lệ phí giữ hộ (trong tuần) về cho các sở, ban, ngành theo quy định vào buổi chiều của ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

2. Đối với các sở, ban, ngành

a) Thực hiện việc thu phí, lệ phí đúng theo quy định; bàn giao phí, lệ phí giải quyết TTHC thu được trong ngày cho thủ quỹ của Trung tâm để tạm thời quản lý;

b) Thông báo kịp thời cho Trung tâm về mức phí, lệ phí được sửa đổi, bổ sung theo quy định để cập nhật trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử;

c) Đối với việc thu phí, lệ phí của các TTHC được thu sau khi có kết quả giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành thông báo bằng văn bản về mức thu phí, lệ phí và gửi kèm theo kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận trả kết quả giải quyết TTHC của Trung tâm để phối hợp thu phí trước khi trả kết quả;

Điều 9. Phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC

1. Đối với Trung tâm

a) Tiếp nhận và xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định;

b) Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết, Trung tâm xem xét, xử lý; căn cứ kết quả giải quyết, có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Đối với các sở, ban, ngành

a) Đối với các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân do Trung tâm chuyển đến; hoặc tổ chức, cá nhân gửi tới các sở, ban, ngành (không qua Trung tâm), các sở, ban, ngành có trách nhiệm xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết, các sở, ban, ngành xem xét, xử lý; căn cứ kết quả giải quyết, có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời thông báo cho Trung tâm để theo dõi, tổng hợp.

b) Đối với các trường hợp yêu cầu phải giải thích, trả lời trực tiếp về kiến nghị giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân; khi nhận được thông báo của Trung tâm (qua điện thoại), các sở ban, ngành có trách nhiệm cử cán bộ, công chức, viên chức đến ngay Trung tâm để cùng phối hợp giải quyết.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Chế độ thông tin

1. Trung tâm và các sở, ban, ngành thường xuyên trao đổi thông tin về hoạt động giải quyết TTHC tại Trung tâm (việc trao đổi thông tin có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản, thư điện tử, fax,...)

2. Định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban với Trung tâm, các sở, ban, ngành để trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật

1. Trung tâm thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xét khen thưởng định kỳ (hằng năm) hoặc đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế này.

…………………

nhiệm trong việc phối hợp, cản trở việc tổ chức thực hiện, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, hoặc chậm trễ trong việc thực hiện Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm, Trung tâm phối hợp với cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Trung tâm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc phối hợp giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị mình.

3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế này, báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc phát hiện những quy định chưa phù hợp, các đơn vị kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

BIỂU MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ GỐC BÊN NGOÀI TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

UBND TỈNH THÁI BÌNH
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Thái Bình, ngày   tháng   năm 20

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ GỐC BÊN NGOÀI

TRỤ SỞ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

nh gửi: Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Tên tôi là: ....................................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: ...........................................................................................

...................................................................................................................................

Đề nghị được chuyển hồ sơ sau ra ngoài Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể:

Tên hồ sơ: ..................................................................................................................

Mã hồ sơ: ...................................................................................................................

Mục đích: ....................................................................................................................

Thời gian chuyển hồ sơ: ..............................................................................................

Thời gian trả hồ sơ: .....................................................................................................

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA
LÃNH ĐẠO SỞ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

 

* Những quy định chung khi cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển hồ sơ ra ngoài Trung tâm Phục vu hành chính công tỉnh:

1. Mang đúng thành phần, số lượng hồ sơ;

2. Sử dụng đúng mục đích đã đăng ký;

3. Trả hồ sơ đúng thời hạn;

4. Không được sao chép hồ sơ ngoài Trung tâm;

5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và những quy định của nhà nước khi mất hoặc hồ sơ không còn nguyên vẹn.