Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-UBND

Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH; THỦ TỤC KHẮC DẤU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU; CẤP MÃ SỐ THUẾ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ về Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;

Căn cứ Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định mã số đối tượng nộp thuế;

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quy định về mã số đối tượng nộp thuế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 113/SKH-ĐKKD ngày 29/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông” trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu sau:

1/ Các nội dung thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế thực hiện theo Phương án 2, Đề án “Một cửa liên thông” được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2/ Các cơ quan tham gia thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh; trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì.

3/ Phương án phối hợp: Các cơ quan cử cán bộ chuyên trách liên quan công việc thực hiện Đề án “Một cửa liên thông” của đơn vị mình tham gia hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận, thụ lý hồ sơ và trả kết quả tại điểm tiếp nhận hồ sơ chung.

4/ Địa điểm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư – đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.

5/ Thời gian thực hiện các thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thủ tục khắc dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; cấp mã số thuế từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến ngày hoàn trả kết quả là 6 ngày làm việc.

6/ Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, thống nhất phương án, quy trình cụ thể với các đơn vị liên quan và triển khai hoạt động Bộ phận “Một cửa liên thông” sau 10 ngày, kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện Đề án:

1/ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Là cơ quan chủ trì điều hành, phối hợp với Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh xây dựng quy chế, tổ chức triển khai thực hiện đề án “Một cửa liên thông” đảm bảo công khai, minh bạch về quy trình thủ tục hành chính, thời gian, phí và lệ phí có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục khắc dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, cấp mã số thuế theo quy định hiện hành.

- Bố trí nơi làm việc, trang thiết bị cho bộ phận “Một cửa liên thông” phù hợp, thuận tiện cho mọi tổ chức, công dân đến giao dịch.

- Nghiên cứu giải pháp hợp lý ứng dụng vào công tác xử lý, luân chuyển hồ sơ, văn bản giữa các cơ quan đảm bảo nhanh, gọn đồng thời tuân thủ nguyên tắc vận chuyển và lưu trữ hồ sơ, chứng từ quy định.

2/ Công an và Cục thuế tỉnh: Có trách nhiệm chọn, cử cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đến làm việc tại bộ phận “Một cửa liên thông” (có cán bộ dự phòng).

3/ Các Sở: Tài chính, Nội vụ kết hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4/ Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện; sau 3 tháng sơ kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện, đảm bảo cho cơ chế “Một cửa liên thông” hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý