Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007 như sau:

- Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2007 là 6.775.738.000.000đ (sáu ngàn bảy trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu đồng), trong đó tổng thu mới ngân sách trên địa bàn (không kể thu xổ số kiến thiết) là 6.307.600.000.000đ (sáu ngàn ba trăm lẻ bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).

- Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007 là 2.816.706.000.000đ (hai ngàn tám trăm mười sáu tỷ, bảy trăm lẻ sáu triệu đồng), trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản là 1.254.139.000.000đ (một ngàn hai trăm năm mươi bốn tỷ, một trăm ba mươi chín triệu đồng).

- Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính sự nghiệp năm 2007 (kèm theo phụ lục 1); phân bổ dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2007 khối huyện, thị xã (kèm theo phụ lục số 2); phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2007 khối huyện, thị xã (kèm theo phụ lục số 3).

Điều 2. Sở Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị, các huyện, thị xã tiến hành giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn