Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2708/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC B SUNG K HOCH S DNG ĐT NĂM 2016 THÀNH PH ĐÀ LT, TNH LÂM ĐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai,

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đt;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Lạt (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Mục đích sử dụng đất đấu giá quyền sử dụng đất

1

Nhà đất s03 Hùng Vương (trụ sở Ban Dân tộc cũ)

Phường 10

0,33

Đất chuyên dùng

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phĐà Lạt và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 2;
- TTTU, TTHĐND thành phố Đà Lạt;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt;
- Lưu: VT, ĐC, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt