Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2615/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 21/2008/QH12 ngày 08 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ tư về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2008/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ tư về phân bổ ngân sách trung ương năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009 (theo phụ lục đính kèm); bao gồm cả các khoản ngân sách trung ương đã chi ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2009.

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2009 được giao, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2009 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

- Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương);

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2009 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao).

Đối với một số địa phương khó khăn, tỷ lệ tự cân đối chi từ nguồn thu của địa phương thấp, số tăng thu hàng năm nhỏ, Bộ Tài chính sẽ xem xét cụ thể khi thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, từ đó xác định số cần bổ sung từ ngân sách trung ương để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu trong năm 2009 và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 10/12/2008 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2009 của các địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

 

Nơi nhận:
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

Phụ lục số 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 TỈNH: SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2009

1

2

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

675.000

THU NỘI ĐỊA

675.000

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

16.000

- Thuế giá trị gia tăng

15.560

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

300

- Thuế môn bài

140

2. Thu từ các doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

125.000

- Thuế giá trị gia tăng

29.460

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

7.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

87.800

- Thuế môn bài

240

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

700

- Thuế giá trị gia tăng

692

- Thuế môn bài

8

4. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

240.000

- Thuế giá trị gia tăng

212.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

18.800

- Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

160

- Thuế tài nguyên

10

- Thuế môn bài

8.300

- Thu khác ngoài quốc doanh

730

5. Lệ phí trước bạ

32.000

6. Thuế nhà đất

3.100

7. Thuế thu nhập cá nhân

33.000

8. Thu phí xăng dầu

27.000

9. Thu phí, lệ phí

25.000

- Phí, lệ phí trung ương

5.000

- Phí, lệ phí địa phương

20.000

10. Tiền sử dụng đất

155.000

11. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

1.800

12. Thu khác ngân sách

15.000

13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã

1.400

 

Phụ lục số 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

TỈNH: SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2009

A/ Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (I+II)

2.211.261

Gồm:

 

I- Chi cân đối NSĐP

1.452.039

1- Chi đầu tư phát triển (1)

309.275

Trong đó:

 

- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

30.000

- Chi khoa học và công nghệ

5.000

a- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

151.325

b- Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất

155.000

2- Chi thường xuyên (2)

1.098.204

a- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề

635.130

b- Chi khoa học và công nghệ

8.950

c- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

23.540

3- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương

1.000

4- Dự phòng ngân sách

43.560

II- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số Chương trình, dự án, nhiệm vụ khác

759.223

1- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

179.005

2- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước (3)

43.250

3- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án quan trọng và một số nhiệm vụ khác

222.800

4- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

314.168

B/ Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho NSĐP đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

100

C/ Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP

1.541.261

Gồm:

 

1- Bổ sung cân đối

610.666

2- Bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu 450.000, 540.000 đ/tháng

171.373

3- Bổ sung có mục tiêu (4)

759.223

Ghi chú (1) Trong đó:

- Bao gồm chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích và các khoản trả nợ đến hạn phải trả như: các khoản huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN; các khoản vay tín dụng ưu đãi của Nhà nước để thực hiện các chương trình đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và các khoản huy động khác theo quy định của pháp luật.

- Dự toán chi lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học công nghệ là mức dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Trong đó:

- Lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học công nghệ là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách mức tối thiểu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; lĩnh vực sự nghiệp môi trường căn cứ vào dự toán giao và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho phù hợp.

(3) Dự toán chi bằng nguồn vốn ngoài nước thực hiện theo thực tế giải ngân.

(4) Chi tiết theo phụ lục số 3 và phụ lục số 4.

 

Phụ lục số 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2009

TỈNH: SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2009

Tổng số

Gồm

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

TỔNG SỐ

179.005

71.684

107.321

1. Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

113.961

23.750

90.211

a. Chương trình Giảm nghèo

7.887

4.800

3.087

b. Chương trình Về việc làm

2.130

2.000

130

c. Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (1)

14.450

12.350

2.100

d. Chương trình Phòng, chống tội phạm

670

 

670

đ. Chương trình Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (2)

6.662

 

6.662

e. Chương trình Phòng chống môt số bệnh xã hôi, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

6.529

2.000

4.529

f. Chương trình Về văn hóa

5.350

2.600

2.750

g. Chương trình Phòng, chống ma tuý

800

 

800

h. Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm

913

 

913

i. Chương trình Giáo dục và Đào tạo

68.570

 

68.570

- Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề

16.870

 

16.870

2. Bổ sung để thực hiện chương trình 135 (3)

60.610

43.500

17.110

3. Bổ sung để thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

4.434

4.434

 

Ghi chú:

(1)- Đã bao gồm vốn viện trợ là 8.500 triệu đồng, được thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước và theo tiến độ giải ngân vốn viện trợ.

(2)- Trong đó kinh phí thực hiện Đề án Kiểm soát Dân số các vùng biển đảo, đảo và ven biển là 890 triệu đồng (Chỉ thực hiện khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án).

(3)- Đã bao gồm vốn vay và viện trợ.

 

Phụ lục số 4

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2009

TỈNH: SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2009

TỔNG SỐ

580.218

I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản):

266.050

1. Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)

43.250

2. Hỗ trợ đầu tư chương trình tránh trú bão

10.000

3. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch

6.000

4. Hỗ trợ đầu tư huyện mới tách

5.000

5. Chương trình nuôi trồng thuỷ sản, giống thuỷ sản và cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp

18.000

6. Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, trung tâm y tế dự phòng huyện

12.000

7. Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã

4.000

8. Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 74/2008/QĐ-TTg

50.000

9. Hỗ trợ đầu tư thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

65.700

10. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

12.000

11. Hỗ trợ vốn đối ứng ODA

18.000

12. Đề án 06

2.100

13. Hỗ trợ theo Quyết định của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

20.000

II. Bổ sung có mục tiêu (Kinh phí sự nghiệp):

314.168

1. Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, bị xâm phạm tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg

390

- Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý

140

- Đề án ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống

130

- Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

120

2. Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư

1.500

3. Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình dân tộc thiểu số ít người

3.000

4. Hỗ trợ kinh phí sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 926/QĐ-TTg

275

- Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình ở các Hội văn học nghệ thuật

210

- Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao đối với các Hội nhà báo

65

5. Hỗ trợ chia tách huyện, xã

3.700

6. Chuyển nhiệm vụ chi (Trường trung cấp bổ túc văn hoá Paly Nam bộ)

3.160

7. Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động

150

8. Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú, bán trú

1.094

9. Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP

11.610

10. Hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo

99.099

11. Hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi

9.717

12. Hỗ trợ dầu thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ chính sách chưa có điện theo Quyết định 289/QĐ-TTg

4.227

13. Kinh phí trợ giá trợ cước

695

14. Kinh phí thực hiện Đề án 06

250

15. Hỗ trợ tăng biên chế giáo dục và một số nhiệm vụ vượt quá khả năng ngân sách địa phương

10.370

16. Hỗ trợ các nhiệm vụ chi thường xuyên và thực hiện các chế độ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn

164.930

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2615/QĐ-BTC năm 2008 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2615/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/11/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vũ Văn Ninh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/11/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản