Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/2004/QĐ-UB

TP. Cần Thơ, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra;

Căn cứ Công văn số 1895BKH/TTr-TCCB ngày 02/4/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự quản lý của Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ, chuyên môn của Thanh tra ngành dọc cấp trên.

Điều 2. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị quản lý Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 4 và Điều 5 của Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức hệ thống Thanh tra Nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra; đồng thời, thực hiện theo công văn hướng dẫn số 1895BKH/TTr-TCCB ngày 02/4/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được phép sử dụng con dấu riêng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- TT.TU, TT.HĐND,UBND TP
- Thanh tra TP, Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT
- Lưu TTLT

TM. UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng