Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD , ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp phép xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Công văn số 5673/SXD-PTĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về cấp phép xây dựng có thời hạn thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có thời hạn; các cơ quan, đơn vị có liên quan đến cấp phép xây dựng có thời hạn.

2. Điều kiện cấp phép: Theo Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014.

3. Quy mô: Diện tích xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 100 m2, chiều cao 01 tầng, diện tích gác lửng (nếu có) không vượt quá 65% diện tích xây dựng; vật liệu đảm bảo khả năng tránh trú trong mùa mưa bão.

Đối với các công trình xây dựng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ: Thực hiện theo quy định riêng.

4. Thời hạn giấy phép: Công trình nhà ở riêng lẻ được tồn tại đến thời điểm có Quyết định thu hồi đất đối với thửa đất được cấp phép xây dựng có thời hạn.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện việc cấp phép có thời hạn theo đúng thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL - BTP;
- Vụ Pháp chế - BXD;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các sở: TP, XD, TNMT, KHĐT;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ