Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2338/2006/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 04 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ VÀ MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TUÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng chống ma tuý ngày 09/12/2000;

Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 02/11/2004 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý;

Xét đề nghị của liên ngành Lao động Thương binh và Xã hội và Tài chính tại Tờ trình số 777/TTr-SLĐTBXH-STC ngày 28/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền thuốc điều trị cắt cơn và chi phí quản lý tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng: 475.000đồng/đối tượng.

Trong đó:

- Hỗ trợ tiền thuốc: 250.000 đồng/đối tượng;

- Hỗ trợ chi phí quản lý và tổ chức cai nghiện: 225.000 đồng/đối tượng

2. Hỗ trợ 50% tiền ăn (tức là 70.000 đồng/người/tháng) mà người cai nghiện bắt buộc phải đóng trong thời gian 12 tháng không được hưởng trợ cấp tiền ăn (từ tháng thứ 13 đến tháng 24).

3. Người cai nghiện bắt buộc tập trung 24 tháng có trách nhiệm đóng góp 50% tiền ăn (70.000 đồng/người/tháng) trong thời gian 12 tháng không được hưởng trợ cấp tiền ăn (từ tháng thứ 13 đến tháng 24).

4. Người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội trong thời gian 12 tháng có trách nhiệm đóng góp 3.650.000 đồng, bao gồm các khoản sau:

- Tiền ăn: 140.000 đồng/tháng x 12 tháng = 1.680.000 đồng

- Tiền thuốc: 250.000 đồng

- Tiền xét nghiệm ma tuý: 50.000 đồng

- Tiền mua vật dụng cá nhân: 50.000 đồng

- Tiền đóng góp hoạt động văn thể: 20.000 đồng

- Tiền điện, nước: 50.000đồng/tháng x 12 = 600.000 đồng

- Chi phí phục vụ quản lý: 1.000.000 đồng

5. Chế độ miễn, giảm:

Đối với người thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định hiện hành thực hiện như sau:

- Miễn 100% tiền ăn (140.000 đồng/người/tháng) cho người cai nghiện bắt buộc tập trung;

- Miễn 50% mức đóng góp nêu tại Khoản 4, Điều 1 của Quyết định này (1.825.000 đồng/người/12 tháng).

Điều 2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập hồ sơ, thực hiện các quy trình thủ tục xét và ra quyết định số tiền hỗ trợ, đóng góp cụ thể cho từng người cai nghiện theo đúng quy định.

Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các khoản tiền do người cai nghiện đóng góp được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ LĐTBXH (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Cục kiểm tra văn bản);
- Bí thư và các Phó bí thư Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, VX(30)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình