Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 233/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 16 tháng 7 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG HỆ SỐ MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ ĐỂ TỈNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993;

Căn cứ vào Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về ban hành quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

Căn cứ vào khung giá các loại đất ban hành tại Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ;

Căn cứ vào QĐ số 470/QĐ-UB ngày 01/12/1994 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu tiền sử dụng đất;

Xét đề nghị của ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quyết định bổ sung hệ số một số đường phố tại thị xã Lào Cai "có bảng phân loại kèm theo".

Điều 2. Giao cho ban chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở cùng các ngành có liên quan hướng dẫn chi tiết quyết định này.

Điều 3. Quyết định này nhằm để triển khai thực hiện QĐ số 470/QĐ-UB ngày 01/12/1994 và văn bản bổ sung số 88/UB ngày 11/02/1995 của UBND tỉnh Lào Cai.

Trong quá trình thực hiện ban chỉ đạo chính sách đất ở, nhà ở phản ánh kịp thời về UBND tỉnh về những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để kịp thời bổ sung cho hoàn chỉnh.

Điều 4. Các ông chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Tài chính vật giá; Địa chính; Cục trưởng cục thuế; Chủ tịch UBND thị xã Lào Cai; Giám đốc các sở, ban ngành, Đoàn thể và các đơn vị cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN