Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 68/TTr-BDT ngày 12 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã: Đổng Xá, Yến Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Dân tộc;
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng);
- PVP (Ô. Thất);
- Lưu: VT, HàVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐIỂM ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện nội dung các văn bản pháp luật, hệ thống các chính sách dân tộc để đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi từng bước nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thúc đẩy lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của từng dân tộc. Đồng thời, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với những nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

- Kết hợp, lồng ghép có hiệu quả với các chương trình công tác dân tộc, chính sách dân tộc có liên quan trong triển khai thực hiện Đề án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội, khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; nâng cao trách nhiệm, từng bước hình thành thói quen chủ động, học tập, tự giác tuân thủ pháp luật của đồng bào các dân tộc.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động duy trì Mô hình điểm Đề án

1.1. Tổ chức hội nghị tuyên truyền, cung cấp kiến thức cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình điểm Đề án 1163 (Ban Chỉ đạo), Nhóm nòng cốt của các Mô hình điểm:

- Nội dung: Hướng dẫn kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động; cung cấp kiến thức về Hiến pháp, các Luật, các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); phổ biến các Luật mới ban hành (Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Lâm nghiệp...).

- Hình thức: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, cử hoặc mời báo cáo viên/tuyên truyền viên trực tiếp lên lớp giảng dạy, truyền đạt nội dung kiến thức, chú trọng cách thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, kết hợp sử dụng các tài liệu trực quan như powerpoint, băng đĩa hình...

- Thành phần tham dự: Thành viên Ban Chỉ đạo, Nhóm nòng cốt.

- Thời gian tổ chức: Quý I đến quý II năm 2020.

- Đơn vị thực hiện:

+ Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan cử hoặc mời giảng viên/báo cáo viên, chuẩn bị tài liệu tuyên truyền và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị.

+ UBND xã Đổng Xá, huyện Na Rì và UBND xã Yến Dương, huyện Ba Bể: Phối hợp mời các thành phần tham dự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị tuyên truyền như: Hội trường, điện, nước và các điều kiện cần thiết khác phục vụ tuyên truyền.

1.2. Tuyên truyền trực tiếp đến người dân:

- Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các Luật, các văn bản quy phạm pháp luật nội dung liên quan đến đồng bào vùng DTTS&MN; phổ biến các Luật mới ban hành (Luật an ninh mạng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Lâm nghiệp...); ấn phẩm “Thông tin công tác dân tộc” do Ban Dân tộc phát hành; tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đại đoàn kết dân tộc...

- Hình thức: Lồng ghép tuyên truyền tại các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ thôn, sinh hoạt cộng đồng; trực tiếp tuyên truyền đến từng hộ dân...

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Nhóm nòng cốt.

1.3. Tổ chức các cuộc thi, tiểu phẩm tuyên truyền:

- Nội dung: Tổ chức cuộc thi tiểu phẩm có nội dung tuyên truyền về chính sách dân tộc và pháp luật có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Hình thức: Sân khấu hóa.

- Số lượng: Dự kiến tổ chức 02 chương trình/02 xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành liên quan.

1.4. Tổ chức hội nghị tổng kết triển khai Mô hình điểm:

- Nội dung: Tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Mô hình điểm, trên cơ sở những kết quả đạt được xem xét nhân rộng mô bình trong giai đoạn tiếp theo.

- Hình thức: Tổ chức 02 hội nghị tổng kết tại 02 mô hình điểm.

- Đơn vị thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: UBND 02 huyện: Na Rì, Ba Bể và UBND 02 xã: Đổng Xá, Yến Dương.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo, Nhóm Nòng cốt và đại diện người dân của 02 xã thực hiện Mô hình điểm.

- Thời gian tổ chức: Quý IV năm 2020.

2. Biên soạn, cung cấp ấn phẩm tuyên truyền

- Nội dung: Giới thiệu các chính sách dân tộc; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong phát triển kinh tế - xã hội; tin hoạt động của Ban Dân tộc và các ngành liên quan trên lĩnh vực công tác dân tộc; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

- Hình thức: Ấn phẩm “Thông tin công tác dân tộc”.

- Số lượng: Dự kiến biên soạn và phát hành 1.230 cuốn.

- Thời gian phát hành : Quý II, III.

- Đối tượng thụ hưởng: Các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến ấn phẩm: Tuyên truyền tại các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ thôn, sinh hoạt cộng đồng...

- Đơn vị thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án đã được giao tại Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nguồn ngân sách địa phương (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã ban hành, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Nhà nước.

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện theo quy định; báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ.

2. UBND 02 huyện: Na Rì và Ba Bể

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của huyện và UBND 02 xã: Đổng Xá và Yến Dương phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mô hình điểm Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020./.