Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 24 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009.

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 670/TTr-SNV ngày 29 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La (có Đề án kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 2;
-Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 20b

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA

I. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La đã vượt qua khó khăn xây dựng thành một cơ sở điện ảnh có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất phim, phát hành phim và phổ biến phim, phù hợp với địa bàn tỉnh Sơn La.

- Xuất phát từ yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về điện ảnh đòi hỏi tổ chức bộ máy của các đơn vị cần phải tinh gọn và hoạt động có hiệu quả hơn nữa để thực hiện nghiêm Luật Điện ảnh đó là: “Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.. và ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động điện ảnh, đào tạo bồi dưỡng nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ… nâng cao cơ sở vật chất cho sản xuất và phổ biến phim”, cho nên yêu cầu thực tế ở Sơn La rất cần thiết phải giảm số đội chiếu bóng. Số đội chiếu bóng giảm đi sẽ dễ dàng trong đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ công chúng.

- Trong điều kiện hệ thống mạng truyền hình dần phủ sóng theo “Đề án Vina sat-1” thực hiện tại các địa bàn có điện lưới quốc gia - nơi cư dân có các phương tiện nghe nhìn đầy đủ; còn số địa bàn còn lại là địa bàn vùng 3 giao cho các đội chiếu phim tiếp tục phục vụ đó là địa bàn đặc biệt, khó khăn, nơi không có điện và các thiết bị điện tử phục vụ cho sinh hoạt gia đình còn chưa có; người dân còn nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng thông qua hoạt động chiếu phim kết hợp với tuyên truyền tại cơ sở.

- Theo Thông tư số 08/2015/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, gồm 6 vị trí việc làm: “Đội trưởng, Đội phó, nhân viên Thuyết minh, nhân viên Kỹ thuật chiếu phim, nhân viên Kỹ thuật máy phát điện, nhân viên Lái xe”. Tuy nhiên Thông tư này cũng quy định: “Căn cứ vào tình hình thực tế, trình độ cán bộ và địa bàn hoạt động của mỗi địa phương, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định số lượng đội chiếu phim lưu động của địa phương, số người lao động phù hợp của mỗi đội chiếu bóng lưu động”. Thực trạng bộ máy và số lượng người làm việc hiện nay của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La hiện nay còn cồng kềnh gây lãng phí về cơ sở vật chất và con người:

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2980/BVHTTDL-ĐA ngày 02 tháng 8 năm 2016 về việc không giải thể, sáp nhập, hợp nhất Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh; Ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Sơn La tại Công văn số 828-CV/TU ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc rà soát, đề xuất việc sắp xếp về tổ chức và cán bộ đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức bộ máy hiện nay của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La gồm:

+ Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

+ Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ Sản xuất, Phát hành và Chiếu bóng.

+ 26 Đội chiếu bóng tuyên truyền lưu động/12 huyện, thành phố

- Số lượng người làm việc được giao năm 2016: 98 người, trong đó: Viên chức: 93 chỉ tiêu (Trong đó, Lãnh đạo: 03 chỉ tiêu; Phòng Nghiệp vụ sản xuất phát hành phim 12; Phòng Hành chính Tổng hợp 04; 26 Đội tuyên truyền lưu động: 74 chỉ tiêu); Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 5 chỉ tiêu.

+ Số lượng người làm việc đang thực hiện đến ngày 31 tháng 7 năm 2016: 86 người, Viên chức: 83 chỉ tiêu (Trong đó Lãnh đạo: 03 chỉ tiêu; viên chức chuyên môn và viên chức hành chính: 80 chỉ tiêu); Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 03 chỉ tiêu.

Việc tổ chức lại Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La theo hướng tinh gọn là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm đồng thời không ngừng cùng các phương tiện truyền thông khác nâng cao mức hưởng thụ của nhân dân.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009;

- Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009.

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND Tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Đề án: “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020”.

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với sự phát triển chung của sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đặc biệt là ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đề án này khi thực hiện phù hợp với Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế (so với biên chế được giao năm 2016) đến hết năm 2020 không dưới 30%.

- Đề án này khi thực hiện phù hợp với Đề án “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020” của tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giữ nguyên chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức biên chế của Ban Giám đốc và 02 phòng chuyên môn của văn phòng, thực hiện theo đúng Đề án xác định vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ của các đội chiếu phim lưu động, về cơ cấu các đội chiếu phim thực hiện: Tổ chức lại 26 đội chiếu bóng (được giao biên chế 74 người) thực hiện tinh giản còn 11 đội (44 người). Từ nay đến ngày 01 tháng 01 năm 2019: Đề án thực hiện xong và tổ chức lại bộ máy còn 11 đội chiếu bóng mỗi huyện, bố trí 4 người/1 đội/15 điểm chiếu/15 buổi chiếu; Số lượng người làm việc được giao năm 2019: 66 người làm việc (03 lãnh đạo; 12 người làm việc tại Phòng Nghiệp vụ, sản xuất, phát hành phim; 04 người làm việc tại Phòng Hành chính tổng hợp; 44 người làm việc tại 11 Đội chiếu bóng lưu động và 03 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68).

- Hoạt động chiếu phim tinh gọn, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại hơn: Khẳng định thế mạnh trước các phương tiện nghe nhìn còn hạn chế về công nghệ và hình thức phục vụ (Sau khi thực hiện xong đề án các tác phẩm điện ảnh từ sản xuất phim đến phát hành và phổ biến phim cơ bản sử dụng công nghệ đạt tiêu chuẩn FullHD). Đảm bảo phim lồng tiếng dân tộc Thái, Mông được trình chiếu trước công chúng đạt (50 đến 70% số phim phát hành).

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA

1. Về tên gọi

Tên đơn vị: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La.

2. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La là “Đơn vị sự nghiệp Điện ảnh có chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực điện ảnh theo quy định của pháp luật” trên địa bàn tỉnh Sơn La có những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng quy hoạch phát triển, đề án, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Trung tâm; dự toán thu chi ngân sách hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và các cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh giao hoặc ủy quyền quản lý.

- Đơn vị tổ chức sản xuất phim phóng sự - tài liệu, phim ca nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao hàng năm. Tập trung về các đề tài tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn của tỉnh, nêu gương và cổ vũ những tập thể cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước...

- Tổ chức biên dịch lồng tiếng thuyết minh tiếng dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Lào vào các tác phẩm điện ảnh. Biên dịch tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phục vụ nhân dân các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh

- Tổ chức phát hành những bộ phim truyện, phim phóng sự-tài liệu, các thể loại phim khác; Phát hành cung ứng các sản phẩm băng, đĩa hình và tài liệu tuyên truyền tới nhân dân. Phổ biến trao đổi, phát hành băng đĩa hình phục vụ nhu cầu của nhân dân, phục vụ nhu cầu của các lực lượng vũ trang, trường học; các cơ sở điện ảnh trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức chiếu phim kết hợp với thông tin tuyên truyền và các hình thức giao lưu văn nghệ, thuyết trình, giới thiệu các bộ ảnh tuyên truyền triển lãm và giao lưu văn hóa văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh mà tập trung chủ yếu tại nơi sinh sống của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, vùng còn khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần, hạ tầng cơ sở kỹ thuật còn thấp kém, các phương tiện nghe nhìn còn hạn chế về phương thức và hình thức phục vụ.

- Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền thực hiện pháp luật, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới… thông qua lĩnh vực Điện ảnh.

- Hàng năm tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất công tác và áp dụng sâu rộng vào trong đời sống thực tiễn của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La.

- Đảm bảo công tác hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chiếu bóng lưu động.

- Thực hiện báo cáo định kỳ: Tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và Cục Điện ảnh Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Cục Điện ảnh giao.

3. Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Trung tâm sau khi được kiện toàn sắp xếp xong ngày 01 tháng 01 năm 2019 gồm:

* Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 phó giám đốc

* Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Nghiệp vụ Sản xuất, Phát hành và Chiếu bóng

- Đội chiếu bóng tuyên truyền lưu động của 11 huyện, thành phố

4. Số lượng người làm việc

Tổng số lượng người làm việc theo phương án tổ chức lại bộ máy sau khi được kiện toàn:

+ Viên chức: 63 chỉ tiêu (Giảm 30, trong đó: Lãnh đạo: 03 chỉ tiêu; Phòng Nghiệp vụ sản xuất phát hành phim 12; Phòng Hành chính Tổng hợp 04; 11 Đội tuyên truyền lưu động: 44 chỉ tiêu).

+ Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 03 chỉ tiêu (Giảm 02 chỉ tiêu).

5. Giải pháp thực hiện

- Thực hiện tinh giản biên chế của Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La theo lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (74 viên chức chiếu bóng giảm xuống còn 44 viên chức) gắn với việc xác định rõ vị trí việc làm; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ viên chức vừa tinh gọn vừa hiệu quả. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động viên chức tự nguyện nghỉ theo chế độ đảm bảo việc thực hiện đề án được mang tính công khai, minh bạch và dân chủ. Tiếp tục thực hiện tốt việc giải quyết 18 viên chức làm việc tại các đội chiếu bóng nghỉ chế độ 108 theo đúng lộ trình; 03 viên chức làm việc tại các đội chiếu bóng đủ tuổi nghỉ hưu.

- Thực hiện song hành với Đề án: “Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La trên vệ tinh Vinasat-1 đến năm 2020” của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để góp phần phân bổ lại địa bàn phục vụ của các đội chiếu bóng. Cụ thể là địa bàn phủ sóng truyền hình là vùng 1, vùng 2 - đó là vùng có điện lưới quốc gia, còn địa bàn hoạt động của 11 đội chiếu bóng là các thôn bản vùng 3 (nơi mức hưởng thụ các sản phẩm văn hóa thấp kém, nơi đề án Vinasat-1 không với tới vì không có điện để tiếp sóng với đài truyền hình) và các vùng tuyên truyền trọng điểm.

6. Tiến độ thực hiện đề án

- Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2016: Duy trì hoạt động 26 đội của các huyện không giảm chỉ tiêu buổi chiếu. Bố trí đủ số người luân chuyển để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch. Giảm người làm việc do chưa sử dụng năm 2016: 10 người làm việc và 02 Lao động Hợp đồng theo Nghị định số 68.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017: Giảm 02 người làm việc do thực hiện tinh giản biên chế đợt II năm 2016.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018: Giảm 15 người làm việc do thực hiện tinh giản biên chế đợt I, II năm 2017; Giảm 03 người nghỉ hưu đúng tuổi năm 2017.

- Ngày 01 tháng 01 năm 2019: Đề án thực hiện xong và tổ chức lại bộ máy còn 11 đội chiếu bóng mỗi huyện, bố trí 4 người/1 đội/15 điểm chiếu/15 buổi chiếu; Số lượng người làm việc được giao năm 2019: 66 người làm việc (03 lãnh đạo; 12 người làm việc tại Phòng Nghiệp vụ, sản xuất, phát hành phim; 04 người làm việc tại Phòng Hành chính tổng hợp; 44 người làm việc tại 11 Đội chiếu bóng lưu động và 03 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68).

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Sơn La có trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.