Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 224/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ các Nghị định: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 10/02/2020. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho UBND tỉnh theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế phối hợp đánh giá tác động, góp ý, thẩm định; rà soát, đánh giá; công bố, công khai; khai thác dữ liệu thủ tục hành chính và báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo yêu cầu tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Bố trí kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này tại các Sở, ngành, địa phương; báo cáo kết quả về UBND tỉnh để báo cáo Văn phòng Chính phủ theo đúng quy định.

3. Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp của tỉnh hưởng ứng, phối hợp thực hiện và giám sát các hoạt động kiểm soát TTHC tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- VP HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Trung tâm Tin học-Công báo, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Bình).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Nội dung công việc

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

Công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kế hoạch hoạt động KSTTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Tháng 01/2020

2

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2020.

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Tháng 01/2020

3

Kế hoạch truyền thông hoạt động KSTTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh;

- UBND cấp huyện;

Tháng 01/2020

4

Kế hoạch kiểm tra hoạt động KSTTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Tháng 01/2020

II

Công bố, công khai, tổ chức thực hiện TTHC

1

Rà soát, cập nhật các Quyết định công bố TTHC, Quyết định công bố nhóm TTHC liên thông do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý

Tờ trình kèm dự thảo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

2

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC đối với các TTHC được quy định trong Văn bản QPPL của tỉnh

Tờ trình kèm dự thảo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Ngay sau khi văn bản QPPL được ban hành.

3

Tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC đối với các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

Tờ trình kèm Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Ngay sau khi quyết định công bố TTHC được ban hành.

4

Thực hiện cập nhật, công khai quyết định công bố, TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công và một cửa điện tử của tỉnh

Công khai các quyết định công bố, TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành liên quan

Thường xuyên trong năm

5

Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố TTHC

Văn bản kiểm soát chất lượng trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

Thường xuyên trong năm

6

Niêm yết công khai các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

- Niêm yết công khai toàn bộ TTHC đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC.

- Đăng tải các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của ngành, đơn vị.

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

7

Rà soát, tổng hợp các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định danh mục các TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa

Tờ trình kèm dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Ngay sau khi có Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

8

Rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính, ưu tiên các thủ tục hành chính phổ biến, số lượng hồ sơ phát sinh lớn để áp dụng cách thức hướng dẫn qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn để công khai tại Bộ phận Một cửa

- Hồ sơ mẫu;

- Video hướng dẫn.

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Ngay sau khi có Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

9

Phê duyệt nhân sự được cử làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

Dự thảo Quyết định phê duyệt danh sách nhân sự

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

- Quý I/2020

- Khi có sự thay đổi về nhân sự.

III

Thực hiện rà soát, đánh giá quy định về thủ tục hành chính và Đơn giản hóa chế độ báo cáo

1

Dự thảo văn bản QPPL trình HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về TTHC còn vướng mắc, bất cập

Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Các Sở, Ngành liên quan

- UBND cấp huyện

Trong năm 2020

2

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát năm 2020 và trình UBND tỉnh quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC

Báo cáo kết quả rà soát

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ngành liên quan

Tháng 10/2020

3

Rà soát các văn bản hành chính quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

Bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị bãi bỏ các văn bản hành chính có chứa quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

4

Báo cáo kết quả rà soát và trình phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính

Hoàn thành các phương án đơn giản hóa TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ/huỷ bỏ TTHC hoặc kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC.

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện,

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh

5

Rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt tại Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành liên quan;

- UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Quý I/2020

6

Rà soát, công bố danh mục báo cáo định kỳ được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh

- Quý I/2020

- Thường xuyên khi có sự thay đổi

7

Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Sở Thông tin truyền thông

- Các Sở, ban, ngành liên quan

Quý II/2020

IV

Bảo đảm chất lượng dự thảo các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An

(Trong trường hợp được Luật giao)

1

Thực hiện đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC trong dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC và lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp

Dự thảo văn bản và Báo cáo kết quả đánh giá tác động của TTHC kèm các biểu mẫu

Cơ quan dược giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC

Sở Tư pháp

Thường xuyên trong năm

2

Lấy ý kiến về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh

Văn bản lấy ý kiến đối với quy định về TTHC trong Dự thảo

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thường xuyên trong năm

3

Thẩm định quy định về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh

Báo cáo thẩm định

Sở Tư pháp

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC

Thường xuyên trong năm

4

- Góp ý quy định về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh

- Đánh giá độc lập và cho ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

- Ý kiến tham vấn của các đơn vị có liên quan.

- Văn bản tổng hợp các ý kiến tham vấn.

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên trong năm

V

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành;

- Thông báo kết luận kiểm tra; Tổng hợp báo cáo tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Nhận xét đánh giá các đơn vị, địa phương về mức độ hoàn thành để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công tác thi đua của cá nhân và đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh và Kiểm tra đột xuất theo yêu cầu.

2

Tự kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Thành lập tổ kiểm tra của cơ quan, đơn vị để kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC của nội bộ cơ quan, đơn vị.

- Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 

Trong năm 2020

3

Tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)

Văn bản đề nghị

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ngành, đơn vị liên quan

Sau kiểm tra

VI

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ, email, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh.

Bảng niêm yết công khai

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh,

- UBND cấp huyện, xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

2

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính và chuyển cơ quan liên quan để xử lý

Văn bản chuyển xử lý

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm

3

Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

Báo cáo kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị

Cơ quan, đơn vị được chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị

 

Thường xuyên trong năm

4

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Sau khi có Báo cáo kết quả giải quyết

VII

Công tác truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC

1

Tuyên truyền về kết quả cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Tin, bài phản ánh về tình hình kết quả hoạt động kiểm soát TTHC của các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Xây dựng chuyên đề về hoạt động kiểm soát TTHC theo các lĩnh vực trọng điểm.

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- Báo Nghệ An; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- UBND cấp huyện, xã.

Thường xuyên trong năm

2

Biên soạn, cung cấp tài liệu về cải cách TTHC, nghiệp vụ kiểm soát TTHC, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hoạt động của tổ chức cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát, giải pháp cải cách TTHC

- In, phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

- In, phát hành tờ rơi, tờ gấp công khai về hoạt động kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC;

- Tổ chức cuộc thi.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin - Truyền thông

Quý II, III/2020

3

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về cải cách TTHC; gương người tốt, việc tốt trong cải cách TTHC; phóng sự về hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị...

Các chuyên đề, tin, bài, phóng sự

- Báo Nghệ An;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, Ban, Ngành liên quan.

Thường xuyên

VIII

Kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC và công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC.

1

Rà soát, kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi có sự thay đổi.

- Quyết định cử cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã;

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Thường xuyên

2

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát TTHC, cải cách TTHC,

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II/2020

3

Tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn các cá nhân, tổ chức liên quan đối với công tác cải cách TTHC

Tổ chức Hội nghị, hội thảo

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành liên quan

Trong năm

IX

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

1

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 605/KH-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Các kế hoạch, giải pháp thực hiện

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II/III 2020

2

Tham mưu soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

Quý I/2020

3

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và các Sở, Ban, Ngành liên quan trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm.

Quyết định của UBND tỉnh

Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Quý I/2020

4

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, Ban, Ngành có liên quan; UBND cấp huyện

Quý I/2020

5

Lập danh mục TTHC của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Các cơ quan, ban, ngành liên quan

- Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Quý I/2020

6

Triển khai các giải pháp khuyến khích người dân. doanh nghiệp sử dung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

 

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

7

Lựa chọn các TTHC phù hợp để triển khai “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

 

Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

X

Tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

1

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của ngành, địa phương

Báo cáo của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, xã

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;

- UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu

2

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh,

- UBND cấp huyện, xã.

Hàng quý và đột xuất khi có yêu cầu.

XI

Công tác khác

1

Tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác kiểm soát TTHC

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ngành liên quan

Trong năm 2020

2

Tham mưu UBND tỉnh lập Dự án chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Giai đoạn 2)

Công trình Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ngành liên quan

Quý I, II/2020