Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

n cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

n cứ Quyết định số 58/QĐ-VPCP ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020;

n cứ Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Hải quan tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng n/cứu, HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC(latin).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Nội dung công việc

Kết quả công việc

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Ban hành văn bản quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1

Xây dựng, ban hành các văn bản về kiểm soát TTHC năm 2020.

a) Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các kế hoạch: Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC và kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Sở, ban, ngành liên quan phối hợp.

Tháng 02/2020

b) Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã phối hợp.

Quý II

2

Các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền gắn với yêu cầu, tình hình của cơ quan, địa phương mình.

Các văn bản thực hiện công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, địa phương: Kế hoạch kiểm soát chung; kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch truyền thông.

- Các sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.

Quý I

3

Xây dựng văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy định về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật (nếu có).

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp.

Thường xuyên

II

Kiểm soát việc ban hành quy định TTHC

 

 

 

4

Có ý kiến trước về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản góp ý kiến về TTHC.

- Văn phòng UBND tỉnh (có ý kiến).

- Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị có liên quan.

Thường xuyên

5

Thực hiện đánh giá tác động của TTHC trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC (trường hợp được giao trong luật).

Báo cáo kết quả đánh giá tác động của TTHC (kèm theo bản đánh giá tác động về TTHC và bản tính chi phí tuân thủ TTHC).

- Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp

Thường xuyên

6

Thẩm định quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản thẩm định.

- Sở Tư pháp thẩm định.

- Các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp.

Thường xuyên

III

Công bố, công khai TTHC

 

 

 

7

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh hoặc Quyết định công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (trường hợp được giao trong luật) để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.

Dự thảo Tờ trình và Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành chủ trì.

- UBND cấp huyện phối hợp.

Thường xuyên

8

Kiểm soát chất lượng hồ sơ và trình công bố danh mục TTHC hoặc công bố TTHC.

- Văn bản góp ý.

- Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp.

Thường xuyên

9

Nhập, tích hợp dữ liệu, đăng tải công khai TTHC và khai thác, quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Quảng Ngãi được tích chọn và kết nối dữ liệu vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp.

Thường xuyên

10

Cập nhật, đăng tải công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được cập nhật, đăng tải công khai trên cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp.

Thường xuyên

11

Thực hiện niêm yết, đăng tải công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử sau khi được công bố.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, Bộ phận Một cửa và các hình thức công khai khác; đăng tải trên cổng thông điện tử của cơ quan, địa phương mình.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi thực hiện niêm yết, công khai các TTHC được đưa vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

IV

Rà soát, đơn giản hóa TTHC

12

Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp.

Quý I

13

Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực theo kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, trong đó gắn với chỉ tiêu rà soát, rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi so với khung thời gian quy định chung của trung ương.

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị đề xuất đơn giản hóa.

- Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC.

- Tổng hợp kết quả Danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật.

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì (theo kế hoạch).

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, phối hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Theo kế hoạch

14

Hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá chất lượng rà soát và xây dựng dự thảo quyết định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch về rà soát, đơn giản hóa TTHC.

- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá quy định, TTHC có liên quan và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC (nếu có).

- Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC hoặc phê duyệt kết quả rút ngắn thời gian giải quyết TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan phối hợp.

Theo kế hoạch

V

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

15

Công khai thông tin cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiến nghị về TTHC (địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ website, địa chỉ thư điện tử).

Niêm yết và đăng tải công khai Bản thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP .

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC.

Thường xuyên

16

Tiếp nhận, phân loại và chuyển phản ánh, kiến nghị; trả lời phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị.

- Văn bản trả lời kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được đăng tải công khai trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị.

- Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, chuyển phản ánh, kiến nghị và trả lời tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị biết và đăng tải công khai.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý, phúc đáp kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị.

Thường xuyên

17

Đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết.

Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan phối hợp.

Thường xuyên

VI

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

18

Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, huyện, xã; Danh mục TTHC/nhóm TTHC liên thông thực hiện trên địa bàn tỉnh; Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục TTHC/nhóm TTHC giao cho đơn vị bưu chính công ích tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thay cho một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục TTHC.

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, phối hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Thường xuyên

19

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ.

- Cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC vào phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Các sở, ban, ngành chủ trì.

- UBND cấp huyện phối hợp.

- Văn phòng UBND tỉnh (kiểm soát chất lượng, trình phê duyệt và hướng dẫn, đôn đốc việc cập nhật).

Thường xuyên

20

Kết nối, sử dụng phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh liên thông đến cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, 100% hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp.

Thường xuyên

21

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành và địa phương trong việc chủ trì, phối hợp giải quyết TTHC/nhóm TTHC liên thông theo quy định pháp luật và yêu cầu của Trung ương (nếu có).

Quyết định của UBND tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, phối hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND cấp huyện phối hợp.

Thường xuyên

22

Rà soát, lựa chọn các TTHC chưa được thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện trên địa bàn tỉnh để bổ sung, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4.

- Văn bản triển khai thực hiện.

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Cập nhật và thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Các sở, ban ngành và UBND cấp huyện được giao chủ trì thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, phối hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thường xuyên

23

Thực hiện việc đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC để tham mưu UBND tỉnh đề xuất Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp và cung cấp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Văn bản triển khai thực hiện.

- Văn bản của UBND tỉnh đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Các sở, ban ngành và UBND cấp huyện được giao chủ trì thực hiện.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, phối hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thường xuyên

24

Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) chủ trì.

- Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp.

Thường xuyên

25

Thực hiện đánh giá chất lượng việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một của liên thông của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

- Kết quả đánh giá, các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập và đề xuất khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

- Công khai kết quả trên Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh và gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện.

- Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Hàng quý/năm

26

Tiếp tục triển khai thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh.

Văn bản triển khai.

- Sở Tài chính chủ trì.

- Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp.

Thường xuyên

27

Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phải được cập nhật và công khai trên cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Văn bản xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy tra trễ hạn trong giải quyết TTHC phải được cập nhật và công khai trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã chủ trì.

- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp.

Thường xuyên

VII

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

28

Thực hiện kiểm tra định kỳ công tác kiểm soát TTHC tại một số sở, ban ngành; UBND một số huyện, thành phố, thị xã và UBND một số xã, phường, thị trấn theo kế hoạch.

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra.

- Thông báo kết luận kiểm tra.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp.

Theo kế hoạch

29

Xây dựng và trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp.

Quý I

30

Thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là tại một số UBND huyện, thành phố, UBND cấp xã đã được kiểm tra từ năm 2017 đến nay.

Thông báo kết luận kiểm tra.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp.

Theo kế hoạch

31

Tự kiểm tra nội bộ hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh.

- Văn bản kiểm tra nội bộ.

- Báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp về kết quả tự kiểm tra.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện.

- UBND cấp xã.

Thường xuyên

VIII

Truyền thông về công tác kiểm soát TTHC

32

Thực hiện công tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với cải cách TTHC đối với các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức thiết thực theo kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Văn bản triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các buổi đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, giải quyết TTHC.

- Các chuyên mục, bài viết, bản tin, phóng sự, hình ảnh, tờ rơi, pa nô, .v.v. tuyên truyền về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

- Văn phòng UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành.

- UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan.

Theo Kế hoạch

IX

Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong công tác cải cách TTHC

33

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC đã được giao tại Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Báo cáo cụ thể kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ.

Định kỳ 06 tháng và cuối năm

X

Công tác thông tin, báo cáo

34

Báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

- Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện của các sở, ban ngành và địa phương.

- Báo cáo tổng hợp về tình hình và kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan thực hiện báo cáo của cơ quan, đơn vị mình và phối hợp tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh.

- Định kỳ 3 tháng/lần.

- Đột xuất theo thời điểm yêu cầu.