Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ: CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ; DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ; DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG; DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

n cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chế độ ăn giữa ca trong công ty Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá cả máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1502/TTr-SXD ngày 02 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị, bao gồm:

- Tập 1: Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

- Tập 2: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

- Tập 3: Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

- Tập 4: Duy trì cây xanh đô thị.

Điều 2.

1. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị ban hành kèm theo Quyết định này dựa trên định mức quy chuẩn (của Bộ Xây dựng) là giá tối đa và là cơ sở để UBND các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế căn cứ vào tình hình thực tế, mức độ hoàn thành các công việc theo định mức để tổ chức thương thảo, xem xét lựa chọn các tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn của mình theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch;

2. Khi lập dự toán, chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức được xác định như sau:

a) Đối với chi phí quản lý chung

- Trường hợp chi phí máy thi công không lớn hơn 60% tổng chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung bằng 58% trên chi phí nhân công;

- Trường hợp chi phí máy thi công lớn hơn 60% tổng chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được tính bằng 2,34% chi phí máy thi công.

b) Đối với lợi nhuận định mức:

- Lợi nhuận định mức bằng tỷ lệ 3,5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng:

1. Căn cứ quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý thống nhất quá trình thực hiện Bộ đơn giá này.

2. Khi giá đầu vào quy định tại Quyết định này có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày gây nên chênh lệch giá lớn, làm Đơn giá này giảm 10% trở lên hoặc tăng 20% trở lên; hoặc chính sách Nhà nước về tiền lương, quản lý, xây dựng đơn giá dịch vụ công ích thay đổi thì Sở Xây dựng tham mưu UBND Tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thay thế Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2012 của UBND Tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ công ích bao gồm: công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì hệ thống thoát nước đô thị, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND Tỉnh về việc công bố Bảng đơn giá chuyên ngành Công viên cây xanh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng;
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh­;
- VP: LĐ;
- Lưu VT, TC, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương