Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2221/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg , ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Căn cứ Văn bản số 7509/BKHĐT-TCTK , ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Lâm Đồng; gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông: Nguyễn Tấn Châu, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông: Nguyễn Công Thạnh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng - Thành viên;

4. Ông: Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

5. Ông: Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên;

6. Ông: Ngô Hữu Hay, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;

7. Ông: Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thành viên;

8. Ông: Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

9. Ông: Huỳnh Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

10. Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

11. Ông: Nguyễn Văn Từa, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Thành viên;

12. Ông: Nguyễn Quốc Chiến, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh - Thành viên;

13. Ông: Nguyễn Hương, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lâm Đồng có nhiệm vụ chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Phó trưởng ban thường trực có trách nhiệm lập danh sách cụ thể các thành viên của Ban Chỉ đạo; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên, thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban ký ban hành.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Cục Thống kê.

Điều 4. Kinh phí thực hiện Tổng điều tra do Ngân sách Trung ương đảm bảo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng; thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Bộ KH & ĐT (Tổng cục Thống kê);
- Như điều 5;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt