Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3648/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2017;

Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 371/TTr-CTK ngày 03/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Định, gồm có các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban:

- Ông Tạ Thành Nhân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Thành Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Phúc Hùng, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Ông Đào Hữu Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

- Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Ngô Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ;

- Ông Võ Gia Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Trần Văn Trương, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Công Sơn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Mời ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo.

4. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực gồm các ông, bà sau:

a. Tổ trưởng: Bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo.

b. Tổ phó: Bà Phạm Thị Chung Thủy, Trưởng phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê tỉnh.

c. Thành viên:

- Ông Lê Ngọc ánh, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Đỗ Minh Dưỡng, Phó phòng phụ trách Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Nguyễn Công Luận, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Thống kê viên Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê tỉnh;

- Bà Huỳnh Thị Phong, Thống kê viên Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Bùi Thành Quý, Thống kê viên Phòng Thống kê Thương mại, Cục Thống kê tỉnh;

- Bà Lê Thị Liên, Thống kê viên Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Võ Thành Chương, Thống kê viên Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh;

- Bà Võ Khánh Vy, Thống kê viên Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Trần Trung Hiếu, Thống kê viên Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh;

- Bà Phan Thị Thùy Linh, Thống kê viên Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng phòng Quy hoạch Kế hoạch tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương;

- Ông Trần Thế Diệu, Phó Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội Vụ;

- Ông Nguyễn Thành Luân, Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính;

- Ông Lê Minh Thuận, Cán bộ kế toán, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Ông Nguyễn Thanh Thịnh, Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh;

- Ông Bùi Thế Ty, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Phạm Thị Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, SỞ Y tế;

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chuyên viên Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bà Lê Kim Ngọc, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Bá Trí, Phóng viên Phòng Biên tập thời sự truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình;

- Mời bà Phan Thị Thanh Vỹ, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tổ chức - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Tổ thường trực.

Điều 2.

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Định có trách nhiệm giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Phương án điều tra Kinh tế theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương Thường trực Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu của Cục Thống kê tỉnh để thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến công tác Tổng điều tra theo quy định.

- Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Thống kê tỉnh. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

- Tổ thường trực có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về công tác nghiệp vụ, tổ chức lực lượng, tập huấn cho địa phương; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả Tổng điều tra ở các huyện, thị xã, thành phố. Hoạt động của Tổ thường trực chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

- Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng